Vanliga frågor om Coinmotion-kreditkonto

••••••••••

Vad är Coinmotion-kreditkonto?

Genom Coinmotions kreditkonto kan du ta ut kredit mot dina kryptovalutor. Dina kryptovalutor kan användas som säkerhet med ett belåningsvärde på upp till 50 %, beroende på vilken kryptovaluta du använder. Så du behöver inte längre sälja dina kryptovalutor, utan kan istället ta ut ett lån i euro mot dina kryptovalutor som säkerhet. Du kan till exempel använda krediten på följande sätt:

 • Använd kort- eller långfristig kredit för dina dagliga köp eller utgifter
 • Få kredit för dina kryptovalutaköp eller mer handel
 • Överför kredit för dina dagliga köp med ditt förbetalda Coinmotion-kort (kommer snart)

Kostnader

Vi har gjort kostnaderna mycket transparenta och enkla för dig. Du betalar upplupen ränta på ditt utestående kreditkontosaldo dagligen. Räntesatsen bestäms av det högsta kreditsaldot varje dag. Upplupen ränta debiteras första dagen i varje månad eller i samband med att lånet återbetalas inom månaden. Räntan debiteras i första hand från ditt Coinmotion-eurokonto och läggs sedan till i ditt totala kreditbelopp. Det tillkommer ingen avgift för att använda kreditfunktionen och det tillkommer inga andra kostnader än räntan på själva krediten. Du kan se alla kreditkontotransaktioner i din kreditkontoinformation. Du kan ta ut din kredit och betala tillbaka din kredit flexibelt på Coinmotion-plattformen. Räntesatsen bestäms i enlighet med Coinmotions prislista.

Säkerhetsvärden

Anta att du vill ta ut en kredit värd 2 000 euro. Din kryptovaluta har ett säkerhetsvärde som varierar mellan 30 % och 50 %, beroende på vilken kryptovaluta som används som säkerhet. Till exempel har bitcoin ett säkerhetsvärde på 50 %. Det betyder att när du sätter in bitcoins värda 4 000 euro på kreditkontot är säkerhetsvärdet för bitcoins 50 %, i det här fallet 2 000 euro. Med detta belopp som säkerhet kan du ta ut den maximala krediten på 2 000 euro till ditt eget Coinmotion-eurokonto och använda den som du vill.

Säkerhetsvärden för olika valutor:

 • BTC 50 %
 • ETH 30 %
 • XRP 30 %
 • XLM 30 %
 • LTC 30 %

Vad är belåningsgraden (LTV)?

Belåningsgraden eller Loan to Value (LTV) uttrycks i procent och beräknas genom att dividera det uttagna kreditbeloppet med det aktuella eurovärdet på säkerheten.

Till exempel:

 • Det uttagna kreditbeloppet är 1 000 euro
 • Värdet i euro av de säkrade kryptovalutorna är 2 000 euro
 • Belåningsgrad (LTV) = (1 000 euro/2 000 euro) = 50 %

Varje kryptovaluta har sitt eget säkerhetsvärde på grund av de unika egenskaperna hos de olika kryptovalutorna, såsom riskprofilen. Som den mest etablerade kryptovalutan erbjuder Bitcoin det högsta säkerhetsvärdet. Du behöver dock inte själv beräkna säkerhetsvärdena för olika valutor, utan vi gör det automatiskt åt dig. Säkerhetsvärdena för alla kryptovalutor som du har satt in på ditt kreditkonto kommer autmatiskt att läggas till i det totala tillgängliga kreditbeloppet på ditt kreditkonto. Genom att följa denna siffra kommer du att veta vad din totala nuvarande belåningsgrad (LTV) är och hur mycket kredit som kan tas ut vid varje given tidpunkt.

Om värdena på kryptovalutorna som förvaras som säkerhet ökar, kan du fortfarande dra nytta av deras värdeökning. Om värdena på de säkrade kryptovalutorna ökar, kan du ta ut ytterligare säkerhet till ditt kryptovalutakonto eller ta ut mer kredit. Likaså, om värdet på dina säkrade kryptovalutor minskar avsevärt, kan vi behöva be dig att tillföra mer säkerhet på ditt kreditkonto, eller i värsta fall likvidera en del eller hela säkerheten. Mer om detta ämne i avsnittet ”Risker”.

Hur aktiverar jag mitt kreditkonto?

Du kan aktivera ditt konto genom att gå till fliken Kreditkonto i Coinmotion. För att aktivera kreditkontot för första gången måste du underteckna kreditavtalet. Genom att acceptera villkoren för kreditkontot och läsa de europeiska standardvillkoren för konsumentkrediter samt de aktuella serviceavgifterna för kreditkontot, upprättas ett kreditförhållande mellan kunden och Coinmotion. Aktivering av kontot kräver inget partiellt eller fullt uttag av krediten, utan kreditavtalet aktiverar endast användningen av kreditgränsen för det maximala kreditbeloppet som anges i prislistan (maximalt 2 000 euro). När det har aktiverats kommer ditt kreditkonto att vara till ditt förfogande på ett flexibelt sätt. Du kommer endast att debiteras med avgifter efter att du har tagit ut kredit.

Hur tar jag ut kredit?

Genom att sätta in kryptovalutor på kreditkontot som säkerhet fungerar dessa medel automatiskt som säkerhet för kreditkontot. Säkerhetsvärdena för olika kryptovalutor läggs ihop under ”totalt säkerhetsvärde”, som du hittar på din kreditsida. Inom det totala säkerhetsvärdet på ditt kreditkonto kan du ta ut kredit mot dina kryptovalutor. När du har godkänt kreditavtalet kan du överföra kreditbeloppet som kan tas ut till ditt Coinmotion-eurokonto. Krediten kan tas ut i flera omgångar och krediten fungerar som en kontinuerlig kreditgräns, inom vilken du på ett flexibelt sätt kan ta ut kredit om värdet på säkerheten tillåter det. Du är sedan fri att använda euron på ditt konto som du vill.

Återbetalning och prisförändringar på kryptovaluta

Du kan återbetala din kredit helt eller delvis när du vill. Du kan när som helst ta ut säkrade kryptovalutor på ditt kreditkonto till dina huvudsakliga kryptovalutakonton i Coinmotion om din totala kreditvärdesnivå tillåter det. Du behöver inte göra en månatlig återbetalning av din kredit, bara den upplupna räntan som debiteras från ditt Coinmotion-eurokonto på den första dagen i månaden, varje månad. Om eurokontot inte har tillräckligt med euro för att ta ut ränta den första dagen i månaden, kommer räntan att läggas till (kapitaliseras) på kreditbeloppet för senare debitering. Kapitaliserad ränta kommer att debiteras vid utgången av varje kalenderår, genom att likvidera en motsvarande del av säkerheten. Mer information om prisförändringar och likvidation av kryptovaluta finns i avsnittet ”Risker”.

Fördelar

Kreditkontot gör att din säkerhet kan fortsätta att öka i värde, eftersom du inte behöver sälja dina kryptovalutor för att komma åt euro. Om du använder ditt kreditkonto för att göra nya kryptovalutainvesteringar kommer detta också att tillåta dig att använda hävstång på dina kryptovalutainvesteringar.

Risker

Coinmotion visar kreditvärdigheten för dina säkrade kryptovalutor i realtid. Om det eurodenominerade värdet på dina säkrade kryptovalutor minskar efter en marknadskorrigering, kommer Coinmotion automatiskt att skicka en e-postpåminnelse som uppmanar dig att övervaka situationen och vidta korrigerande åtgärder för att förhindra att säkerheten likvideras. Coinmotion skickar en påminnelse när belåningsgraden (LTV) överstiger 60 % och/eller 70 %. Du kan förbättra din kreditvärdighet genom att betala av krediten från Coinmotions eurokonto eller genom att sätta in ytterligare kryptovalutor som säkerhet på kreditkontot.

Coinmotion kommer automatiskt att likvidera en del av säkerheten om kreditkvoten når 80 %. I detta fall likvideras säkerheten och krediten återbetalas automatiskt i den mån kreditkvoten återgår till 70 %. Även om du inte har återbetalat räntan på din kredit på månadsvis (räntan har kapitaliserats på lånekapitalet) likvideras säkerheten årligen endast för lika stor andel av räntan. Alla likvidationer av säkerheter används uteslutande för kreditåterbetalning. OBS! Vid ett plötsligt fall i värdet på kryptovalutor kan flera successiva likvidationer av säkerheten leda till en situation där krediten återbetalas i sin helhet med säkerheten, utan att några ytterligare medel finns kvar av säkerheten.

Om däremot värdet på säkerheten ökar avsevärt till följd av den positiva utvecklingen av priset på kryptovalutor, kan mängden tillgänglig kredit öka med ökningen av säkerheten upp till det maximala kreditbeloppet. Säkerhetsvärdet på dina kryptovalutor i ditt kreditkonto bestäms i realtid. I det här fallet kan du dra fördel av det ökade säkerhetsvärdet genom att öka kreditbeloppet upp till det maximala beloppet per kund, som för närvarande är 2 000 euro.

Prislista

 • Krediträntesats: 9 % per år
 • Maximalt kreditbelopp: 2 000 euro

Terminologi

Belåningsgrad (LTV): Belåningsgraden eller Loan to Value (LTV) uttrycker ett förhållande mellan lån och värdet på din säkerhet. Procentsatsen talar om hur mycket av säkerhetens värde som har tagits ut som lån.

Totalt kreditvärde: Hur mycket av alla dina kryptovalutor totalt som ställts som säkerhet och som gör att du kan ta ut kredit.

Totalt säkerhetsvärde: Det maximala säkerhetsbeloppet för alla kryptovalutor du har tilldelat som säkerhet genom att överföra dem till din kreditsida.

Kreditsaldo: Det totala kreditbeloppet som används.

Eurokonto: Ditt konto hos Coinmotion där dina euron förvaras.

Kreditsida: Huvudsidan för utlåning med säkerhet.

Kreditgräns: Det kreditbelopp vi kan bevilja dig inom ramen för din säkerhet.

Maximalt kreditbelopp: Det maximala kreditbelopp som är tillgängligt per kund för närvarande.