Algemene voorwaarden van de rentedienst

••••••••••

De klanten van de Coinmotion-service (hierna ‘klant’ of ‘klanten’ genoemd) van Prasos Oy (hierna ‘Prasos’) aanvaarden deze voorwaarden van de rentedienst als bindend voor zichzelf bij het gebruik van de rentedienst van Tesseract Group Oy (bedrijfs-ID 2876803-8), met een hoofdkantoor gevestigd te Kasarmikatu 21, FI-00130 Helsinki, Finland (hierna ‘Tesseract’ genoemd), via de Coinmotion-service.

Zoals in artikel 3 hieronder nader wordt uiteengezet, maakt Prasos het alleen mogelijk de klant over te dragen aan de service van Tesseract. Prasos neemt in geen enkel opzicht deel aan de feitelijke levering van de rentedienst. Zoals nader uiteengezet in paragraaf 2 hieronder, aanvaardt de klant de afzonderlijke gebruiksvoorwaarden van de dienst van Tesseract als bindend voor zichzelf wanneer de klant wordt overgedragen aan de dienst van Tesseract.

1. RENTEDIENST

De rentedienst van Tesseract stelt klanten in staat rente op te bouwen met hun virtuele valuta.

2. TESSERACT IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE RENTEDIENST

Aangezien de rentedienst door Tesseract en niet door Prasos wordt verleend, zal de klant de afzonderlijke algemene gebruiksvoorwaarden van Tesseract (https://www.tesseractinvestment.com/terms-of-service/) aanvaarden als bindend voor zichzelf bij het gebruik van de rentedienst via de Coinmotion-service. De klant aanvaardt derhalve dat Tesseract jegens de klant aansprakelijk is voor de tenuitvoerlegging, het gebruik en de verantwoordelijkheden van de rentedienst en alle andere zaken die samenhangen met de rentedienst.

3. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VAN PRASOS

Aangezien Tesseract, zoals beschreven in artikel 2 hierboven, volledig verantwoordelijk is voor zijn rentedienst en Prasos het gebruik van de rentedienst uitsluitend toestaat via de Coinmotion-service, draagt Prasos geen aansprakelijkheid jegens de klant voor de tenuitvoerlegging, het gebruik en de verantwoordelijkheden van de rentedienst of enige andere zaken die samenhangen met de rentedienst.

Prasos is, in verhouding tot zijn eventuele nalatigheid, slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door: (i) onjuiste of onnauwkeurige informatie in de Coinmotion-service; (ii) het verwijderen van inhoud of andere foutieve bewaring of levering van inhoud of communicatie in de Coinmotion-service. Prasos is niet aansprakelijk voor: (i) het gedrag van gebruikers; (ii) onbevoegd gebruik van een gebruikersaccount; (iii) andere technische kwesties van de service; (iv) de activiteiten van het bedrijf om toezicht te houden op de naleving van antiwitwaswetgeving; of (v) andere overeenkomstige zaken.

Bovendien erkent en aanvaardt de klant dat Prasos niet aansprakelijk is voor enige schade veroorzaakt door: (i) de tenuitvoerlegging van de rentedienst; (ii) het gebruik van de rentedienst; of (iii) alle andere zaken die verband houden met de rentedienst.

4. RISICO’S MET BETREKKING TOT DE RENTEDIENST

Artikel 3 hierboven in ogenschouw nemende is Prasos in geen geval aansprakelijk voor eventuele verliezen die worden veroorzaakt door het gebruik van de rentedienst.

In dit opzicht benadrukt Prasos dat virtuele valuta’s in het algemeen en de rentedienst in het bijzonder gepaard gaan met een groot risico om het belegde vermogen te verliezen, mogelijk zelfs volledig. Door tegoeden over te maken naar door Tesseract geleverde rentedienst erkent en aanvaardt de klant de risico’s met betrekking tot de rentedienst.

5. GESCHILLEN

De klant erkent en aanvaardt dat de bepalingen van de algemene gebruiksvoorwaarden van Tesseract zullen worden nageleefd bij alle geschillen die verband houden met de algemene voorwaarden van de rentedienst. De klant erkent en aanvaardt derhalve eventuele geschillen met betrekking tot de rentedienst met Tesseract op te lossen. Daarom erkent en aanvaardt de klant dat Prasos niet zal deelnemen aan geschillen met betrekking tot de rentedienst.

6. GELDIGHEID EN BEËINDIGING

Deze voorwaarden en bepalingen van de rentedienst zijn geldig tot nader order.

De klant heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De beëindiging zal geschieden via de Coinmotion-dienst.

Prasos heeft het recht de voorwaarden van de rentedienst met onmiddellijke ingang te beëindigen om de volgende redenen:

  • uw schending van deze verbintenis, door ons bijvoorbeeld onjuiste informatie te verstrekken of de service op een onwettige manier te gebruiken;
  • de wet verplicht ons de verbintenis op te zeggen;
  • het is ons niet toegestaan de service te leveren in het land waar u de service gebruikt;
  • het bedrijf beschouwt het niet langer commercieel levensvatbaar om de service te leveren; of
  • elke andere vergelijkbare reden.

Bij beëindiging van de algemene voorwaarden van de rentedienst worden de algemene voorwaarden van de rentedienst uit de verbintenis verwijderd. Andere geldige onderdelen van de verbintenis blijven van kracht.