Kan Bitcoin diversifiera risker

Kan Bitcoin diversifiera riskerna i investeringsportföljer?

Innehållsförteckning

••••••••••


Alla som är bekanta med investeringar är förmodligen också bekanta med dess en av dess grundregler: “Placera inte alla dina ägg samma korg.” I den här artikeln kommer vi att diskutera hur Bitcoin kan diversifiera riskerna och varför.

Det här gamla ordspråket är en referens till att diversifiera portföljinvesteringsriskerna. Mycket forskning har gjorts inom aktiemarknadens områden, obligationer så väl som valutor och råmaterial. Traditionella aktiemarknadsinvesterare uppmärksammar positivt fördelarna med diversifiering och dess studier.

Men, det många inte vet är att Bitcoins diversifierande fördelar har studerats (t.ex. Lehner, Carter ja Ziegler, 2018). Den här artikeln kommer att adressera resultatet från dessa forskningar.

Vad är portföljdiversifiering?

Om en investeringsportfölj innehåller, till exempel, aktier från två företag som är listade inom samma sektor, kan en sådan portfölj inte anses vara anmärkningsvärt diversifierad. Det beror på att problemen inom industrin skulle påverka båda företagen och investerarens hela portfölj skulle utsättas för stora förluster. Ett bra exempel är restaurang- och turistnäringen under 2020, som fick signifikanta problem av mycket oväntad och förvånande orsak.

Om investerarens portfölj istället skulle bestå av 10 olika aktier från olika sektorer, vars företagscykel och vinster inte korrelerar, då skulle vi anse att en sådan portfölj löper lägre risk och är därmed mer diversifierad. Om portföljen också hade haft obligationer och andra tillgångar, vars vinster inte korrelerade med aktiemarknaden, skulle portföljen vara ännu bättre diversifierad.

Idén bakom diversifiering är generellt att en investeringsportfölj som innehåller många olika instrument skulle producera mer vinst över en längre tid än en som innehåller färre instrument. Samtidigt skulle en sådan diversifiering sänka portföljens totala risk. Därför skulle nedgången av en investering inte påverka portfolions totala resultat nämnvärt, utan en välbalanserad portfölj skulle generera ännu större vinster, oavsett cykler. (Kajtazi & Moro, 2017).

Bitcoin som en del av en diversifierad portfölj: Kan Bitcoin diversifiera risker?

Guesmi, Saadi, Abid, och Ftiti (2018) har i sina studier funnit att Bitcoin möjliggör diversifierande fördelar för investerare. En signifikant orsak som de presenterar för detta är att eftersom Bitcoin inte är del av det traditionella finansiella systemet, är det inte beroende av dess aktörer. Detta betyder att en investerare kan uppnå fördelar i diversifieringen så som skydd mot kriser i det traditionella finansiella systemet.

Bouri, Molnár, Azzi, Roubaud, och Hagfors markerar även möjligheten att Bitcoin kan tillhandahålla ett skydd mot risker i världsekonomin (2017). Burniske och White (2017), observerade i sin tur att Bitcoin korrelerar till väldigt få traditionella finansiella instrument så som aktier, valutor, guld, råmaterial-index och inflationsobligationer, vilket stärker Bitcoins natur som aktiverande av diversifierande fördelar.

Ett vanligt tema i nästan alla studier är uppmärksammandet om att Bitcoin har hittills visat sig ge oöverträffade vinster, i förhållande till sina risker. Samma slutsats nåddes av Carpenter (2016) så väl som Briere, Oosterlinck, och Szafarz (2015), utöver Eisl, Gasser, och Weinmayer (2015).

Den senaste forskningen: BTC som del av en investeringsportfölj

Ämnet har även varit uppe i studier utförda nyligen. De senaste resultaten bekräftar att Bitcoin fortfarande inte korrelerar vidare starkt med aktier, valutor, guld eller råmaterialindex. Den här slutsatsen nåddes även av, t.ex. Morgan Stanley’s Shalett och Galindo (2021). CFA Institute of Research (2021) har också, i sina egna studier observerat förekomsten av liknande diversifieringsfördelar som Bitcoin har.

I den här studien från Morgan Stanley delar var portföljens aktieandelar 60 % medan obligationerna bestod av 40 %. Efter detta lades en 2,5 % Bitcoin-allokering till i portföljen. Följande skedde: Portföljens absoluta- och riskjusterade vinst förbättrades på fem år, i en sjuårig testperiod från 2014-2020.

Intressant nog förbättrades portföljens årliga vinst med 164 baspoäng utan att ha höjt volatiliteten nämnvärt. Dessutom ökade inte Bitcoins nedgångsperiod portföljens risker.

Och, sharp-kvoten som avspeglar relationen mellan risk och vinst, ökade totalt 41 % medan ökningen av det riskjusterade kapitalet ökade med 0,48. Bitcoins-allokering i portföljen ökade således dess vinster med 15 %.

I diversifiering är målet att minska den systematiska marknadsrisken. I enlighet med studier har det historiskt varit möjligt genom att inkludera Bitcoin i portföljen med allokeringen 1 – 2,5 %.

Så, kan Bitcoin diversifiera portföljinvesteringsrisker?

Eftersom Bitcoin inte korrelerar starkt med andra investeringsinstrument, betyder det att Bitcoin som en del av en investeringsportfölj möjliggör att man uppnår diversifieringsfördelar.

Med andra ord, vinster som relaterar till risker har historiskt varit mycket lukrativa, men Bitcoins portfolioandel har vara 1 – 2,5 %.

Riskerna med att investera i Bitcoin

Trots de uppenbara fördelarna måste man ha i åtanke att forskningen också pekat ut ett antal risker som relaterar till den här sortens investeringar. I enlighet med studier(Cheng 2018), har Bitcoins höga volatilitet i jämförelse med traditionella investeringsinstrument, ökat portföljers risker i granskningar.

Trots att Bitcoin inte har observerats korrelera starkt med traditionella instrument över längre perioder har tillgången sett en stark korrelation över kortare intervall så som i mars 2020. Det här är viktigt att komma ihåg.

Angående allokering, bekräftar studier (Cheng 2018. s. 11-12) även att risken i situationer där över 2 % av portföljen har investerats i Bitcoin. Dessutom kan brist på kunskap om Bitcoin som investeringsmål också leda till risker i portföljhanteringen. Det är värt att minnas, särskilt med bestämmelser och beskattning i åtanke.

Shalett och Galindo (2021, s. 7-8) bekräftar också antagandet om att Bitcoins höga volatilitet jämfört med traditionella instrument höjer portföljens riskgrupp.

Gällande vinster skulle en allokering på 2,5 % av Bitcoin, enligt statistiska parametrar, vara den maximala procenten allokerad till Bitcoin.

Forskningen nämner även Bitcoins energikonsumtion, centralisering av ägande, företagsregleringar så som skatt, och politiska risker bland faktorer som är värda att notera.

Sammanfattningsvis: Kan Bitcoin diversifiera portföljinvesteringsrisker?

Diversifiering och Bitcoin är vanligen inte något man drar paralleller mellan. Människor ser diversifiering som ett konservativt investeringsförfarande där man systematiskt minimerar risker. Vi kan anse Bitcoin vara en kryptovaluta som representerar mer spekulativa, snabba förtjänster och högre risker.

Men, diversifiering är ultimat inget mer än att sprida portföljens risker, vilket vi mäter i olika parametrar. Därför ska man välja riskminimerande instrument i sin portfölj. 

Studierna drar slutsatsen att Bitcoin i en andel av 1 – 2,5 % av portföljens värde, kan ge diversifieringsfördelar. Bitcoin kan därför ge investerare säkerhet mot marknadsrisker.

Men, det är inte värt att notera att tidigare förtjänster kommer osannolikt att förekomma i framtiden.

Det finns mycket mer forskning inom området. Du hittar ytterligare material från källorna nedan.

Lycka till på marknaderna och förhoppningsvis var dessa tips till hjälp!


Den här artikeln utgör inte några investeringsrekommendationer, och ska inte heller tolkas som sådana. Att göra förtjänster på marknader kräver oftast djupt rotad kunskap och många års erfarenhet.

Skribenten är styrelsemedlem i kryptovaluta-organisationen Konsensus Ry, och har många års erfarenhet inom olika investeringsområden, inklusive kryptovalutor.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp