Kredietvoorwaarden

Kredietvoorwaarden van Coinmotion

••••••••••

1. INLEIDING

1.1. Deze kredietvoorwaarden van Coinmotion (‘algemene voorwaarden’ of ‘voorwaarden’) beheersen de relaties tussen u (‘klant’ of ‘u’) en Coinmotion Oy met bedrijfsregistratienummer: 2469683-1, Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä, Finland (‘het bedrijf’ of ‘Coinmotion’), terwijl u en Coinmotion hierna afzonderlijk als ‘partij’ en gezamenlijk als ‘partijen’ worden aangeduid met betrekking tot uw gebruik van de kredietfaciliteiten in verband met cryptovaluta die door Coinmotion worden verleend en vormen een juridisch bindende overeenkomst (‘overeenkomst’) tussen de partijen.

Het krediet dat door Coinmotion wordt verstrekt en de rente op het krediet moeten volledig worden afgelost. Als de marktwaarde daalt van de virtuele valuta’s die als onderpand zijn gebruikt, daalt ook het rentetarief (zie secties 3 en 3.3 over lening-/waarderatio). Als u uw krediet gebruikt, is het zeer belangrijk om prijsveranderingen te volgen en tijdig te reageren om mogelijke verliezen te voorkomen

2. DEFINITIES

2.1. Toepasselijk recht: deze overeenkomst wordt door Fins recht beheerst.

2.2. Digitale activa omvatten alle digitale activa (zoals cryptovaluta’s en/of stablecoins en activa in de vorm van tokens) die door Coinmotion worden geaccepteerd.

2.3. Rente omvat het vermelde rentepercentage dat in overeenstemming met deze voorwaarden wordt opgebouwd en op elk moment kan worden herzien.

2.4. Coinmotion-krediet. Coinmotion-krediet omvat alle doorlopende kredieten en kredietlimieten die door Coinmotion wordt verstrekt. De kredietovereenkomst is tot nader order van kracht. Het krediet kan geheel of gedeeltelijk worden gebruikt nadat Coinmotion de kredietaanvraag heeft goedgekeurd en het krediet heeft verstrekt. Het kredietbedrag omvat het maximale kredietbedrag dat voor de kredietnemer beschikbaar is. Het verstrekte kredietbedrag wordt in de kredietovereenkomst vermeld en kan door de klant worden bekeken door op het Coinmotion-platform in te loggen.

2.5. Coinmotion-account omvat een persoonlijke of zakelijke rekening die via Coinmotion is geopend waarmee u Coinmotion-krediet en andere Coinmotion-diensten kunt gebruiken.

2.6. Coinmotion-platform omvat alle websites, mobiele applicaties en andere officiële communicatiekanalen van Coinmotion, inclusief alle inhoud en diensten, updates, upgrades en versies die op of via deze kanalen beschikbaar worden gemaakt.

2.7. Onderpand omvat alle digitale activa die op het Coinmotion-platform als onderpand voor Coinmotion-krediet worden geaccepteerd (zie sectie 2.8. verpanding). Als de marktwaarde daalt van de virtuele valuta’s die als onderpand zijn gebruikt, zal ook de dekkingswaarde dalen.

2.8. Verpanding. Op basis van deze overeenkomst verpandt de klant het volgende in de vorm van pandrechten aan het bedrijf om te kunnen voldoen aan alle huidige en toekomstige verplichtingen die de klant met betrekking tot deze Coinmotion-kredietrekening ten opzichte van het bedrijf heeft:

  1. Virtuele valuta’s die momenteel op de Coinmotion-kredietrekening staan of naar deze rekening worden overgeschreven;
  2. De verpanding omvat ook de aflossing van de hierboven genoemde activa door de klant.

Zonder de uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf mag de klant de valuta’s die in overeenstemming met deze overeenkomst aan het bedrijf zijn verpand niet aan derden verpanden of op een andere manier toewijzen.

2.9. Het kredietbedrag en de totale kredietkosten. Het kredietbedrag omvat het maximale kredietbedrag dat voor de klant beschikbaar is. Het totale door de klant af te lossen kredietbedrag bestaat uit het totale kredietbedrag en de totale kosten voor de klant. De kosten worden berekend op basis van de toepasselijke prijslijst en de veronderstelling dat het kredietbedrag voor een periode van 12 maanden beschikbaar is. Deze voorwaarden geven een voorbeeld van de totale kredietkosten die zijn berekend op basis van de voorwaarden die op het moment van het sluiten van het contract van toepassing zijn. Er geldt een vast rentepercentage, maar de vermelde totale kosten dienen slechts als een voorbeeld van de werkelijke totale kosten te worden beschouwd.

2.10. Dekkingswaarde van in aanmerking komende virtuele valuta’s. Het bedrijf heeft het recht om eenzijdig te bepalen welke soorten activa op enig moment als onderpand worden geaccepteerd, welke dekkingswaarden op enig moment aan dergelijke activa worden toegekend en welke andere waarderingsgrondslagen en procedures voor onderpand worden toegepast. De dekkingswaarden die worden toegekend aan de activa die op enig moment als onderpand worden geaccepteerd, worden in de geleverde dienst van het bedrijf vermeld. Het bedrijf heeft het recht om eenzijdig te bepalen hoe de dekkingswaarden worden berekend die aan onderpand worden toegekend en het recht om de waarderingsgrondslagen en procedures die voor onderpand worden toegepast eenzijdig te wijzigen. Het bedrijf zal u 14 dagen voordat de wijziging van kracht wordt van de wijziging op de hoogte brengen. Het kredietbedrag dat voor de klant beschikbaar is, varieert op basis van de veranderingen met betrekking tot de dekkingswaarden.

3. Coinmotion-krediet, onderpand en liquideren

3.1. Coinmotion verstrekt het krediet als doorlopend krediet in euro’s (doorlopend krediet) zodra de virtuele valuta’s die als onderpand worden gebruikt naar de Coinmotion-kredietrekening zijn overgeschreven. Alle virtuele valuta’s die als onderpand worden gebruikt, worden op de Coinmotion-kredietrekening getoond. De dekkingswaarden worden voortdurend met het geldige kredietbedrag vergeleken.

3.2. Het Coinmotion-krediet op onderpand wordt gecontroleerd op basis van de kredietkwaliteit (lening-/waarderatio) die op de Coinmotion-kredietrekening wordt getoond. De kredietwaardigheid wordt in real time gecontroleerd op basis van de dekkingswaarde en het moment waarop het onderpand wordt verstrekt (waardeverandering van het onderpand). Coinmotion voert een dynamische berekening van de waarde van het onderpand uit door de dekkingswaarde met de marktwaarde van het onderpand te vergelijken op basis van de handelsprijs in verhouding met de verkoopprijs van de virtuele valuta’s die relevant voor de Coinmotion-dienst zijn. 

3.3. U dient altijd de vereiste dekkingswaarde aan te houden op basis van de grenswaarde die aan de hand van de lening-/waarderatio wordt berekend. De vereiste dekkingswaarde houdt in dat de lening-/waarderatio van uw Coinmotion-krediet altijd lager dan 80% moet zijn. Coinmotion zal u via het e-mailadres dat aan uw Coinmotion-account is gekoppeld op de hoogte brengen als de waarde van uw onderpand daalt en een melding sturen voordat de lening-/waarderatio 80% bereikt. Als de lening-/waarderatio 80% bereikt, zal Coinmotion het onderpand automatisch liquideren totdat de lening-/waarderatio 70% is. Zo niet, dan worden de grondslagen in sectie 3.4. gevolgd. Het liquideren van het onderpand wordt altijd automatisch uitgevoerd als de lening-/waarderatio 80% bereikt. Deze waardedaling van het onderpand kan ertoe leiden dat het volledige onderpand na meerdere transacties is geliquideerd en het volledige resterende krediet door het liquideren van het onderpand is afgelost.

De klant is er verantwoordelijk voor om veranderingen van de lening-/waarderatio te volgen en maatregelen te nemen om het automatisch liquideren van onderpand te voorkomen. Als er resterend onderpand is nadat het krediet volledig is afgelost, kan het resterende onderpand naar het Coinmotion-account van de klant worden overgeschreven. Zodra het krediet volledig is afgelost, is er geen Coinmotion-krediet beschikbaar en wordt er geen rente opgebouwd. Klanten met een geldige kredietovereenkomst kunnen de kredietfunctie opnieuw activeren door onderpand op de Coinmotion-kredietrekening te storten.

3.4. Het recht van Coinmotion om virtuele valuta die als onderpand zijn gebruikt te liquideren. In geval van een tekort aan onderpand, dat wil zeggen als het beschikbare kredietbedrag de grenswaarde voor de totale kredietwaarde van het onderpand (lening-/waarderatio van 80%) overschrijdt of in geval van overkreditering zoals in paragraaf 3.3 beschreven, is de klant verplicht om meteen en zonder afzonderlijk verzoek aanvullend onderpand te verstrekken. Als er geen aanvullend onderpand wordt verstrekt, heeft het bedrijf het recht om het bedrag aan virtuele valuta te liquideren dat in overeenstemming met sectie 3.3 noodzakelijk wordt geacht. Het liquideren van onderpand gebeurt automatisch zonder de klant op de hoogte te stellen, zonder verzoek om een uitspraak of beslissing in te dienen, zonder de in de wet voorziene bepalingen in acht te nemen en zonder het onderpand te koop aan te bieden. Als de klant het kredietbedrag dat in de kredietovereenkomst is overeengekomen (dat wil zeggen het maximale kredietbedrag) overschrijdt, heeft het bedrijf hetzelfde recht. Bij het liquideren van onderpand zal het bedrijf rekening met het belang van de klant houden. Om kredietverlies te vermijden en overkreditering te corrigeren of voorkomen, heeft het bedrijf echter het recht om de hoeveelheid en het soort te verkopen activa te kiezen en het moment van liquideren te bepalen. De klant is verantwoordelijk voor alle kosten en andere mogelijke onkosten die het bedrijf maakt om het onderpand te liquideren. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de eventuele fiscale gevolgen die het liquideren van onderpand voor de klant kan hebben. De klant is verplicht om voortdurend op de hoogte van de totale kredietwaarde van het onderpand op de kredietrekening te zijn en ervoor te zorgen dat de kredietwaarde de grenswaarde die in paragraaf 3.3 wordt vermeld niet overschrijdt. De klant moet er ook voor zorgen dat overkreditering wordt voorkomen. Overkreditering kan bijvoorbeeld ontstaan door veranderingen van de marktwaarde van het onderpand, veranderingen met betrekking tot de kredietwaarden die door het bedrijf worden ingevoerd of rente en kosten die in rekening worden gebracht.

4. RENTE

4.1. De klant is verplicht om het bedrijf rente over het krediet te betalen in overeenstemming met de jaarlijkse rente die op enig moment over het opgenomen krediet wordt berekend. De rente wordt berekend op één standaarddag per kalendermaand waarbij 365 dagen per jaar als deler wordt gebruikt. De rente wordt berekend over het krediet dat wordt gebruikt vanaf de dag waarop de klant het krediet opneemt. Het bedrijf heeft het recht om de criteria voor de berekening van de rente te wijzigen.

4.2. Het rentepercentage dat op het moment van het sluiten van het contract van toepassing is, wordt in het contract afzonderlijk vermeld. De rente loopt dagelijks op en wordt over het maximale kredietsaldo van elke dag berekend. De opgebouwde rente wordt op de eerste dag van elke maand of gedurende de maand tegelijkertijd met de aflossing van het krediet van het saldo in euro’s op uw Coinmotion-account afgeschreven. Er is geen afzonderlijke referentierentevoet vastgesteld, maar het bedrijf heeft het recht om het rentepercentage voor krediet te wijzigen en door middel van een kennisgeving bekend te maken. Het bedrijf zal de klant op de hoogte van de wijziging van het rentepercentage brengen voordat de wijziging van kracht wordt.

  • De rente wordt volledig afgetrokken van het beschikbare saldo in euro’s op het Coinmotion-account van de klant als dit account voldoende saldo in euro’s bevat
  • De rente wordt gekapitaliseerd en aan het saldo van de Coinmotion-lening toegevoegd (gekapitaliseerd betekent dat het bedrag aan het hoofdbedrag van de lening wordt toegevoegd waardoor het bedrag aan rente en het geleende bedrag hoger wordt)
  • Als het Coinmotion-krediet volledig wordt afgelost tijdens de maandelijks periode waarin de rente wordt berekend, wordt er tot de aflossingsperiode rente opgebouwd die op het moment van aflossing op een eurocent wordt afgerond.
  • De gedurende een kalenderjaar gekapitaliseerde rente wordt (ieder jaar op 1 januari) ten laste van het onderpand van de klant gebracht.

5. TERMIJN

5.1. De kredietovereenkomst is tot nader order van kracht. Coinmotion heeft het recht om de kredietovereenkomst en het aflossingskrediet met een opzegtermijn van twee maanden te beëindigen. Coinmotion kan ongebruikt krediet of een gedeelte daarvan meteen en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen.

6. AFLOSSING EN BEËINDIGING

6.1. Gedurende de looptijd van het krediet kunt u om het even wanneer en om het even welk bedrag aflossen door euro’s van uw Coinmotion-account over te schrijven om het Coinmotion-krediet inclusief opgebouwde rente af te lossen. Daarnaast heeft de klant altijd het recht om het krediet geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen. Als de klant het krediet wil beëindigen, dient de beëindiging schriftelijk te worden meegedeeld.

6.2. Alle aflossingen worden uitsluitend aan het bedrag van het resterende leenkapitaal van de Coinmotion-kredietlening en de opgebouwde rente toegerekend.

6.3. Zodra het Coinmotion-krediet volledig is afgelost, kan het resterende onderpand op het Coinmotion-account van de klant worden teruggestort.

7. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

7.1. Coinmotion heeft het recht om de kredietovereenkomst en het aflossingskrediet met een opzegtermijn van twee maanden te beëindigen. Coinmotion kan ongebruikt krediet of een gedeelte daarvan meteen en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen.

8. KENNISGEVINGEN EN RECHTSMIDDELEN

8.1. Alle kennisgevingen die zijn vereist of door Coinmotion aan de klant zijn verstrekt in overeenstemming met deze voorwaarden worden geacht op een geldige wijze te zijn ontvangen wanneer deze zijn gericht aan het e-mailadres, postadres of telefoonnummer van de klant dat het meest recent is gebruikt. Daarnaast kunnen we kennisgevingen verstrekken door deze op het Coinmotion-platform te plaatsen.

8.2. Alle kennisgevingen die zijn vereist of door de klant aan Coinmotion zijn verstrekt in overeenstemming met deze voorwaarden, inclusief klachten, dienen uitsluitend in het Fins of Engels per e-mail naar [email protected] te worden verzonden. 

8.3. De klant heeft de mogelijkheid om het geschil tussen het bedrijf en de klant met betrekking tot het krediet voor te leggen aan de Insurance and Financial Advisory Board of de Banking of Securities Board die met betrekking tot geschillen zal optreden (Insurance and Financial Advisory Board, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki). Het verzoek dient schriftelijk te worden gedaan.

  1. TOEPASSELIJK RECHT EN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

9.1. De overeenkomst wordt uitsluitend door Fins recht beheerst.

9.2. Tenzij de partijen zijn overeengekomen het geschil in der minne te schikken, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst (algemene voorwaarden) overeenkomstig het Finse recht en het Finse rechtsstelsel worden beslecht. De activiteiten van Coinmotion staan met betrekking tot procedures onder toezicht van de Finse financiële toezichthoudende autoriteit, postbus 103, FI-00101 Helsinki.

Skannaa QR-koodi android-laitteellasi
siirtyäksesi suoraan Play Storeen

tai klikkaa nappia

Skannaa QR-koodi iPhonellasi
siirtyäksesi suoraan App Storeen

tai klikkaa nappia

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Table of Contents

 

Tilaa uutiskirjeemme
Haluatko kuulla ensimmäisten joukossa tuoteuutuuksistamme, saada super hyper erikoistarjouksia sekä oppia kryptovaluuttasektorista lisää eksklusiivisten markkinaraporttiemme kautta? Haluaisimme lähettää sinulle sähköpostia silloin ja tällöin – ei kuitenkaan liian usein – eli jos haluat päästä etuihin kiinni, täytä tietosi alapuolelle. Pysytään yhteyksissä! Oletko jo Coinmotionin käyttäjä? Voit muuttaa tilaustasi myös tilin asetuksissa.
Tilaa uutiskirjeemme täyttämällä tietosi
Lisätietoja tietojen käsittelystä löydät tietosuojalausekkeestamme
Suscríbase al boletín de noticias
¿Quiere ser el primero en enterarse de nuestras novedades, recibir consejos y aprender más sobre el sector de las criptomonedas a través de informes exclusivos de mercado? Nos gustaría enviarle un email cada cierto tiempo. Para ello, es necesario cumplimentar los datos que hay a continuación.
¿Ya tiene cuenta? Puede gestionar su suscripción a través de la configuración de la cuenta.
Cumplimente sus datos aquí
Responsable del fichero: Coinmotion Oy. Finalidad: envío de información sobre productos y servicios propios al suscrito. Legitimación: consentimiento. Destinatarios: No se comunicarán los datos a terceros. Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede consultar información adicional y detallada en nuestra Política de Privacidad.
Subscribe to Coinmotion Newsletter
Would you like to be the first one to hear about our product updates, receive super hyper special offers and learn more about cryptocurrencies through our exclusive market reports? We are happy to send you an email every now and then – not too often – so please fill your information below. Let’s stay in touch! Are you already a Coinmotion user? You can also manage your subscription via account settings.
Subscribe now by filling your details here
Responsible for the file: Coinmotion Oy. Purpose: sending information about own products and services to the undersigned. Legitimation: consent. Recipients: The data will not be communicated to third parties. Rights: access, rectify and delete data, as well as other rights, as explained in the additional information. You can consult additional and detailed information in our Privacy Policy