Ostohinta: 1139.76 € / 1 BTC
Muutos 24h: +6.31 %

Coinmotion - Käyttöehdot

 

1. Käyttöehtojen soveltaminen

1.1. Prasos Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän coinmotion.com -verkkopalvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä "Käyttöehdot"). Palvelu toimii verkkopalveluna, jossa tai jonka kautta Palvelun käyttäjät (jäljempänä "Käyttäjä") voivat säilytää, käyttää ja vaihtaa bitcoineja.

1.2. Pavelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä Paveluun tai muuten käyttäessään Palvelua Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa Käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä.

2. Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot

2.1. Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien ohjeiden mukaisesti. Käyttäjä vakuuttaa rekisteröityessä antamansa vaaditut rekisteröintitiedot (“Käyttäjätiedot”) oikeiksi.

2.2. Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli Käyttäjätiedot ovat puutteellisia, epäasiallisia tai virheellisiä taikka mikäli Käyttäjä ei muusta syystä täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

3. Käyttäjän oikeudet ja vastuut

3.1. Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä tule luovuttaa tai muutoin saattaa kolmannen osapuolen tietoon. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Käyttäjän on viipymättä ilmoitettava Palveluntarjoajalle käyttäjätunnuksen ja salasanan joutumisesta ulkopuolisen tietoon. Käyttäjä vapautuu ilman Käyttäjän myötävaikutusta tunnuksillaan tapahtuvasta käytöstä, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut ilmoituksen ja sille on jäänyt kohtuullinen aika estää tunnuksen käyttö.

3.2. Käyttäjä vastaa kaikista itselleen Pavelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

3.3. Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen, muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu pidättäytymään kaikista toimista, jotka voidaan nähdä rahanpesuna tai ovat rinnastettavissa rahanpesuksi tai rahanpesun edesauttamiseksi. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan myös muualla palvelussa asetettuja sääntöjä ja ohjeita.

3.4. Käyttäjä hyväksyy, että hänen on tunnistauduttava Palveluntarjoajan riittäväksi katsomalla tavalla pystyäkseen siirtämään bitcoineja tai rahaa ulos Palvelusta.

3.5. Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän ei lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on lain tai hyvän tavan vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan.

3.6. Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan sekä vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.

3.7. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä haittaohjelmia, muita tekniikoita tai käynnistämättä toimia, jotka voivat vahingoittaa Palvelua tai Palveluntarjoajan etuja tai omaisuutta.

3.8. Käyttäjä on korvausvelvollinen Palveluntarjoajalle ja suoraan muille tahoille mahdollisista Palveluun liittyvistä väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

4. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuut

4.1. Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

4.2. Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjien kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjille etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

4.3. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

4.4. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

4.5. Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen taikka tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun kautta on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

4.6. Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palveluun sisältyvää aineistoa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta uutta palvelua.

4.7. Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Palveluntarjoajalla tai sen sopimuskumppaneilla. Käyttäjän toimittaman materiaalin tekijänoikeus säilyy Käyttäjällä edellyttäen, että Käyttäjälle voi voimassaolevan lainsäädännön perusteella syntyä tekijänoikeus kyseiseen materiaaliin.

4.8. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa näiden Käyttöehtojen tai muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden vastaisesti toiminut taikka lakia tai hyviä tapoja rikkonut Käyttäjä Palvelusta ja estää hänen pääsynsä Palvelun Käyttäjäksi.

5. Henkilötietojen käsittely

5.1. Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun  rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä antaa Palveluntarjoajalle yksiselitteisen suostumuksensa käsitellä rekisteriselosteen mukaisia tietoja.

5.2. Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja toimien henkilörekisterin pitäjänä.

6. Evästeet

6.1. Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.

7. Sopimuksen muuttaminen

7.1. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.

7.2. Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi sähköpostitse tai Palvelun välityksellä irtisanoa koko sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa.

8. Sopimuksen voimassaolo

8.1. Sopimus tulee voimaan Käyttäjän käyttäessä Palvelua ja/tai Palveluntarjoajan myöntäessä Käyttäjälle Käyttöoikeuden Palveluun. Mikäli Palveluntarjoaja ei myönnä Käyttäjälle Käyttöoikeutta, tämä sopimus ei tule voimaan miltään osin.

8.2. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista.

8.3. Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Käyttäjästä tai Palveluntarjoajasta riippumaton syy.

9. Sopimuksen siirtäminen

9.1. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet toiselle yhtiölle.

9.2. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle. Käyttäjä tiedostaa erityisesti, että Käyttöoikeus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle.

10. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

10.1. Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia

10.2. Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.