Regler och villkor för Räntetjänsten

••••••••••

Kunderna till Coinmotion-tjänsten (hädanefter “Kund” eller “Kunder”) som tillhandahålls av Prasos Oy (hädanefter “Prasos”) accepterar dessa regler och villkor för räntetjänsten som bindande för sig själva när de använder räntetjänsten som tillhandahålls av Tesseract Group Oy (Organisationsnummer 2876803-8), vars huvudkontor är beläget på Kasarmikatu 21, FI-00130 Helsingfors (hädanefter ”Tesseract”), via tjänsten Coinmotion.

Som anges mer detaljerat i avsnitt 3 nedan, möjliggör Prasos endast att kunden överförs till Tesseracts tjänst. Prasos deltar inte i något avseende i själva tillhandahållandet av räntetjänsten. Som anges närmare i avsnitt 2 nedan, ska kunden acceptera de separata användarvillkoren för Tesseracts tjänst som bindande för sig själva vid övergången till Tesseracts tjänst.

1. RÄNTETJÄNST

Tesseracts räntetjänst gör det möjligt för kunder att samla ränta för sina virtuella valutor.

2. TESSERACT ANSVARAR FÖR RÄNTETJÄNSTEN

Eftersom räntetjänsten tillhandahålls av Tesseract och inte Prasos, ska kunden acceptera Tesseracts separata allmänna användarvillkor  som bindande för sig själva vid användning av räntetjänsten via tjänsten Coinmotion. Kunden accepterar således att Tesseract är ansvariga gentemot kunden för genomförandet, användningen och ansvaret för räntetjänsten och alla andra motsvarande ärenden som rör räntetjänsten.

3. PRASOS BEGRÄNSADE SKYLDIGHET

Eftersom Tesseract, som beskrivs i avsnitt 2 ovan, är helt ansvariga för sin räntetjänst, och Prasos endast möjliggör användningen av räntetjänsten via Coinmotion-tjänsten, ska Prasos inte ha någon skyldighet gentemot kunden för implementering, användning och ansvar för räntetjänst eller något annat motsvarande ärende relaterat till räntetjänsten.

Prasos ska, i proportion till dess eventuella försumlighet, endast vara skyldiga för skada som orsakats av: (i) falsk eller felaktig information i Coinmotion-tjänsten; (ii) borttagning av innehåll eller annan felaktig lagring eller tillhandahållande av innehåll eller kommunikation i Coinmotion-tjänsten. Prasos ska inte vara skyldiga för; (i) användarnas beteende; (ii) någon obehörig användning av ett användarkonto; (iii) andra tekniska problem med tjänsten; (iv) företagets aktiviteter för att övervaka efterlevnaden av lagar mot penningtvätt; eller (v) andra motsvarande ärenden.

Dessutom erkänner och accepterar kunden att Prasos inte ska vara skyldiga för några skador orsakade av: (i) implementeringen av räntetjänsten; (ii) användningen av räntetjänsten; eller (iii) något annat ärende relaterat till räntetjänsten.

4. RISKER AVSEENDE RÄNTETJÄNSTEN

Med hänsyn till avsnitt 3 ovan är Prasos under inga omständigheter ansvariga för några förluster som orsakats av användningen av räntetjänsten.

I detta avseende betonar Prasos att virtuella valutor i allmänhet och räntetjänsten i synnerhet är förknippat med en stor risk att förlora det investerade kapitalet, till och med helt och hållet. Genom att gå vidare till den räntetjänst som tillhandahålls av Tesseract erkänner och accepterar kunden de risker som avser räntetjänsten.

5. TVISTER

Kunden erkänner och accepterar att bestämmelserna i Tesseracts allmänna användarvillkor ska följas i eventuella tvister relaterade till villkoren för räntetjänsten. Således erkänner och accepterar kunden att de ska lösa eventuella tvister relaterade till räntetjänsten med Tesseract. Därför erkänner och accepterar kunden att Prasos inte kommer att delta i några tvister relaterade till räntetjänsten.

6. GILTIGHET OCH UPPSÄGNING

Dessa regler och villkor för räntetjänsten är giltiga tills vidare.

Kunden ska ha rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Uppsägningen ska utföras via Coinmotion-tjänsten.

Prasos ska ha rätt att säga upp reglerna och villkoren för räntetjänsten med omedelbar verkan av följande skäl:

  • din överträdelse av detta åtagande genom att till exempel förse oss med felaktig information eller använda tjänsten på ett olagligt sätt;
  • lagen kräver att vi avslutar åtagandet;
  • vi får inte tillhandahålla tjänsten i det land där du använder tjänsten;
  • företaget anser inte längre att tillhandahållandet av tjänsten är kommersiellt gångbart; eller
  • någon annan motsvarande anledning.

Vid uppsägning av reglerna och villkoren för räntetjänsten tas reglerna och villkoren för räntetjänsten bort från åtagandet. Andra giltiga delar av åtagandet ska fortsätta att gälla.