Kassanhallinta ja sijoittaminen – Osaamisen rakentamista kotoisan vankalle pohjalle

••••••••••

Oletko joskus miettinyt oman kodin rakentamista? Tai tutustunut kuinka koti rakennetaan? Tai olet jo rakentanut oman kodin?

Silloin tiedät, että talon rakentaminen vaatii:

  1. Hyvät perustukset
  2. Rakannussuunnitelman ja taidon
  3. Että talosta tehdään koti eli asujansa näköinen

Hyvät perustukset

Talon rakentamisessa kaiken perusta on hyvä maapohja. Eli ennen kuin lähdetään rakentamaan mitään vuosikymmeniä pystyssä pysyvää niin sitä ennen tulee rakentaa perusta kuntoon. Kaikki varmasti ymmärtävät, että epävakaalle pohjalle rakennettu talo on kuin rakentaisi Pisan kaltevaa tornia. Pisan marmoritornihan rakennettiin suopohjaiselle maaperälle, joten raskasrakenteinen torni kävi kallistumaan jo heti rakennusvaiheessa. Rakentaminen keskeytettiinkin vuosisadan ajaksi, jonka jälkeen vaati erikoisinsinööritaitoa, että torni ylipäätään valmistui.

Jos rakennuksen perusteet ovat valettu kuin Pisan tornissa, vuosi vuodelta todennäköisyydet tällaisen rakennuksen sortumiseen kasvavat. Välttyäkseen Pisan tornin kohtalolta, perusteet kannattaakin luoda kuntoon jo heti alussa. Seuraavaksi katsotaankin tarkemmin voisiko näitä rakentamisen oppeja hyödyntää myös sijoittamisen suhteen.

Kassanhallinta – perusta hyvälle sijoittamiselle

Samalla tavalla kuin rakentamisessa myös sijoittamisessa pohjan ja perustan tuleville voitoille luo kassanhallinta. Kassanhallinta tarkoittaa taas puolestaan sääntöjä, jotka varmistavat sen, että sijoittamisen riskit pysyvät mahdollisimman pieninä. Esimerkiksi sellainen sääntö, että ei koskaan tulisi sijoittaa sijoituskohteeseen yli 10% sijoitussalkusta on yksi sääntö, jolla pienennetään salkun riippuvuutta yhdestä sijoituskohteesta. Toinen sääntö voisi esimerkiksi olla, että koskaan ei tulisi sijoittaa sellaiseen mitä ei ymmärrä. Eli jos sijoituskohteen käyttäytyminen markkinoilla on itselleen tuntematonta, silloin pitäisi miettiä ainakin kahdesti ennen kuin sijoittaa tällaiseen kohteeseen.

Bitcoiniin sijoittaessa esimerkiksi on hyvä tutustua ensinnäkin siihen, mikä bitcoin on ja kuinka se käyttäytyy markkinoilla erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi bitcoinin perustan osalta oleellista voi olla perehtyä bitcoinin kehittäjätiimin saavutuksiin, ns. proof-of workiin ja bitcoinin kehittäjätiimin nykyisiin kehityskohteisiin. Näin ollen voidaan varmistua, että bitcoin tuotteena ja palveluna kehittyy asiantuntevissa käsissä myös tulevaisuudessa. Se taas tarkoittaa, että bitcoinin arvo ei ainakaan putoa nollaan, koska kehitystyötä bitcoinin eteen jatkuvasti tapahtuu. Eli bitcoinin kehittäjätiimin seuraaminen voi olla yksi tapa muodostaa käsitys siitä, että onko bitcoinin perusteet sijoituskohteena kohdallaan.

Kassanhallinta tarkoittaakin sitä pohjaa ja perustaa, jonka varaan sijoittaminen rakentuu. Jos omat riskit ovat itselle kohtuuttomat, silloin on aivan turhaa kuvitella, että sijoittaminen pitkällä aikavälillä olisi vähäriskistä. Vähäriskisyys ei tarkoita, että voittojen todennäköisyys voisi kasvaa, mutta hyvällä riskienhallinnalla ainakin voi suurimpien tappioden riskien toteutumisen todennäköisyyttä laskea. Se taas mahdollistaa myös voittojen saamisen tulevaisuudessa, koska resurssit eivät pääse yllättäen loppumaan kesken kaiken. Ja kun kassanhallinta on kunnossa, sen jälkeen voidaankin rakentaa jotain pysyvää, jota käsitelläänkin sitten seuraavassa kappaleessa.

Talon rakentamisen taito

Kun talon perustukset on laadittu kuntoon, sen jälkeen voidaankin käydä itse rakentamisvaiheeseen. Tässä rakentamisvaiheessa puolestaan rakennussuunnitelma muodostaa koko rakentamisen perustan. Hyvässä rakennussuunnitelmassa huomioidaan mm. rakennusmateriaalien valinta, niiden yhteensopivuus, tarvittava osaaminen kuten oikean rakennuttajan valinta, lainsäädäntö, vallitsevat ympäristöolosuhteet sekä tietysti eri rakennusvaiheet ja pohjapiirrokset. Sillä on merkitystä rakennetaanko talo hirresta, tiilistä vaiko elementeistä. Ja jokainen rakennustapa vaatii omanlaisensa ammattilaisen toteuttamaan näitä vaihtoehtoja. Lisäksi rakentamisen lainsäädäntö kaikkine mahdollisine tarkastuksineen tulee huomioda jo rakennussuunnitelmassa, jotta isommilta virheiltä voisi ennakkoon välttyä.

Kun oikeasti toteutettavissa oleva suunnitelma talon rakentamiseksi on laadittu, voi talon rakentamista pitää jo ammattimaisena toimintana. Talon rakentaminen ei siis ole tuuripeliä, koska rakentaminen on johdonmukaista, harkittua sekä suunnitelmallista toimintaa. Ammattimainen rakentaja kyllä tietää mitä hän tekee rakentamisen eri vaiheissa ja kuinka toimia suunnitelmallisesti, jotta talo jossain vaiheessa nousisi pystyyn. Mutta miten tämä suunnitelmallisuus näkyy sijoittamisessa?

Sijoittaminen on suunnitelmallista toimintaa

Sijoittamisessa on myös kyse suunnitelmallisesta toiminnasta, joka voidaan rinnastaa jo ammattimaiseen liiketoimintaan. Tällöin ei kyse ole enää mistään kolikonheitosta vaan johdonmukaisesta suunnitelmaan perustuvasta tavasta toimia eri tilanteissa markkinoilla. Tämä suunnitelmallisuus ilmenee mm. tuottotavoitteiden asettamisena, jolloin sijoituksen tuoton todennäköisyys lasketaan matemaattisesti. Jos toimitaan laaditun suunnitelman mukaan niin silloin voidaan menetellä esimerkiksi seuraavasti:

Esimerkiksi jos ajattelee, että bitcoinin kehitysyhteisö pystyy kehittämään jatkuvasti parempaa teknologiaa bitcoinin käyttäjien tarpeisiin, silloin bitcoinin arvonkehityksen perustan voisi olettaa olevan ainakin teoriassa kunnossa. Näin ollen sijoittaja voi ajatella, että yleensä bitcoinin hinnan pudotessa esimerkiksi – 70 % edellisistä huipuista, voisi olla hänen mielestään hyvä aika ostaa lisää, koska bitcoinin teknologian kehityksen kautta muodostuva perusta bitcoinin arvonnousulle olisi ainakin näin teoriassa kunnossa. Sijoittaja voi myös seurata myös esimerkiksi bitcoinin hash rate:n kehitystä tai utxo-markkinasyklejä muodostaessaan omaa laskelmaansa millä tavalla bitcoinin kurssi markkinoilla tulevaisuudessa voisi kehittyä. Laskentametodeja on toki monia ja on hyvä käyttää, jotta ainakin itselleen voisi perustella miksi tulevat tuotot markkinoilla olisivat todennäköisiä.

Ottamatta kantaa siihen, että millä tavalla esimerkiksi bitcoinin arvoa sijoittaja haluaa määrittää, kuitenkin jonkinlainen arvonmäärityksen mittaustapa olisi hyvä olla. Ja kun oman sijoitusstrategian mukainen mittaustapa on olemassa, voidaan tehdä suunnitelma siitä, että minkälainen tuotto olisi mahdollista saavuttaa ja miten paljon aikaa tarvitaan, että tämä haluttu tuotto saavutetaan. Kyse on siis suunnitelmasta, joka ei välttämättä toteudu. Kuitenkin jos on olemassa edes jonkinlainen suunnitelma siitä, että mitä sijoittaessa eri tilanteissa tekee, silloin tulevaisuuden ennakointi on huomattavasti helpompaa. Joten sijoitussuunnitelma tulisi aina laatia ennen kuin lähtee sijoittamaan suurempia omaisuusmääriä. Lopuksi onkin vielä käsittelemättä enää suunnitelman hienosäätö, josta lisää seuraavassa kappaleessa.

Talosta tehdään koti

Kun perustat on valettu ja talo rakennettu, tulee talosta kuitenkin vielä tehdä koti. Talohan on pelkkä rakennus, mutta koti taas puolestaan on paikka, jossa asutaan. Tästä syystä kodin rakentaminen tapahtuu monesti hienosäätämällä taloa itselleen sopivaksi. Monesti tämä vaihe kannattaa toteuttaa jo suunnitteluvaiheessa, jolloin selvitetään esimerkiksi, että minkävärisellä ulkomaalilla koti maalataan. Mutta aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä joskus käytäntö voi johtaa muutoksiin alkuperäisestä suunnitelmasta. Esimerkiksi joskus paikallinen sääntely rajoittaa tiettyjen väristen ulkopintoihin käytettävien maalien käyttöä. Tämä siitä syystä, että tietyiltä asuinalueilta halutaan antaa yhtenäinen yleisilme, jolloin kaikenlaisten ulkomaalien käyttö ei ole mahdollista. Joskus taas joku maalipinta näyttää kuvastossa hyvältä, mutta kun maalipinnan sivelee seinälle, ei tämä maali herätäkään asukkaassa positiivisia tunteita. Silloin maalin värisävyä joudutaan vaihtamaan, jolloin muutetaan taas alkuperäistä suunnitelmaa kodin omistajalle paremmin sopivaksi. Matka talosta kodiksi vaatii siis aina hienosäätöä.

Hienosäädetään sijoitussuunnitelma itselle sopivaksi

Jos talosta tehdään koti hienosäätämällä alkuperäistä suunnitelmaa, samalla tavalla sijoittamisessakin hienosäädetään alkuperäistä sijoitussuunnitelmaa itselleen sopivaksi. Sijoittamisessa on paljon erilaisia koulukuntia ja oikeita tapoja toimia, mutta vasta käytännössä näiden teorioiden toimivuus kuitenkin testataan.

Esimerkiksi jos laatii sijoitussuunnitelman, jossa 30 % varallisuudesta on sijoitettuna bitcoiniin tänä vuonna, se ei tarkoita sitä, että bitcoinin osuus varallisuudesta jatkossa olisi myös tuo 30 %. Bitcoinin hinta sekä kaikkien muiden omaisuusluokkien hinta markkinoilla vaihtelee, joten voi olla, että seuraavana vuonna bitcoinin arvo sijoitussalkun varallisuudesta on jopa 80 % riippuen markkinatilanteesta. Tällöin joku toinen salkun sijoituskohteen arvo on saattanut merkittävästi laskea suhteessa bitcoiniin, jolloin bitcoinin osuus salkusta on puolestaan noussut. Tällöin sijoitussalkun riskit ovat kasvaneet.

Riskillä tässä tarkoitetaan riippuvuutta ainoastaan yhdestä omistuksesta, koska tällaisessa tilanteessa sijoitussalkun tuoton riippuvuus suurimmaksi osaksi yhden sijoituskohteen tuotoista on kasvanut merkittävästi. Tällainen riippuvuus ei siis ole väärin, mutta tämä tulisi huomioida varsinkin verotuksen ja suurimpien bitcoinilla tehtyjen ostosten suhteen. Monet sijoittajat ovatkin yllättyneet etenkin verolinjauksista viime vuosien aikana, jolloin esimerkiksi bitcoin-sijoittajan on ollut pakko hienosäätää omaa sijoitussuunnitelmaansa vastaamaan paremmin käytäntöä, jotta mm. verotuksen vaikutus omiin tuottoihin voitaisiin paremmin huomioida.

Joskus taas bitcoinin lyhyen ajan sisällä tapahtuvat hinnanvaihtelut aiheuttavat niin suurta iloa sekä kauhistusta, että sijoittajan on pakko uudelleenarvioida omaa stressinsietokykyään kryptomarkkinoilla. Oman stressintietokyvyn kun yleensä huomaa vasta käytännössä, jolloin pelko on saattanut jo aiheuttaa sijoittajan käytöksessä sellaista kauhua, että virheitä on ehtinyt sattua. Näistä virheistä on taas voinut syntyä suuri lovi omaa salkkuun, jolloin sijoittajan hermot saattavat kiristyä vielä entisestään. Omien tunteiden huomioiminen on siis ehdottoman tärkeää, sillä oman markkinakäyttäytymisen hienosäätö mahdollistaa paremman päätöksenteon varsinkin tiukoissa tilanteissa, joissa päätöksenteon tulee olla nopeaa. Seuraavaksi vielä käydään muistutuksena kolme sijoittamisen osalta muistettavaa asiaa tästä kirjoituksesta:

Kassanhallinta, sijoittaminen ja hienosäätö

Sijoittamisen voi karkeasti jakaa kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat tärkeysjärjestyksessä:

  1. Kassanhallinta ja
  2. Sijoitusssuunnitelma ja -taidot
  3. Sijoitussuunnitelma hienosäädetään itselleen sopivaksi

Kuten talon rakentaminen niin myös sijoittaminenkin tulee rakentaa vankalle pohjalle, jollei välttämättä halua Pisan torneja rakentaa. Tämä kassanhallinta muodostaakin vankan perustan, jonka varaan on sitten helppo pystyttään realistinen sijoitussuunnitelma. Sijoitussuunnitelmaa taas tulee päivittää kokemuksen kaarttuessa hienosäätämällä omaa ammattimaista stretegiaansa itselleen sopivaksi, jolloin pitkällä aikavälillä sijoitustuottojen voitot toivottavasti paremmin karttuvat. Mikään ei tietysti ole varmaa, mutta hyvä suunnitelma ainakin antaa toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Ja sitähän myös sijoittajat haluavat: Kestävälle pohjalle rakennettua tulevaisuutta, jonka toteutumiseen pystyy luottamaan.

Kirjoituksessa ei kuitenkaan esitetä sijoitussuosituksia eikä niitä sellaiseksi tule tulkita. Sijoitusmarkkinoilla voittojen saaminen vaatiikin pitkäjänteistä perehtymistä aiheeseen sekä monesti useamman vuoden kokemuksen.

Toivottavasti näistä opeista oli apua jatkoa parempia tuottoja jahdatessa!

Kirjoittaja on Kryptovaluuttayhdistys Konsensus Ry:n hallituksen jäsen ja hänellä on vuosien kokemus sijoittamisesta eri sijoituslajeihin, mukaan lukien kryptovaluuttoihin.

Jos sinulla ei ole vielä Coinmotion-tiliä, niin pääset luomaan sen tästä.

Jaa artikkeli:

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp