Allmänna regler och villkor för Betalningstjänsterna

••••••••••

DEFINITIONER

”Kund” avser en fysisk person på minst 18 år som har ingått detta avtal med Prasos Oy.

”Kundkonto” avser kundens konto inom Coinmotion-tjänsten, till vilket kunden kan sätta in euro eller en virtuell valuta, och med vilket kunden kan utföra betalningsuppdrag i valören euro.

”Coinmotions användarvillkor” avser användarvillkoren för Coinmotion-tjänsten, tillhandahållen av Prasos Oy, som återfinns via sökvägen https://coinmotion.com/sv/tjanstevillkor/

”Coinmotion-tjänst” avser alla tjänster som tillhandahålls av Prasos Oy och beskrivs i Coinmotions användarvillkor.

”Medel för distanskommunikation” avser en telefon, dator, television, e-post, datanätverk eller annat verktyg som kan användas för att ingå ett avtal utan parternas samtidiga närvaro.

”Självbetjäningskanal” avser en webbsida, smartphone-applikation eller annat motsvarande användargränssnitt genom vilken Coinmotion-tjänsten används elektroniskt. En fungerande internetanslutning krävs för att använda självbetjäningskanalen.

”Inloggningsuppgifter” avser kundens användar-ID och lösenord, med vilka kunden kan logga in och använda Coinmotion-tjänsten.

”Tredje part” avser en part annan än Prasos Oy eller kunden.

”Användarkonto” avser kundens användarkonto för Coinmotion-tjänsten.

”Fakturabetalningstjänst” avser Prasos Oys betalningstjänst, som kunden kan använda för att auktorisera Prasos för att betala kundens faktura i euro genom kundkontot.

”Betalningsmottagare” avser den part som tar emot betalningstransaktionen och till vars fordringar betalningar görs med hjälp av Betalningsuppdraget.

”Betalningstjänst” avser betalningstjänster som tillhandahålls av Prasos Oy, såsom pengaöverföringstjänsten och fakturabetalningstjänst.

”Betalningstransaktioner” innebär en procedur baserat på vilka pengar som överförs eller ställs till en parts förfogande.

”Betalningsuppdrag” avser en instruktion given till Prasos Oy av kunden för att utföra en betalningstransaktion.

”Parten” avser antingen Prasos och/eller kunden.

”Tjänstprislista” avser prislistan som är giltig vid en given tidpunkt, som ligger som grund för de betalningar och avgifter som Prasos Oy samlar in från kunder i utbyte mot deras användning av Coinmotion-tjänster. Prislistan finns tillgänglig här: https://coinmotion.com/sv/serviceavgifter/

”Pengaöverföringstjänst” avser Prasos Oys betalningstjänst för pengaöverföringar, som kunden kan använda för att överföra pengar i valören euro från sitt eget kundkonto till banken eller kundkontot för en annan kund, eller till ett bankkonto för en tredje part.

”Åtagande” avser det åtagande som beskrivs i Coinmotions användarvillkor.

”Avtal” avser Prasos Oys betalningstjänsts användarvillkor som anges häri, som ska gälla förhållandet mellan Prasos och kunden, när kunden använder betalningstjänsterna

A. ALLMÄNNA REGLER OCH VILLKOR FÖR BETALNINGSTJÄNSTEN

1. Tjänsteleverantören

Namn: Prasos Oy

Organisationsnummer: 2469683-1

Adress för huvudkontor: Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä, Finland

Telefonnummer: +358 20 721 9480

E-postadress: [email protected]

URL:er till webbplatserna: https://prasos.fi/ och https://coinmotion.com/sv/

(hädanefter ”Prasos”).

Prasos är ett aktiebolag etablerat i enlighet med finsk lag och infört i handelsregistret som underhålls av det finska patent- och registreringsverket (hädanefter “PRH”). Prasos tillhandahåller betalningstjänster på basis av en affärslicens som beviljats av den finska finansinspektionen.

2. Upprättelse av avtalet och de gällande villkoren

Kunden och Prasos ska ingå ett avtal elektroniskt, genom distanskommunikation. Vid upprättelsen av avtalet kan kundens identitet bekräftas på det sätt som beskrivs i avsnitt 3 häri.

Avtalet mellan Prasos och kunden träder i kraft omedelbart efter kundens registrering som kund och godkännande av villkoren för betalningstjänsten.

Dessutom ska kunden, vid ingående av ett avtal, samtycka till att kommunicera via självbetjäningskanalen.

Prasos har rätt att vägra att ingå ett avtal med kunden, antingen i sin helhet eller gällande någon del av tjänsten, utan att ange skäl för nämnda vägran.

Kunden förbinder sig att använda Betalningstjänsterna i enlighet med de villkor som gäller för avtalet vid varje given tidpunkt, och de instruktioner som utfärdats av Prasos.

Kunden ska även ta hänsyn till eventuella regler och villkor som fastställts av nätoperatörer, enhetstillverkare och andra tredje parter, för vilka efterlevnad kan krävas för att använda Betalningstjänsterna.

I händelse av avvikelser mellan denna översättning och den finska versionen av avtalet, ska är det den finska versionen som gäller.

3. Autentisering av kunden

I varje fall när ett användarkonto skapas via Coinmotion-tjänsten, ska kundens identitet autentiseras genom ifyllnad av formuläret “Kundkännedom” (hädanefter “KYC-formuläret”) och en bedömning av dess innehåll. Utöver KYC-formuläret, och beroende på omständigheterna, ska kundens allmänna beteende avseende autentisering och identifiering av kunden, förhindrandet av terrorismfinansiering och de relaterade bedömningarna, och eventuell annan kundautentisering, övervägas under autentiseringen och identifieringen av kunden.

4. Kontaktinformation som skickas till Prasos och skyldighet att meddela

Kunden är skyldig att förse Prasos med korrekt och tillräcklig information som efterfrågas och krävs av Prasos för ingående av avtalet och implementeringen av betalningstjänsten, både före och under avtalets giltighetstid. Prasos har rätt att erhålla information om Kunden från Befolkningsregistercentralen eller annat offentligt register, och information om kredithistorik från ett förmedlande företag eller andra tillförlitliga källor, där användningen av sådan information är nödvändig för att tillhandahålla betalningstjänsten. Sådan information ska användas för att identifiera kunden; upptäcka, förebygga och bedöma all penningtvätt och finansiering av terrorism; och för att driva betalningstjänsten i enlighet med åtagandet.

Kunden ansvarar för att sådan information är korrekt och aktuell. Kunden måste omedelbart informera Prasos om alla ändringar av dess personliga identifieringsdata och kontaktinformation. Prasos ska inte ansvara för någon skada som uppstår på grund av kundens underlåtenhet att meddela Prasos om några ändringar i nämnda data. Prasos har rätt att debitera kunden för eventuella kostnader som uppstår på grund av att kunden inte har meddelat Prasos om nämnda ändringar.

5. Kundens skyldighet att iaktta vederbörlig aktsamhet och uppmärksamhet

Kunden förbinder sig att agera med vederbörlig aktsamhet och uppmärksamhet i alla handlingar gällande relationen mellan Prasos och kunden. Kunden förstår att användarkontot och inloggningsuppgifterna är kundens personliga data och måste lagras och användas noggrant och säkert på ett sådant sätt att ingen tredje part kan få tillgång till eller använda sådana data. Kunden förbinder sig att inte överlåta sina rättigheter att använda betalningstjänsten till en tredje part, och att inte på annat sätt tillåta tredje parter att använda betalningstjänsten i kundens namn.

Kunden måste hålla sin enhet (dator, telefon eller surfplatta) programvara och operativsystem uppdaterade, använda lämplig antivirus- och brandväggsprogramvara för att skydda sina enheter från skadlig kod, regelbundet uppdatera sådan programvara i enlighet med instruktionerna som utfärdats av tillverkarna, och logga ut från Coinmotion-tjänsten varje gång kunden slutar använda webbapplikationen eller mobilapplikationen.

Om inloggningsuppgifterna går förlorade, hamnar i händerna på en tredje part eller används illegalt, måste kunden omedelbart informera Prasos om detta via e-post på [email protected]. Kunden är ansvarar för all verksamhet på sitt användarkonto.

Kunden är i övrigt skyldig att vidta alla åtgärder som han finner rimliga för att fullgöra sin skyldighet att iaktta vederbörlig aktsamhet, och att med jämna mellanrum och i enlighet med omständigheterna i fråga kontrollera att nämnda skyldighet fullgörs.

6. Avtalets giltighet och upphörande

Avtalet ska gälla tills vidare.

6.1 Kundens rätt att säga upp avtalet

Kunden har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Avtalet kan sägas upp via självbetjäningskanalen eller på annat överenskommet sätt.

6.2 Kundens rätt att avbryta avtalet

Kunden har rätt att avbryta avtalet genom distanskommunikation inom fjorton (14) dagar efter att avtalet ingåtts. Sagda rättighet gäller inte för ändringar av avtalet.

6.3 Prasos rätt att avsluta avtalet eller begränsa användningen av betalningstjänsten

Prasos har rätt att säga upp avtalet med två (2) månaders varsel från det att kunden har meddelats om uppsägningen. Prasos har rätt att avbryta eller förhindra kundens användning av betalningstjänsten och/eller säga upp avtalet med omedelbar verkan, såväl som rätten att sluta tillhandahålla betalningstjänsterna till kunden och stänga kundkontot om kunden gjort sig skyldig till grundläggande överträdelse mot sina skyldigheter enligt avtalet eller använder de betalningstjänster som avses häri i strid med deras användningsändamål, lagen eller reglerna för gott uppförande, eller om Prasos misstänker att kundens enhet, eller att kunden är på annat sätt, äventyrar betalningstjänstens datasäkerhet. Prasos ska framföra varje meddelande om uppsägning eller uppsägning av Avtalet till kunden via kundens självbetjäningskanal, eller i någon annan kontinuerligt tillgänglig form.

Inom gränserna för gällande lag och där Prasos finner det lämpligt, kan Prasos förhindra användningen av betalningstjänsten, eller begränsa kundens möjlighet att använda vissa funktioner i nämnda tjänst, med omedelbar verkan.

6.4 Konsekvenser av att avtalet upphör

Prasos skyldighet att tillhandahålla betaltjänsten ska upphöra när avtalets giltighetstid upphör. Om Avtalet sägs upp eller avbryts innan avtalet upphör, måste kunden säga upp eventuella betalningstjänster vars meddelade sista datum kommer vid avtalets slut.

När avtalet har upphört kommer avtalet att tas bort från åtagandet, men åtagandet ska i övrigt gälla med avseende på dess gällande avsnitt.

7. Ändringar i avtalet och betalningstjänster

Prasos har rätt att ändra avtalet eller delar av det, samt den information som anges i avsnitt 11–15 i betaltjänstlagen. Prasos ska framföra varje meddelande om ändringar till kunden via kundens självbetjäningskanal, eller i någon annan kontinuerligt tillgänglig form. Ändringen ska träda i kraft vid en tidpunkt som meddelats av Prasos, dock minst två (2) månader efter att nämnda meddelande skickats till kunden.

Avtalet ska fortlöpa på basis av det ändrade innehållet, såvida inte kunden informerar Prasos om att kunden inte accepterar ändringen. Som ett villkor för att fortsätta använda betalningstjänsterna kan Prasos kräva att kunden accepterar de ändrade villkoren genom att använda “kryssa i rutan”-praxis via självbetjäningskanalen. Om kunden inte accepterar ändringen har kunden rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan genom att meddela detta till Prasos senast det datum då ändringen träder i kraft.

Prasos utvecklar kontinuerligt betalningstjänsterna och deras funktioner, och kan även göra ändringar i betalningstjänsterna, eller de tekniska funktionerna i självbetjäningskanalen, utan att lämna separat meddelande om detta. Prasos ska meddela sagda ändringar via självbetjäningskanalen. Ändringarna ska träda i kraft vid deras implementering. Prasos har dessutom rätt att när som helst göra ändringar i villkoren för enheter avsedda för användning av betalningstjänsterna.

8. Kommunikationer och kundservice

Finska och engelska ska användas i alla kommunikationer, efter kundens egna val. Prasos har rätt att lagra all information som härrör till dess interaktion med kunden, att spela in telefonsamtal med kunden och att lagra elektroniska meddelanden mellan kunden och Prasos.

Självbetjäningskanalen, e-post och andra motsvarande medel ska användas för kommunikation och kundservice mellan Prasos och kunden. Prasos ska förse kunden med den information som krävs, avtalsvillkor och andra meddelanden såsom meddelanden om ändringar orsakade av detta avtal, dess villkor och Prasos tjänstprislista via självbetjäningskanalen, e-post eller i någon annan, kontinuerligt tillgänglig form. Dessutom kan information lämnas via textmeddelanden eller på annat motsvarande sätt utifrån de kontaktuppgifter som kunden lämnat. Kunden ska anses ha mottagit informationen eller meddelandet senast den sjunde dagen från den dag då meddelandet skickades. Om kunden inte använder självbetjäningskanalen ska informationen levereras till den adress som kunden uppgav till Prasos.

Kunden har rätt att få gällande avtalsvillkor, tjänstprislista, information relaterad till avtalet och meddelanden skriftligt genom att begära dem från Prasos. I sådant fall ska Prasos ha rätt att ta ut en avgift baserad på tjänstprislista, samt porto- och administrationskostnader, för leverans av avtalsvillkoren, tjänstprislistan och avtalsrelaterad information eller meddelanden skriftligen.

9. Marknadsföring

Tjänsten, dess innehåll och kommunikation baserad därpå kan innefatta marknadsföring. På basis av EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) (hädanefter ”GDPR”) och annan, giltig lagstiftning om skydd av personliga data, har Prasos rätt att behandla kundens personliga data för marknadsföringsändamål i strävan efter dess legitima intressen, eftersom det är avgörande för Prasos affärsverksamhet att de marknadsför sina produkter.

Genom att använda Coinmotion-tjänsten förstår kunden detta och accepterar den marknadsföring som ingår i tjänsten.

Meddelanden som innehåller marknadsföring kan till exempel skickas via självbetjäningskanalen. Sådan marknadsföring kan genereras av Prasos eller en tredje part och kan ha formen av riktad marknadsföring. Inriktningen på marknadsföringen ska baseras på användardata som innehas i Coinmotion-tjänsten och information som tillhandahålls av kunden, och som kan användas för att härleda eller skapa kundens intresseområden, antagna demografiska profil eller platsbaserade inriktningsmodeller. Prasos kommer inte att tillhandahålla kundens data till den part för vars räkning marknadsföring utförs. Om kunden så önskar kan kunden begränsa inriktningen av marknadsföringen genom att ändra inställningarna för användarkontot eller ge meddelande om inställningsbegränsningarna via kommunikationer.

Vid marknadsföring ska Prasos följa all lagstiftning, som gäller vid den givna tidpunkten, om behandlingen av personliga data och digitala kommunikationstjänster.

10. Användning av personliga data

Prasos ska behandla personliga data i enlighet med gällande lagstiftning vid en given tidpunkt. Information såsom policyn, som hänvisas till i GDPR, om den personuppgiftsansvariges databehandlingsaktiviteter och de dataskyddspraxis som Prasos följer finns tillgänglig på https://coinmotion.com/sv/integritetspolicy/

11. Betalningar och avgifter

Baserat på tjänstprislistan som gäller vid en given tidpunkt har Prasos rätt att ta ut en avgift eller kostnad från kunden för att använda betalningstjänsten. Tjänstprislistan ska finnas publicerad på Prasos webbplats och tillhandahållas för kunden i digital form om så begärs. Prislistan finns tillgänglig här: https://coinmotion.com/sv/serviceavgifter/

Prasos har rätt att debitera avgifter eller kostnader från kundkontot. Fakturering för eventuella månatliga avgifter för betalningstjänsten ska börja när kunden börjar använda nämnda betalningstjänst. Vidare detaljer och den senaste informationen finns tillgänglig i tjänstprislistan. Tjänstprislistan kan ändras i enlighet med avsnitt 7.

Prasos ansvarar inte för några kostnader eller avgifter som samlas in av betalningsmottagaren eller annan tredje part.

12. Ansvar för skador och begränsningar av ansvar

Tjänsten ska tillhandahållas i befintligt skick. Prasos ger ingen garanti för att betalningstjänsten kommer att vara tillgänglig utan avbrott eller felfritt. När Prasos realiserar självbetjäningskanalen eller andra betalningsuppdrag, ger Prasos ingen garanti om kontinuerlig drift av de autentiseringstjänster som används i samband med enheterna och/eller systemen eller betalningsuppdraget.

Utöver eventuella insamlingskostnader och ränteförluster är Prasos skyldiga att ersätta kunden för enbart direkt skada som orsakats av åtgärder som Prasos vidtagit i strid med betaltjänstlagen (290/2010), annan gällande lagstiftning eller avtalet. Sådan direkt skada inkluderar direkta kostnader associerade med undersökningen av fall med fel eller försummelse. Kunden har inte någon rätt till kompensation från Prasos om inte kunden rapporterar felet i fråga till Prasos inom en rimlig tid från att felet först upptäckts, eller från när kunden borde ha upptäckt det.

Prasos ska inte ansvara för någon skada som uppstår på grund av att Prasos inte tillhandahåller betalningstjänsten på grund av brist på pengar på kundkontot.

Prasos ska inte ansvara för indirekta skador eller följdskador eller förluster som orsakats av kunden, såvida inte Prasos har orsakat sådan skada antingen avsiktligt eller genom grov försummelse. Men Prasos ska ansvara för all indirekt skada som de orsakar när sådan skada avser åtgärder som bryter mot skyldigheterna enligt lagen om betaltjänster (290/2010), eller som avtalats i avtalet på basis av nämnda lag.

Prasos ska inte heller ansvara för någon skada om fullgörandet av Prasos förpliktelser enligt avtalet eller enligt lag skulle strida mot andra lagar eller skyldigheter som fastställs någon annanstans enligt lag.

En kund som har ådragit sig skada måste vidta rimliga åtgärder för att begränsa sådan skada. Om Kunden underlåter sig att begränsa skadan är kunden ansvarig för den därav påföljande ytterligare skadan. Överenskommelse kan nås om ersättning för agerande i överträdelse av lagen och/eller avtalet om sådan ersättning skulle vara oskälig med hänsyn till orsaken till överträdelsen, kundens eventuella bidrag till skadan, utbetald ersättning, Prasos möjligheter att förutse och förhindra skada och andra omständigheter.

Kunden har inte rätt till ersättning på grund av att detta avtal eller betalningstjänsten upphör.

13. Force Majeure

Prasos ska inte ansvara för skada om det kan visa sig att de hindrats från att fullgöra den relaterade skyldigheten av en ovanlig eller oförutsägbar orsak, över vilken den inte kunde utöva någon kontroll och vars konsekvenser den inte kunde ha avvärjt genom att iaktta all vederbörlig försiktighet.

I händelse av force majeure eller liknande omständigheter har Prasos rätt att tills vidare avbryta tillhandahållandet av betalningstjänsten.

Prasos är skyldiga att underrätta den andra parten om förekomsten av force majeure så snart som möjligt. Prasos kan lämna meddelande om force majeure via självbetjäningskanalen, på en webbplats, genom nationell media eller på annat lämpligt sätt.

14. Överlåtelse av avtal

Prasos har rätt att överlåta avtalet och den relaterade fordran, såväl som deras övriga rättigheter och skyldigheter, helt eller delvis, inom Prasos-gruppen eller till en tredje part.

Kunden har inte rätt att överlåta de rättigheter eller skyldigheter som gäller avtalet.

15. Utomrättsliga medel för rättsligt skydd

Om kunden anser att Prasos har agerat i överträdelse av detta avtal måste kunden i första hand kontakta Prasos. Alla sådana invändningar måste göras skriftligen.

Om en tvist rörande avtalet inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten lämna ärendet till konsumenttvistenämnden (Konsumenttvistenämnden, Tavastvägen 3, Box 306, FI-00531 Helsingfors, [email protected], www.kuluttajariita.fi) för utredning. Innan konsumenten lägger fram ärendet för prövning i konsumenttvistenämnden ska konsumenten kontakta konsumentrådgivaren på det lokala registerkontoret (https://www.kkv.fi/sv/konsumentråd/)

I händelse av en tvist gällande personliga data kan kunden kontakta dataskyddsombudsmannens kansli (Dataskyddsombudsmannens kansli, PB 800, FI-00521 Helsingfors, www.tietosuoja.fi, [email protected]). Vidare detaljer finns tillgängliga på https://tietosuoja.fi/en/notification-to-the-data-protection-ombudsman.

16. Tillsynsmyndigheter

Prasos Oys betalningstjänster övervakas av den finska finansinspektionen (PB 103, FI-00101 Helsingfors; https://www.finanssivalvonta.fi/en/; +358 9 18351); De metoder som används i konsumentskyddsfrågor övervakas också av konsumentombudsmannen (https://www.kkv.fi/en/), finska konkurrens- och konsumentverket (PB 5, FI-00531 Helsingfors).

17. Gällande lagar och jurisdiktion

Finsk lag ska tillämpas för dessa användarvillkor. Om en tvist inte kan lösas genom förhandling, ska den avgöras i Helsingfors tingsrätt som första instans. Kunden kan också framföra tvisten till den behöriga tingsrätten i kundens hemvist.

B. VILLKOR FÖR KUNDKONTON, FAKTURABETALNINGSTJÄNSTER OCH PENGAÖVERFÖRINGSTJÄNST

1. Använda kundkontot

Kundkontot är personligt, och endast kunden har rätt att använda det.

För att använda kontot ska kunden skapa inloggningsuppgifter via självbetjäningskanalen, genom vilken kunden kan använda kundkontot och erhålla information om kontotransaktioner.

Kunden kan använda kundkontot för att göra betalningar, ta emot betalningar och för att överföra pengar i enlighet med de betalningstjänster som tillhandahålls av Prasos vid en given tidpunkt.

Kunden kan överföra pengar till kundkontot från en bank eller annan betalningsinstitution genom att använda de betalningsmetoder som godkänts av Prasos. Pengaöverföringar och betalningar kan tas emot på kundkontot inom gränserna för de olika funktionerna i betalningstjänsten. Betalningstjänsten är primärt avsedd för att göra betalningar och överföra pengar.

Kunden får endast använda kundkontot i den mån pengarna på kontot räcker till för att utföra transaktionerna i fråga. Kunden får inte utföra transaktioner som överstiger pengarna på kundkontot.

Prasos har rätt att debitera ovan nämnda avgifter från kundkontot. I händelse av en grundläggande överträdelse eller övertrassering, har Prasos rätt att förhindra användning av kundkontot och säga upp kundavtalet med omedelbar verkan, eller att begränsa användningen av de betalningstjänster som tillhör avtalet.

Kunden har inte rätt att belåna pengar som finns på kundkontot.

2. Aktivering och realisering av fakturabetalningstjänsten och pengaöverföringstjänsten

2.1 Fakturabetalningstjänsten

Kunden kan använda en fakturabetalningstjänst för vilken kunden godkänner att Prasos använder kundkontot för att betala kundens faktura i euro.

Fakturor som betalas via fakturabetalningstjänsten ska omfattas av två-faktorautentisering när kunden förser Prasos med fakturauppgifterna via Coinmotion-tjänsten. Efter detta kommer Prasos att utföra en intern KYC-kontroll på fakturaavsändaren. Om KYC-kontrollen inte avslöjar några risker relaterade till identifiering av kunden, penningtvätt eller terrorismfinansiering, kommer Prasos att utföra fakturabetalningstjänsten.

2.2 Pengaöverföringstjänsten

Kunden kan använda pengaöverföringstjänsten för att överföra medel i euro från sitt eget kundkonto till en annan kunds bankkonto eller kundkonto, eller till en tredje parts bankkonto.

Via pengaöverföringstjänsten, genom vilken kundens pengar överförs från kundkontot till ett bankkonto, kommer kundens medel faktiskt att överföras från Prasos kundpengakonto till kundens bankkonto (se avsnitt 1.1 ovan).

Via pengaöverföringstjänsten, genom vilken pengar tas emot av en tredje part, som i fallet med fakturabetalningstjänsten, kräver överföringen av pengar separata autentiseringsprocedurer som hänför sig till betalningsmottagaren av pengarna.

2.3 Allmänna villkor för betalningsuppdrag

Ett betalningsuppdrag kommer att betraktas som mottaget och dess förverkligande påbörjas när kunden har tillhandahållit tillräcklig information för uppdragets förverkligande, och sitt samtycke för genomförandet av betalningstransaktionen. Betalningsmottagarens bankkontonummer och/eller kundkontots identifieringsuppgifter ska användas för att identifiera betalningsmottagaren.

Betalningsuppdraget måste presenteras för Prasos minst tre (3) arbetsdagar före betalningsuppdragets förfallodatum, i annat fall ansvarar kunden för eventuell skada till följd av försenad betalning.

Pengar på kundkontot ska reserveras så snart betalningsuppdraget påbörjas, och ska överföras till betalningsmottagarens kundkonto eller betalningsmottagarens bankkonto senast nästa arbetsdag efter mottagandet av betalningen, om inte betalningen förhindras av en teknisk problem eller annat motsvarande hinder.

Kunden har inte rätt att avbryta eller ändra det deklarerade betalningsuppdraget efter att Prasos tagit emot betalningsuppdraget och påbörjat dess implementering.

Kunden ansvarar för att betalningsuppdragsuppgifterna är korrekta och att de pengar som behövs för att genomföra betalningsuppdraget och göra tjänstebetalningar finns tillgängliga på kundkontot.

Prasos har rätt att debitera kundens betalningsöverföringsavgifter i enlighet med tjänstprislistan och att vidarebefordra kundens betalningsuppdragsuppgifter till betalningsmottagaren.

3. Icke-utförande av betalningsuppdraget

Prasos ska inte vara skyldiga att utföra ett betalningsuppdrag, eller överföra en betalning eller del därav, om betalningsuppdraget inte innehåller tillräcklig information för dess genomförande, kundkontot saknar tillräckligt med pengar för vidarebefordran av betalningen, användningen av kundkontot förhindras av annan anledning, eller om det finns andra starka skäl för att betalningsuppdraget inte utförs.

Om icke-utförandet av betalningsuppdraget inte framgår av omständigheterna kring betalningstransaktionen, kommer Prasos att meddela på självbetjäningskanalen att betalningsuppdraget inte har utförts.

Om betalningstransaktionen inte utförs eller är felaktigt implementerad kommer Prasos, på kundens begäran, spåra betalningstransaktionen och informera kunden om resultatet.

Om betalningstransaktionen utförs felaktigt eller inte utförs av skäl som kan hänföras till kunden, har Prasos rätt att debitera en avgift baserad på tjänstprislistan för att återfå pengarna.

4. Rättelse av ett fel gjort av Prasos

Prasos har rätt att rätta ett skriv-, faktura- eller annat motsvarande tekniskt inmatningsfel som Prasos gjorde vid överföring av en betalning, även om betalningen redan har gjorts till betalningsmottagaren inom rimlig tid efter att felet inträffade. Prasos ska omedelbart informera kunden via självbetjäningskanalen om felet och dess rättelse.

5. Återbetalning

Prasos vidarebefordrar betalningar som kunden har gett i uppdrag att utföra (Betalningstransaktioner initierade av kunden). Av denna anledning har kunden i allmänhet inte rätt till en återbetalning enligt betaltjänstlagen.

En återbetalning måste begäras skriftligen inom åtta (8) veckor från det datum då betalningstransaktionsavgiften debiterades. Prasos kommer antingen att återbetala hela avgiften, eller meddela kunden om deras vägran att göra det, inom tio (10) arbetsdagar från det datum då kunden presenterade ett krav på återbetalning från Prasos.

Prasos har rätt att kontrollera de grunder för återbetalning som kunden presenterar. Prasos har rätt att meddela betalningsmottagaren att en återbetalning görs.

6. Skyldighet att utföra betalningsuppdraget

Prasos skyldighet att utföra betalningsuppdraget ska upphöra när relaterad information och pengar har levererats till betalningsmottagaren. Prasos ska vara ansvariga för alla olagliga, outförda eller felaktigt utförda betalningstransaktioner i enlighet med betaltjänstlagen och villkoren häri. Utan obefogat dröjsmål måste kunden informera Prasos om alla olagliga, outförda eller felaktigt utförda betalningstransaktioner vid observation av en sådan transaktion, men inom 13 månader efter betalningstransaktionen. Kunden ska inte ha rätt till ekonomisk eller annan ersättning, om denne underlåter att meddela detta inom utsatta tider, eller om betalning inte sker eller sker felaktigt eller olagligt av skäl som kan hänföras till kunden.

7. Kontoutdrag

Via självbetjäningskanalen, eller via post, ska Prasos förse kunden med ett digitalt kontoutdrag som visar information om betalningstransaktioner. Ett sådant kontoutdrag måste finnas tillgängligt för kunden, kostnadsfritt och i utskrivbart format i självbetjäningskanalen, under minst 13 månader. En avgift baserad på tjänstprislistan ska debiteras för ett kontoutdrag som skickas på annat sätt (post).

8. Stängning och uppsägning av konto

Efter avslutandet av kundrelationen kan kunden få tillgång till alla pengar på sitt kundkonto genom att få dem överförda till ett bankkonto som kunden har meddelat Prasos om. En avgift baserad på tjänstprislistan ska debiteras för denna pengaöverföring.

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

 

Tilaa uutiskirjeemme
Haluatko kuulla ensimmäisten joukossa tuoteuutuuksistamme, saada super hyper erikoistarjouksia sekä oppia kryptovaluuttasektorista lisää eksklusiivisten markkinaraporttiemme kautta? Haluaisimme lähettää sinulle sähköpostia silloin ja tällöin – ei kuitenkaan liian usein – eli jos haluat päästä etuihin kiinni, täytä tietosi alapuolelle. Pysytään yhteyksissä! Oletko jo Coinmotionin käyttäjä? Voit muuttaa tilaustasi myös tilin asetuksissa.
Tilaa uutiskirjeemme täyttämällä tietosi
Lisätietoja tietojen käsittelystä löydät tietosuojalausekkeestamme
Suscríbase al boletín de noticias
¿Quiere ser el primero en enterarse de nuestras novedades, recibir consejos y aprender más sobre el sector de las criptomonedas a través de informes exclusivos de mercado? Nos gustaría enviarle un email cada cierto tiempo. Para ello, es necesario cumplimentar los datos que hay a continuación.
¿Ya tiene cuenta? Puede gestionar su suscripción a través de la configuración de la cuenta.
Cumplimente sus datos aquí
Responsable del fichero: Coinmotion Oy. Finalidad: envío de información sobre productos y servicios propios al suscrito. Legitimación: consentimiento. Destinatarios: No se comunicarán los datos a terceros. Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede consultar información adicional y detallada en nuestra Política de Privacidad.

Prenumerera på Coinmotions nyhetsbrev

Vill du vara den första att höra om våra produktuppdateringar, få superduper-speciella erbjudanden och lära dig mer om kryptovalutor genom våra exklusiva marknadsrapporter? Vi skickar gärna ett e-postmeddelande då och då – inte för ofta – så vänligen fyll i dina uppgifter nedan. Låt oss hålla kontakten!
Är du redan en Coinmotion-användare? Du kan även hantera din prenumeration via kontoinställningarna.

Prenumerera nu genom att fylla i dina uppgifter här

Ansvarig för filen: Coinmotion Oy. Syfte: att skicka information om egna produkter och tjänster till undertecknad. Legitimering: samtycke. Mottagare: Data kommer inte att kommuniceras till tredje parter. Rättigheter: få tillgång till, korrigera och radera data, samt andra rättigheter, som förklaras i tilläggsinformationen. Du kan läsa ytterligare och detaljerad information i vår integritetspolicy