Algemene voorwaarden voor betaaldiensten

••••••••••

DEFINITIES

‘Klant’ verwijst naar een natuurlijke persoon van minstens 18 jaar oud, die deze overeenkomst met Prasos Oy heeft gesloten.

‘Klantrekening’ verwijst naar de rekening van de klant binnen de Coinmotion-service, waarop de klant euro’s of virtuele valuta kan storten en waarmee de klant betalingsopdrachten in euro kan uitvoeren.

‘Gebruiksvoorwaarden van Coinmotion’ verwijst naar de gebruiksvoorwaarden van de Coinmotion-service, aangeboden door Prasos Oy, die u kunt vinden op de URL https://coinmotion.com/terms-of-service/.

‘Coinmotion-service’ verwijst naar alle diensten die door Prasos Oy worden geleverd en beschreven in de gebruiksvoorwaarden van Coinmotion.

‘Middelen voor communicatie op afstand’ verwijst naar een telefoon, computer, televisie, post, datanetwerk of ander instrument dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat beide partijen gelijktijdig aanwezig zijn.

‘Selfservicekanaal’ verwijst naar een internetpagina, smartphonetoepassing of een andere gelijkwaardige gebruikersinterface waarmee de Coinmotion-service elektronisch wordt gebruikt. Voor het gebruik van het selfservicekanaal is een werkende internetverbinding vereist.

‘Inloggegevens’ verwijst naar de gebruikers-ID en het wachtwoord van de klant, waarmee de klant zich kan aanmelden en de Coinmotion-service kan gebruiken.

‘Derde partij’ verwijst naar een andere partij dan Prasos Oy of de klant.

‘Gebruikersaccount’ verwijst naar de gebruikersaccount van de klant voor de Coinmotion-service.

‘Factuurbetalingsservice’ verwijst naar de betaaldienst van Prasos Oy, die de klant kan gebruiken om Prasos te machtigen om de factuur van de klant in euro’s te betalen, via de klantrekening.

‘Begunstigde’ verwijst naar de partij die de betalingstransactie ontvangt en op wiens tegoeden betalingen worden bijgeschreven met behulp van de betalingsopdracht.

‘Betaaldienst’ verwijst naar betaaldiensten die door Prasos Oy worden geleverd, zoals de geldoverschrijvingsservice en de factuurbetalingsservice.

‘Betalingstransactie’ betekent een procedure op basis waarvan geld wordt overgemaakt of ter beschikking van een partij wordt gesteld.

‘Betalingsopdracht’ verwijst naar een instructie die de klant aan Prasos Oy heeft gegeven om een betalingstransactie uit te voeren.

‘De partij’ verwijst naar Prasos en/of de klant.

‘Serviceprijslijst’ verwijst naar de prijslijst die op enig moment van toepassing kan zijn en op basis waarvan Prasos Oy betalingen en kosten van klanten incasseert in ruil voor hun gebruik van Coinmotion-diensten. De prijslijst is hier beschikbaar: https://coinmotion.com/nl/servicekosten/

‘Geldoverschrijvingsservice’ verwijst naar de betaaldienst van Prasos Oy voor geldtransacties, die de klant kan gebruiken om in euro’s aangehouden tegoeden van de eigen klantrekening over te maken naar de bankrekening of klantrekening van een andere klant of naar de bankrekening van een derde.

‘Verbintenis’ verwijst naar de verbintenis die wordt beschreven in de gebruiksvoorwaarden van Coinmotion.

‘Overeenkomst’  verwijst naar de hierin vermelde gebruiksvoorwaarden van de betaaldienst van Prasos Oy, die van toepassing zijn op de relatie tussen Prasos en de klant wanneer de klant gebruikmaakt van de betaaldiensten.

A. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BETAALDIENST

1. De dienstverlener

Naam: Prasos Oy

Bedrijfs-ID: 2469683-1

Adres van het hoofdkantoor: Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä, Finland

Telefoonnummer: +358 20 721 9480

E-mailadres: [email protected]

URL’s van websites: https://prasos.fi/ and https://coinmotion.com/

(hierna ‘Prasos’ genoemd).

Prasos is een besloten vennootschap die is opgericht in overeenstemming met het Finse recht en is ingeschreven in het handelsregister dat wordt bijgehouden door het Finse octrooi- en registratiebureau (hierna de ‘PRH’ genoemd). Prasos biedt betaaldiensten aan op basis van een bedrijfslicentie die is verleend door de Finse financiële toezichthouder.

2. Het sluiten van de overeenkomst en de toepasselijke voorwaarden

De klant en Prasos zullen elektronisch een overeenkomst sluiten door gebruik te maken van middelen voor communicatie op afstand. Bij het sluiten van de overeenkomst zal de identiteit van de klant worden bevestigd op de wijze beschreven in artikel 3 van deze algemene voorwaarden.

De overeenkomst tussen Prasos en de klant treedt onmiddellijk in werking nadat de klant zich als klant geregistreerd heeft en de voorwaarden van de betaaldienst aanvaard heeft.

Bovendien zal de klant bij het sluiten van een overeenkomst ermee instemmen om te communiceren via het selfservicekanaal.

Prasos heeft het recht om een overeenkomst met de klant te weigeren, hetzij geheel, hetzij met betrekking tot enig onderdeel van de service, zonder opgaaf van redenen voor deze weigering.

De klant verplicht zich ertoe de betaaldiensten te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden die op elk gegeven moment van toepassing zijn op de overeenkomst, en met de instructies die door Prasos worden gegeven.

De klant zal ook rekening houden met alle voorwaarden en bepalingen die zijn vastgesteld door netwerkoperators, fabrikanten van apparatuur en andere derde partijen, die mogelijk nageleefd moeten worden om gebruik te kunnen maken van de betalingsdiensten.

In geval van verschillen tussen deze vertaling en de Finse versie van de overeenkomst prevaleert de Finse versie.

3. Verificatie van de klant

Bij het aanmaken van een gebruikersaccount via de Coinmotion-service zal de identiteit van de klant in ieder geval worden geverifieerd door het invullen van het Know Your Customer-formulier (hierna het ‘KYC-formulier’ genoemd) en een beoordeling van de inhoud ervan. Naast het KYC-formulier en afhankelijk van de omstandigheden zal het algemene gedrag van de klant met betrekking tot de verificatie en identificatie van de klant, het voorkomen van het financieren van terroristen en de bijbehorende beoordelingen, en elke andere verificatie van de klant, in overweging worden genomen tijdens de verificatie en identificatie van de klant.

4. Bij Prasos ingediende contactinformatie en verplichting tot kennisgeving

De klant is verplicht Prasos van juiste en voldoende informatie te voorzien die Prasos verlangt en vereist voor het opstellen van de overeenkomst en de uitvoering van de betaaldienst, zowel voor als tijdens de geldigheidsduur van de overeenkomst. Prasos heeft het recht om informatie over de klant te verkrijgen bij het bevolkingsregister of een ander openbaar register, en informatie over de kredietgeschiedenis in te winnen bij een intermediair bedrijf of uit andere betrouwbare bronnen, indien het gebruik van dergelijke informatie noodzakelijk is voor het verlenen van de betaaldienst. Dergelijke informatie zal worden gebruikt om de klant te identificeren, om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op te sporen, te voorkomen en te beoordelen, en om de betaaldienst te verzorgen in overeenstemming met de verbintenis.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te garanderen dat deze informatie nauwkeurig en actueel is. De klant dient Prasos onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in zijn of haar persoonlijke identificatiegegevens en contactinformatie. Prasos is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat als gevolg van het feit dat de klant Prasos niet in kennis heeft gesteld van enige wijziging in deze gegevens. Prasos heeft het recht de klant alle kosten in rekening te brengen die voortvloeien uit het niet doorgeven van dergelijke wijzigingen door de klant aan Prasos.

5. Verplichting van de klant om de nodige zorg en aandacht te betrachten

De klant verplicht zich ertoe met de nodige zorg en aandacht te handelen bij alle handelingen die betrekking hebben op de relatie tussen Prasos en de klant. De klant begrijpt dat de gebruikersaccount en de inloggegevens persoonlijke gegevens van de klant zijn en dat deze zorgvuldig en veilig moeten worden bewaard en gebruikt op een manier waarop geen derde partij toegang kan krijgen tot of gebruik kan maken van dergelijke gegevens. De klant verbindt zich ertoe zijn rechten om de betaaldienst te gebruiken niet aan een derde over te dragen en derden niet anderszins toe te staan de betaaldienst op naam van de klant te gebruiken.

De klant moet de software en besturingssystemen van zijn of haar apparaat (computer, telefoon of tablet) bijgewerkt houden, de juiste antivirus- en firewallsoftware gebruiken om zijn of haar apparaten tegen malware te beschermen, dergelijke software regelmatig bijwerken in overeenstemming met de instructies van de fabrikant, en uitloggen bij de Coinmotion-service wanneer de klant de webapp of mobiele app niet meer gebruikt.

Als de inloggegevens kwijtraken, in handen van een derde partij vallen of illegaal worden gebruikt, moet de klant Prasos hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte stellen via [email protected]. De klant is aansprakelijk voor alle activiteiten van zijn of haar gebruikersaccount.

De klant is anderszins verplicht alle maatregelen te nemen die de klant redelijk acht om aan zijn of haar verplichting te voldoen om de nodige zorgvuldigheid en aandacht in acht te nemen en om op gezette tijden en in overeenstemming met de omstandigheden in kwestie te controleren of aan deze verplichting is voldaan.

6. Geldigheid en beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst blijft voor onbepaalde tijd van kracht.

6.1 Recht van de klant om de overeenkomst te beëindigen

De klant heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De overeenkomst kan worden beëindigd via het selfservicekanaal of op een andere overeen te komen manier.

6.2 Recht van de klant om de overeenkomst te ontbinden

De klant heeft het recht de overeenkomst die met middelen voor communicatie op afstand gesloten is binnen veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst te ontbinden. Dit recht is niet van toepassing op wijzigingen in de overeenkomst.

6.3 Het recht van Prasos om de overeenkomst te beëindigen of het gebruik van de betaaldienst te beperken

Prasos heeft het recht de overeenkomst te beëindigen met een opzegtermijn van twee (2) maanden, nadat de klant van de beëindiging in kennis is gesteld. Prasos heeft het recht het gebruik van de betaaldienst door de klant te onderbreken of te verhinderen en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen; evenals het recht om de klant niet langer de betalingsdiensten te verlenen en de klantrekening te sluiten als de klant fundamenteel tekortschiet in verplichtingen volgens deze overeenkomst of de betalingsdiensten waarnaar in deze overeenkomst wordt verwezen gebruikt op een wijze die in strijd is met hun gebruiksdoel, de wet of ethische regels, of als Prasos vermoedt dat het apparaat van de klant of anderszins de klant de gegevensbeveiliging van de betaaldienst in gevaar brengt. Prasos zal de klant enige kennisgeving van de beëindiging of opzegging van de overeenkomst voorleggen via het selfservicekanaal van de klant of in een andere continu beschikbare vorm.

Binnen de grenzen van het toepasselijke recht en waar Prasos dit nodig acht, kan Prasos het gebruik van de betaaldienst verhinderen of de mogelijkheid van de klant om bepaalde functies van deze dienst te gebruiken met onmiddellijke ingang beperken.

6.4 Gevolgen van het einde van de overeenkomst

De verplichting van Prasos om de betaaldienst te verlenen eindigt wanneer de geldigheid van de overeenkomst eindigt. Als de overeenkomst wordt beëindigd of opgezegd, moet de klant voordat de overeenkomst eindigt alle betaaldiensten waarvan de aangekondigde einddatum na het einde van de overeenkomst valt beëindigen.

Zodra de overeenkomst is beëindigd, wordt de overeenkomst uit de verbintenis geschrapt, maar de verbintenis blijft anderszins van kracht met betrekking tot de toepasselijke artikels.

7. Wijzigingen in de overeenkomst en betaaldiensten

Prasos heeft het recht de overeenkomst of delen daarvan te wijzigen, evenals de informatie bedoeld in artikel 11–15 van de Finse wet op betaaldiensten. Prasos zal de klant enige kennisgeving van wijzigingen voorleggen via het selfservicekanaal of in een andere continu beschikbare vorm. De wijziging treedt in werking op een door Prasos medegedeeld tijdstip, maar ten minste twee (2) maanden nadat deze kennisgeving naar de klant is verzonden.

De overeenkomst zal worden voortgezet op basis van de gewijzigde inhoud, tenzij de klant Prasos ervan in kennis stelt dat de klant de wijziging niet aanvaardt. Als voorwaarde om gebruik te mogen blijven maken van de betaaldiensten, kan Prasos eisen dat de klant de gewijzigde voorwaarden accepteert door gebruik te maken van het ‘aanvinken van een selectievakje’ via het selfservicekanaal. Indien de klant de wijziging niet aanvaardt, heeft de klant het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door Prasos voor de datum van inwerkingtreding van de wijziging hiervan op de hoogte te stellen.

Prasos ontwikkelt de betaaldiensten en hun functies voortdurend verder en kan ook wijzigingen aanbrengen in de betaaldiensten of in de technische functies van het selfservicekanaal, zonder dat dit afzonderlijk wordt gemeld. Prasos zal deze wijzigingen melden via het selfservicekanaal. De wijzigingen worden van kracht bij de tenuitvoerlegging ervan. Bovendien heeft Prasos te allen tijde het recht wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden die worden gesteld aan apparaten die bestemd zijn voor het gebruik van de betaaldiensten.

8. Communicatie en klantenservice

In alle communicatie zullen Fins en Engels worden gebruikt, naar keuze van de klant. Prasos heeft het recht alle informatie over de interactie met de klant op te slaan, telefoongesprekken met de klant te registreren en elektronische berichten tussen de klant en Prasos op te slaan.

Het selfservicekanaal, e-mail en andere vergelijkbare middelen zullen worden gebruikt voor communicatie en klantenservice tussen Prasos en de klant. Prasos zal de klant via het selfservicekanaal, e-mail of in een andere, continu beschikbare vorm voorzien van de vereiste informatie, de voorwaarden van de overeenkomst en andere kennisgevingen, zoals kennisgevingen van wijzigingen die worden veroorzaakt door deze overeenkomst, de voorwaarden ervan en de serviceprijslijst van Prasos. Bovendien kan informatie via sms of op een andere, vergelijkbare manier worden verstrekt op basis van de door de klant verstrekte contactinformatie. De klant wordt geacht de informatie of kennisgeving uiterlijk op de zevende dag na de datum van verzending van het bericht te hebben ontvangen. Indien de klant geen gebruik maakt van het selfservicekanaal, zal de informatie worden bezorgd op het adres dat de klant aan Prasos heeft verstrekt.

De klant heeft het recht om de toepasselijke voorwaarden van de overeenkomst, de serviceprijslijst, informatie met betrekking tot de overeenkomst en schriftelijke kennisgevingen te ontvangen door deze bij Prasos aan te vragen. In een dergelijk geval heeft Prasos het recht om een vergoeding in rekening te brengen op basis van de serviceprijslijst, alsmede post- en administratiekosten voor het schriftelijk bezorgen van de voorwaarden van de overeenkomst, de serviceprijslijst en informatie of kennisgevingen met betrekking tot de overeenkomst.

9. Reclame

De service, de inhoud ervan en de daarop gebaseerde communicatie kunnen reclame bevatten. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (679/2016) (hierna ‘AVG’ genoemd) en andere, geldige wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens heeft Prasos het recht om de persoonlijke gegevens van de klant te verwerken voor marketingdoeleinden in het kader van zijn legitieme belangen, omdat het voor de bedrijfsactiviteiten van Prasos cruciaal is dat Prasos zijn producten op de markt brengt.

Door gebruik te maken van de Coinmotion-service begrijpt de klant dit en gaat de klant ermee akkoord dat er advertenties in de service zijn opgenomen.

Berichten met advertenties kunnen bijvoorbeeld via het selfservicekanaal worden verzonden. Dergelijke reclame kan worden gegenereerd door Prasos of een derde partij en kan de vorm aannemen van gerichte reclame. Gerichte reclame zal uitgaan van de gebruikersgegevens die in de Coinmotion-service zijn opgeslagen en de informatie die door de klant wordt verstrekt, die kan worden gebruikt om de interessegebieden van de klant, het veronderstelde demografische profiel of op locaties gebaseerde targetingmodellen te bepalen of te creëren. Prasos zal de gegevens van de klant niet verstrekken aan de partij namens wie reclame wordt gemaakt. Als de klant dit wenst, kan de klant gerichte reclame beperken door de instellingen van de gebruikersaccount te wijzigen of door via een bericht melding te maken van de beperking van de instellingen.

Op het gebied van reclame zal Prasos zich houden aan alle wetgeving die op het gegeven moment van kracht is op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens en digitale communicatiediensten.

10 Gebruik van persoonlijke gegevens

Prasos zal persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de wetgeving die op enig moment van kracht is. Informatie zoals het beleid, waarnaar wordt verwezen in de AVG, over de gegevensverwerkingsactiviteiten van de verantwoordelijke en de praktijken voor gegevensbescherming die Prasos toepast, is beschikbaar op https://coinmotion.com/nl/privacybeleid/

11. Betalingen en kosten

Op basis van de serviceprijslijst die op enig moment van toepassing kan zijn, heeft Prasos het recht om een vergoeding of kosten voor het gebruik van de betaaldienst van de klant te innen. De serviceprijslijst zal op de website van Prasos worden gepubliceerd en op verzoek in digitale vorm aan de klant worden verstrekt. De prijslijst is hier beschikbaar: https://coinmotion.com/service-fees-pricing/.

Prasos heeft het recht om tarieven of kosten van de klantrekening af te schrijven. De facturering voor eventuele maandelijkse kosten van de betaaldienst begint wanneer de klant deze betaaldienst gaat gebruiken. Meer informatie en de meest recente gegevens vindt u in de serviceprijslijst. De serviceprijslijst kan worden gewijzigd in overeenstemming met artikel 7.

Prasos is niet aansprakelijk voor kosten of vergoedingen die door de begunstigde of een andere derde partij worden geïnd.

12. Aansprakelijkheid voor schade en beperking van aansprakelijkheid

De service wordt in de huidige staat geleverd. Prasos biedt geen garantie dat de betaaldienst zonder onderbrekingen of fouten beschikbaar zal zijn. Bij het ten uitvoer brengen van het selfservicekanaal of andere betalingsopdrachten biedt Prasos geen garantie voor de continue werking van de verificatiediensten die worden gebruikt in combinatie met de apparaten en/of systemen of betalingsopdracht.

Naast alle incassokosten en rentelasten is Prasos uitsluitend verplicht de klant te vergoeden voor directe schade veroorzaakt door handelingen van Prasos in strijd met de Finse wet op betaaldiensten (290/2010), andere toepasselijke wetgeving of de overeenkomst. Dergelijke directe schade omvat de directe kosten in verband met het onderzoek naar gevallen van fouten of nalatigheid. De klant heeft geen recht op schadevergoeding van Prasos tenzij de klant de desbetreffende fout binnen een redelijke termijn na de eerste ontdekking van de fout aan Prasos meldt, of vanaf het moment dat de klant deze had moeten ontdekken.

Prasos is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat als gevolg van het niet leveren van de betalingsdienst door Prasos als gevolg van een gebrek aan saldo op de klantrekening.

Prasos is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade of verlies veroorzaakt door de klant, tenzij Prasos deze schade opzettelijk of door grove nalatigheid heeft veroorzaakt. Prasos is echter aansprakelijk voor alle indirecte schade die het veroorzaakt wanneer dergelijke schade betrekking heeft op handelingen die in strijd zijn met de verplichtingen die zijn vastgelegd in de Finse wet op betaaldiensten (290/2010) of die op grond van genoemde wet zijn overeengekomen in de overeenkomst.

Prasos is evenmin aansprakelijk voor enige schade als de nakoming van de verplichtingen van Prasos volgens de overeenkomst of volgens de wet in strijd zou zijn met andere wetten of verplichtingen die elders door de wet zijn vastgelegd.

Een klant die schade heeft geleden, moet redelijke maatregelen nemen om deze schade te beperken. Indien de klant nalaat de schade te beperken, is de klant aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verdere schade. Er kan overeenstemming worden bereikt over schadevergoeding voor overtredingen van de wet en/of schendig van de overeenkomst indien een dergelijke vergoeding onredelijk zou zijn gezien de oorzaak van de inbreuk, de mogelijke bijdrage van de klant aan de schade, de betaalde schadevergoeding, de mogelijkheden van Prasos om de schade te anticiperen en te voorkomen, en andere omstandigheden.

De klant heeft geen recht op schadevergoeding als gevolg van het beëindigen van deze overeenkomst of de betaaldienst.

13. Overmacht

Prasos is niet aansprakelijk voor schade als Prasos kan aantonen dat Prasos verhinderd is de daaraan verbonden verplichting na te komen door een ongebruikelijke of onvoorspelbare oorzaak, waarover Prasos geen controle kon uitoefenen en de gevolgen waarvan Prasos niet had kunnen voorkomen door alle nodige zorg uit te oefenen.

In geval van overmacht of soortgelijke omstandigheden is Prasos gerechtigd de levering van de betaaldienst voorlopig te onderbreken.

Prasos is verplicht de wederpartij zo spoedig mogelijk van het optreden van overmacht in kennis te stellen. Prasos kan kennis geven van overmacht via het selfservicekanaal, op een website, via de nationale media of op een andere passende manier.

14. Overdracht van overeenkomst

Prasos heeft het recht de overeenkomst en de daarmee samenhangende vorderingen, alsmede zijn andere rechten en verplichtingen, geheel of gedeeltelijk, over te dragen binnen de Prasos-groep of aan een derde partij.

De klant heeft niet het recht om de rechten of verplichtingen met betrekking tot de overeenkomst over te dragen.

15. Buitengerechtelijke middelen van rechtsbescherming

Als de klant van mening is dat Prasos heeft gehandeld in strijd met deze overeenkomst, moet de klant in eerste instantie contact opnemen met Prasos. Dergelijke bezwaren moeten schriftelijk worden ingediend.

Indien een geschil over de overeenkomst niet kan worden opgelost door onderhandelingen tussen de partijen, kan de consument de zaak voor onderzoek voorleggen aan het Finse geschillencomité voor consumenten (Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, postbus 306, FI-00531 Helsinki, Finland, [email protected], www.kuluttajariita.fi). Voordat de consument de zaak ter behandeling voorlegt aan het geschillencomité voor consumentengeschillen, moet de klant contact opnemen met de consumentenadviseur van het plaatselijke registratiekantoor (https://www.kkv.fi/en/consumer-advice/)

In geval van een geschil over persoonlijke gegevens kan de klant contact opnemen met het bureau van de ombudsman voor gegevensbescherming (Tietosuojavaltuutetun toimisto, postbus 800, FI-00521 Helsinki, Finland, www.tietosuoja.fi, [email protected]). Meer informatie vindt u op https://tietosuoja.fi/en/notification-to-the-data-protection-ombudsman.

16. Toezichthoudende autoriteiten

De betaaldiensten van Prasos Oy staan onder toezicht van de Finse financiële toezichthouder, FIN-FSA (postbus 103, FI-00101 Helsinki, Finland; https://www.finanssivalvonta.fi/en/; +358 9 18351); de methoden die worden gebruikt in kwesties van consumentenbescherming staan ook onder toezicht van de Finse consumentenombudsman (https://www.kkv.fi/en/), de Finse autoriteit voor mededinging en consumenten (KKV, postbus 5, FI-00531 Helsinki, Finland).

17. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Finse recht van toepassing. Als een geschil niet door onderhandelingen kan worden opgelost, zal het in eerste aanleg worden beslecht door de rechtbank van Helsinki. De klant kan het geschil ook aanhangig maken bij de bevoegde rechtbank van de woonplaats van de klant.

 B. VOORWAARDEN VAN KLANTREKENINGEN, FACTUURBETALINGSSERVICES EN GELDOVERSCHRIJVINGSSERVICE

1. De klantrekening gebruiken

De klantrekening is persoonlijk en alleen de klant heeft het recht om deze te gebruiken.

Om de rekening te gebruiken, zal de klant inloggegevens aanmaken via het selfservicekanaal, waarmee de klant de klantrekening kan gebruiken en informatie kan verkrijgen over rekeningtransacties.

De klant kan de klantrekening gebruiken om te allen tijde betalingen te verrichten, betalingen te ontvangen en geld over te maken in overeenstemming met de betaaldiensten die door Prasos worden geleverd.

De klant kan geld van een bank of andere betaalinstelling naar de klantrekening overmaken met de door Prasos goedgekeurde betaalmethoden. Overboekingen en betalingen kunnen op de rekening van de klant worden ontvangen binnen de beperkingen van de verschillende functies van de betaaldienst. De betaaldienst is voornamelijk bedoeld voor het verrichten van betalingen en het overmaken van geld.

De klant mag de klantrekening alleen gebruiken voor zover het tegoed op de rekening voldoende is voor de uitvoering van de desbetreffende transacties. De klant mag geen transacties uitvoeren die hoger zijn dan het bedrag op de klantrekening.

Prasos heeft het recht de bovengenoemde kosten van de klantrekening af te schrijven. In geval van een fundamentele overtreding of negatief saldo heeft Prasos het recht het gebruik van de klantrekening te voorkomen en de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang op te zeggen of het gebruik van de betalingsdiensten met betrekking tot de overeenkomst te beperken.

De klant heeft niet het recht om saldo te verpanden dat op de klantrekening wordt aangehouden.

2. Activering en tenuitvoerlegging van de factuurbetalingsservice en geldoverschrijvingsservice

2.1 Factuurbetalingsservice 

De klant mag gebruik maken van een factuurbetalingsservice op basis waarvan de klant Prasos machtigt om de klantrekening te gebruiken om de factuur van de klant in euro’s te betalen.

Facturen die via de factuurbetalingsservice worden betaald, zullen onderworpen zijn aan meerledige verificatie wanneer de klant Prasos de factuurgegevens via de Coinmotion-service verstrekt. Hierna zal Prasos een interne KYC-controle uitvoeren op de afzender van de factuur. Als de KYC-controle geen risico’s aan het licht brengt die verband houden met het identificeren van de klant, het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, zal Prasos de factuurbetalingsservice uitvoeren.

2.2 Geldoverschrijvingsservice

De klant kan de geldoverschrijvingsservice gebruiken om in euro’s aangehouden tegoeden van de eigen klantrekening over te maken naar de bankrekening of klantrekening van een andere klant of naar de bankrekening van een derde.

Via de geldoverschrijvingsservice, waarmee het geld van de klant van de klantrekening naar een bankrekening wordt overgeschreven, worden de tegoeden van de klant daadwerkelijk van de reserverekening van Prasos naar de bankrekening van de klant overgeboekt (zie artikel 1.1 hierboven).

Via de geldoverschrijvingsservice waarbij geld wordt ontvangen door een derde, zoals in het geval van de factuurbetalingsservice, vereist het overmaken van tegoeden afzonderlijke verificatieprocedures met betrekking tot de begunstigde van de tegoeden.

2.3 Algemene voorwaarden van betalingsopdrachten

Een betalingsopdracht zal als ontvangen worden beschouwd en de tenuitvoerlegging ervan zal beginnen wanneer de klant voldoende informatie heeft verstrekt voor de tenuitvoerlegging van de opdracht en toestemming heeft gegeven voor het uitvoeren van de betalingstransactie. Het bankrekeningnummer van de ontvanger van de betaling en/of de identificatiegegevens van de klantrekening worden gebruikt om de begunstigde te identificeren.

De betalingsopdracht moet ten minste drie (3) werkdagen voor de vervaldatum van de betalingsopdracht aan Prasos worden voorgelegd; doet de klant dit niet dan is de klant aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van te late betaling.

Het tegoed op de klantrekening zal worden gereserveerd zodra de betalingsopdracht begint en zal uiterlijk de volgende werkdag na ontvangst van de betaling worden overgemaakt naar de klantrekening van de begunstigde of de bankrekening van de begunstigde, tenzij de betaling wordt verhinderd door een technisch probleem of een andere, evenredige belemmering.

De klant heeft niet het recht de gegeven betalingsopdracht te annuleren of te wijzigen nadat Prasos de betalingsopdracht heeft ontvangen en met de uitvoering ervan is begonnen.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te waarborgen dat de informatie van de betalingsopdracht juist is en dat het saldo dat nodig is voor de uitvoering van de betalingsopdracht en het verrichten van servicebetalingen beschikbaar is op de klantrekening.

Prasos heeft het recht de transactiekosten van de betaling door de klant in rekening te brengen in overeenstemming met de serviceprijslijst en de gegevens van de betalingsopdracht van de klant door te sturen naar de begunstigde.

3. Niet-uitvoering van de betalingsopdracht

Prasos is niet verplicht een betalingsopdracht uit te voeren of een betaling of een deel daarvan over te maken indien de betalingsopdracht onvoldoende informatie bevat om de opdracht te kunnen uitvoeren, de rekening van de klant niet over voldoende saldo beschikt om de betaling door te zetten, het gebruik van de klantrekening om een andere reden verhinderd wordt of als er andere zwaarwegende redenen zijn voor het niet uitvoeren van de betalingsopdracht.

Indien de niet-uitvoering van de betalingsopdracht niet duidelijk blijkt uit de omstandigheden van de betalingstransactie, zal Prasos via het selfservicekanaal melding maken van de niet-uitvoering van de betalingsopdracht.

Als de betalingstransactie niet wordt uitgevoerd of onjuist ten uitvoer wordt gelegd, zal Prasos op verzoek van de klant de betalingstransactie traceren en de klant informeren over de resultaten.

Indien de betalingstransactie onjuist wordt uitgevoerd of niet wordt uitgevoerd om redenen die de klant kunnen worden aangerekend, heeft Prasos het recht een vergoeding voor het terugvorderen van het geld in rekening te brengen op basis van de serviceprijslijst.

4. Herstel van een fout die door Prasos is gemaakt

Prasos heeft het recht om een typefout, factuur of andere, vergelijkbare technische fout bij het invoeren van gegevens die Prasos heeft gemaakt bij het overmaken van een betaling te herstellen, zelfs als de betaling reeds binnen een redelijke termijn na het optreden van de fout aan de begunstigde is gedaan. Prasos zal de klant via het selfservicekanaal onmiddellijk op de hoogte stellen van de fout en het herstel van de fout.

5. Terugbetaling

Prasos stuurt betalingen door waarvoor de klant een opdracht heeft gegeven (door de klant geïnitieerde betalingstransacties). Om deze reden heeft de klant in het algemeen geen recht op een terugbetaling zoals voorzien in de Finse wet op betaaldiensten.

Een terugbetaling moet schriftelijk worden aangevraagd binnen acht (8) weken na de datum waarop de betaling van de transactiekosten in rekening is gebracht. Prasos zal binnen tien (10) werkdagen na de datum waarop de klant Prasos een verzoek om terugbetaling heeft voorgelegd, ofwel de volledige kosten terugbetalen, ofwel de klant op de hoogte brengen van zijn weigering om dit te doen.

Prasos heeft het recht de door de klant ingediende redenen voor terugbetaling te controleren. Prasos heeft het recht de begunstigde ervan op de hoogte te brengen dat er een terugbetaling wordt gedaan.

6. Verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de betalingsopdracht

De verantwoordelijkheid van Prasos voor het uitvoeren van de betalingsopdracht eindigt wanneer de desbetreffende informatie en tegoeden aan de begunstigde zijn geleverd. Prasos is aansprakelijk voor alle onrechtmatige, niet-uitgevoerde of onjuist uitgevoerde betalingstransacties in overeenstemming met de Finse wet op betaaldiensten en de daarin vermelde voorwaarden. De klant dient zonder ongerechtvaardigde vertraging melding te maken bij Prasos van onrechtmatige, niet-uitgevoerde of onjuist uitgevoerde betalingstransacties zodra de klant een dergelijke transactie vaststelt, uiterlijk binnen 13 maanden na de betalingstransactie. De klant heeft geen recht op financiële of andere compensatie, indien de klant niet binnen de gestelde termijnen melding maakt of indien de betaling niet wordt uitgevoerd, ten onrechte wordt gedaan of onrechtmatig wordt gedaan om redenen die de klant kunnen worden aangerekend.

7. Rekeningafschrift

Prasos zal de klant via het selfservicekanaal of per post een digitaal rekeningafschrift verstrekken met informatie over de betalingstransactie. Een dergelijk rekeningafschrift moet gedurende ten minste 13 maanden gratis en in afdrukbare vorm voor de klant beschikbaar zijn in het selfservicekanaal. Voor een rekeningafschrift dat op een andere manier (per post) wordt verzonden, worden kosten in rekening gebracht op basis van de serviceprijslijst.

8. Sluiting en opzegging van de rekening

Na het beëindigen van de klantrelatie kan de klant alle tegoeden op zijn klantrekening in bezit krijgen door deze over te laten maken naar een bankrekening die de klant aan Prasos heeft doorgegeven. Voor deze overboeking worden kosten in rekening gebracht op basis van de serviceprijslijst.

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Table of Contents

 

Tilaa uutiskirjeemme
Haluatko kuulla ensimmäisten joukossa tuoteuutuuksistamme, saada super hyper erikoistarjouksia sekä oppia kryptovaluuttasektorista lisää eksklusiivisten markkinaraporttiemme kautta? Haluaisimme lähettää sinulle sähköpostia silloin ja tällöin – ei kuitenkaan liian usein – eli jos haluat päästä etuihin kiinni, täytä tietosi alapuolelle. Pysytään yhteyksissä! Oletko jo Coinmotionin käyttäjä? Voit muuttaa tilaustasi myös tilin asetuksissa.
Tilaa uutiskirjeemme täyttämällä tietosi
Lisätietoja tietojen käsittelystä löydät tietosuojalausekkeestamme
Suscríbase al boletín de noticias
¿Quiere ser el primero en enterarse de nuestras novedades, recibir consejos y aprender más sobre el sector de las criptomonedas a través de informes exclusivos de mercado? Nos gustaría enviarle un email cada cierto tiempo. Para ello, es necesario cumplimentar los datos que hay a continuación.
¿Ya tiene cuenta? Puede gestionar su suscripción a través de la configuración de la cuenta.
Cumplimente sus datos aquí
Responsable del fichero: Coinmotion Oy. Finalidad: envío de información sobre productos y servicios propios al suscrito. Legitimación: consentimiento. Destinatarios: No se comunicarán los datos a terceros. Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede consultar información adicional y detallada en nuestra Política de Privacidad.
Subscribe to Coinmotion Newsletter
Would you like to be the first one to hear about our product updates, receive super hyper special offers and learn more about cryptocurrencies through our exclusive market reports? We are happy to send you an email every now and then – not too often – so please fill your information below. Let’s stay in touch! Are you already a Coinmotion user? You can also manage your subscription via account settings.
Subscribe now by filling your details here
Responsible for the file: Coinmotion Oy. Purpose: sending information about own products and services to the undersigned. Legitimation: consent. Recipients: The data will not be communicated to third parties. Rights: access, rectify and delete data, as well as other rights, as explained in the additional information. You can consult additional and detailed information in our Privacy Policy