crypto-tree

Kryptovaluuttojen lainaaminen kasvattaa suosiotaan

••••••••••

Vuosi 2020 kryptovaluuttasektorilla oli erittäin mielenkiintoinen. Vuoden aikana näimme kasvavan määrän bitcoineista kiinnostuneita instituutioita. Osa instituutioista on kehittänyt omia lohkoketjujaan, osa perustanut tai ostanut kryptovaluuttojen kaupankäyntialustoja, ja useat instituutiot ja pörssiyhtiöt ovat ostaneet bitcoineja taseeseen joko suoraan OTC markkinoilta tai rahastojen kautta. Viimeisimpänä uutisena, maailman suurin varainhoitaja, Blackrock on hakemassa lupaa kahdelle rahastolle sijoittaakseen Bitcoin-futuureihin.

Monesti bitcoinia on kritisoitu siitä, että bitcoinit eivät kullan tavoin tuota mitään. Se ei kuitenkaan pidä paikkaansa, koska bitcoineille on helppo ansaita korkoa. Käytännössä kryptovaluutat tarjoavat myös korkosijoittajalle vaihtoehtoisen korkosijoitusmahdollisuuden. 

Perinteisillä markkinoilla sijoittajan on usein valittava ison arvonnousupotentiaalin omaava sijoituskohteen (esim. kasvuosake), ja konservatiivisemman sijoituskohteen välillä (arvo-osake tai eurot tilillä). Sijoittaja joutuu punnitsemaan, että haluaako hän tavoitella isoa, spekulatiivista arvonnousua pörssiosakkeen potentiaalisella hinnan kasvulla, vai tyytyäkö arvo-osakkeen tai käteisen tuomaan pienempään korkoon tai osinkoon. Bitcoinilla korkojen ansainta onnistuu yhdistämään ison tuottopotentiaalin ja hyvän korkoansainnan. Monet sijoittajat pitävät 1,5% – 3,75% vuosikorkoa houkuttelevana nykyisessä korkoympäristössä.

Miksi kryptovaluutoilla on lainausmarkkinat?

Kryptovaluutojen lainausmarkkina on kehittynyt viime vuosina isoin harppauksin. Perinteisellä fiat rahalla on vakiintunut ja globaalisti toimiva lainausmarkkina osana nykyistä finanssijärjestelmää ja pankkisektoria. Erilaista lainaustoimintaa tehdään monessa muodossa kuten vakuudellisina että vakuudettomina lainoina sekä yksityishenkilöille, että yrityksille ja julkisille tahoille. Näistä tutuin esimerkki ovat kuluttajille suunnatut lainat kuten vakuudettomat kulutusluotot tai vakuudelliset pankkilainat kuten asuntolainat.

Kryptovaluuttalainausmarkkina perustuu samoihin elementteihin kuin mikä tahansa lainaus, mutta sillä on omat piirteensä. Kryptovaluutat toimivat lainausmarkkinoilla vakuutena myönnettäville lainoille, mutta niillä ei ole laajasti tunnettua vakuusarvoa sektorin ulkopuolella. Toisin sanoen kryptovaluutat kelpaavat vakuudeksi ainoastaan toimialan sisällä, jossa toimijat tuntevat riskit ja uuden teknologian toimintamallit.

Toiseksi hajautetun rahoituksen (DeFi) puolella lainan myöntäminen on ulkoistettu täysin kryptovaluuttaprotokollille älysopimuksia hyödyntäen. Tämä tarkoittaa sitä, että lainan myöntäminen ja vakuuksien tallettaminen on täysin automatisoitu hajautetussa ympäristössä, eikä kukaan keskitetty taho hallinnoi tätä toimintaa. Hajautettu rahoitus onkin yksi nopeimmin kasvavista alueista kryptovaluuttasektorilla  ja laajemmin koko finanssiteknologiasektorilla. DeFi:stä kerromme lisää artikkelin loppupuolella.

Nykyisellään kryptovaluuttojen lainausmarkkina tarjoaa joustavia mahdollisuuksia sekä anto-/ottolainaukseen lainapalveluntarjojia hyödyntäen tai suoraan hajautetun rahoituksen sovellusten kautta. Tämä lainausmarkkina on suurelle yleisölle vielä suhteellisen tuntematon alue, mutta se tarjoaa kryptovaluuttasijoittajille oivan tavan kerryttää korkoa omistuksilleen ja kasvattaa kryptovaluuttapääomia. Lainausmarkkinaan liittyy kuitenkin riskejä, jotka on hyvä tiedostaa. Lainapalveluiden osalta on hyvä selvittää taustalla toimivan yrityksen taustoja ja toimintahistoriaa ja pyrkiä valikoimaan toimijoita, jotka ovat luotettavia ja läpinäkyviä toiminnassaan. Hajautetun rahoituksen puolella riskit ovat vielä suuremmat, ja itse protokollan toimintaan ja teknologiaan kohdistuu kehitysvaiheen riskejä toimivuuden ja turvallisuuden osalta. Suurimmat palvelut, kuten Aave, ovat kuitenkin jo vakiintuneita toimijoita sektorilla. Lainausmarkkina ei ole myöskään tyypillisesti sijoittajan ja/tai talletussuojien piirissä, joten sijoittajan on otettava huomioon myös pääomariski.

Lainausmarkkinan kysynnän ja tarjonnan muodostuminen

Kryptovaluuttapörsseissä käydään velkavipukauppaa. Kryptovaluutoilla on mahdollista käydä velkavipukauppaa sekä myydä lyhyeksi kryptovaluuttoja tavoitellakseen parempia tuottoja. Tämä toimintalogiikka on tuttu perinteiseltä sijoitustoimialalta. Kryptovaluuttakauppapaikat tarjoavat mahdollisuuksia hyödyntää lyhyeksimyyntiä lainaamalla kryptovaluuttoja suoraan pörssiltä itseltään, toisilta käyttäjiltä ja/tai muilta markkinaosapuolilta. 

Kryptovaluuttalainat ovat esteettömiä, nopeita ja joustavia. Forbesin mukaan 1,7 miljardilla ihmisellä ei ole pankkitiliä. Kryptovaluuttalainat tarjoavat kevyemmin reguloidun ja nopeamman pääsyn rahoitus- ja lainausmarkkinoille. Lainavaihtoehdot ovat myös joustavampia. Voit ottaa esimerkiksi ottaa kertalyhenteisiä lainoja tai joustavia lainalimiittejä eri kryptovaluutoissa tai fiat valuutoissa. Lainat ovat myös usein selvästi ylivakuudellisia, tarkoittaen, että kryptovaluuttoja lainaksiantavan riskiä on suojattu vakuuden arvon heilahteluilta ja mahdolliselta vakuuden realisointitapahtuman toteutumiselta. 

Verotuksen optimointi 

Kryptovaluuttojen vaihdanta sekä fiat -valuuttaan että toiseen kryptovaluuttaan on pääomatuloverotuksen piirissä. Sijoittaja voi hyödyntää lainausmarkkinnoita ottaakseen kryptovaluuttoja vastaan lainaa ulos ilman, että sijoituksia tarvii realisoida osittain tai kokonaan. Sijoittaja maksaa tällöin tyypillisesti hyvin juostavin ehdoin lainaa takaisin ja maksaa korkoa lainalle. Lainakorot ovat kuitenkin vakuudellisina lainoina tyypillisesti alhaisemmat kuin esimerkiksi vakuudettomien kulutus- tai korttiluottojen korot.

Kryptovaluuttojen lainamarkkinoiden kehitys on ollut myös vahvaa viime vuosina, kuten esimerkiksi Credmarkin tutkimus osoittaa tapahtuneen aikavälillä 2017-2019. Markkinoiden isoimmat kolme kryptovaluuttalainaukseen erikoistunutta yritystä raportoivat asiakasvarojen kasvun olleen keskimääräisesti 734% vuonna 2020.

Cremarkin tutkimuksen tilasto kryptovaluuttamarkkinoiden lainamarkkinan kokonaisarvosta vuosilta 2018-2019.

Mikä on DeFi?

Hajautettu rahoitus, lyhennettynä DeFi (Decentralized Finance), on noussut lyhyessä ajassa johtavaksi uudeksi kasvualueeksi lohkoketjujen ja digitaalisen valuuttojen toimialan sisällä. DeFi:ä voidaan kuvailla yritysten ja hajautettujen applikaatioiden muodostamaksi klusteriksi, joka perustuu lohkoketjuteknologiaan (blockchain technology) hyödyntäviin sovelluksiin. Hajautetulla rahoituksella tarkoitetaan erilaisten rahoituspalveluiden tuottamiseen luotuja algoritmejä ja älysopimuksia sekä palveluita ja ekosysteemejä, jotka toimivat täysin automatisoidusti ilman keskitettyä tahoa. Näissä palveluissa pyritään laajasti mahdollistamaan eri markkinaosapuolten välistä kanssakäymistä rahoitusmarkkinoilla perustuen älysopimuksiin ja hajautettuihin verkostoihin. 

Verrattuna perinteisiin keskitettyihin rahoituspalveluihin, DeFi:n arvolupauksena on ratkaista tietyt haasteet liittyen perinteiseen rahoitusalaan. Suurimpina perinteisen rahoitustoimialan heikkouksina on pidetty yksittäisiä haavoittuvuuspisteitä kuten keskitettyä kontrollia, vastapuoliriskiä ja liiallista byrokratiaa tai pääsyä rahoituspalveluiden piiriin. Myös rahoituspalvelujen saatavuus (financial inclusion) globaalisti on vielä hyvin eri tasolla, jolloin hajautettu rahoitus ja kryptovaluutat laajemmin mahdollistavat pääsyn rahoituspalveluihin uuden teknologian mahdollistamana myös esimerkiksi kehittyvissä tai epävakaissa maissa.

Rahoituspalveluiden hajautus voidaan saavuttaa älysopimusten (smart contracts) avulla, joissa sopimuksen säännöt on sulautettu sopimuksen koodiin ja niitä sovelletaan automaattisesti hajautetun rahoituksen sovelluksissa. Kaikki transaktioihin liittyvä data säilötään lohkoketjuun, jonka päälle sovellukset on rakennettu. Kyseinen prosessi varmistaa ettei yhdelläkään osapuolella ole yksipuolista kontrollia transaktioihin, mikä mahdollistaisi sensuurin, siirtojen manipuloinnin ja mahdolliset häirintäyritykset. Hajautettuja sovelluksia ja protokollia ylläpitävät verkostoon osallistuvat tahot, joille on sisäänrakennettu kannustinmalli pitää verkoston toimivuus eheänä.

Ethereum protokolla on osaksi vakiinnuttanut paikkansa hajautetun rahoituksen de facto-alustana ja suurin osa DeFi-sovelluksista noudattaa Ethereumin ERC-20-protokollaa. Sijoitus ether-kryptovaluuttaan puolestaan on yksi helpoimmista tavoista osallistua välillisesti myös DeFi-markkinan kasvuun ja se löytyy myös Coinmotionin valikoimasta. Alla dataa Defin käyttäjäpohjan kasvusta vuodelta 2020.

Defi-markkinan käyttäjäpohjan kasvu. Lähde: DC Research/Dune analytics

Kryptovaluutat tarjoavat vaihtoehtoisia ansaintamuotoja

Kryptovaluuttamarkkinat tarjoavat kolmannen vaihtoehdon likvidien omaisuusluokkien saralla. Kulta ja kiinteistöt tarjoavat myös jonkinasteista inflaatiosuojaa, mutta ovat vaivalloisia ja ei-likvidejä vaihtoehtoja verrattuna kryptovaluuttoihin.

Kryptovaluuttamarkkinoiden volyymit ja hintakehitys ovat molemmat kehittyneet positiivisesti 2020 loppuvuonna, sekä 2021 alkuvuoden ajan. Lainaukselle on kysyntää myös kasvavassa määrin, mikä näkyy mm. kohonneissa markkinakoroissa. Myös DeFi -markkinan kasvu on aktivoinut lainauskysyntää erityisesti etherissä ja stablecoineissa.

Miksi ansaita korkoja kryptovaluutoilla?

Kryptovaluutoissa on runsaasti volatiliteettiä. Osa sijoittajista haluaa hallita volatiliteettia käymällä aktiivisesti kauppaa kryptoilla, asettamalla stop-loss toimeksi ja spekuloimalla sillä, osaavatko he arvioida markkinan seuraavan suunnan. Historiallisesti välittämättä liikaa volatiliteetista ja istumalla pitkäaikaisen kryptovaluuttasalkun päälle (buy and hold) on saanut erittäin hyviä tuottoja. Isot institutionaaliset sijoittajat ovat vasta tekemässä tuloa toimialalle, joten voidaan puhua vielä hyvin aikaisesta vaiheesta toimialan kasvupolulla. Kryptovaluuttojen lainaaminen ja kryptovaluutoilla korkojen ansaitseminen onkin pitkäaikaisen sijoittajan työkalu toimialan kasvaessa ja kehittyessä. 

Kryptovaluutoista kiinnostunut sijoittaja voi kysyä itseltään, että haluaako hallita volatiliteettia aktiivisella kaupankäynnillä, ja maksaa verot edestakaisesta kaupankäynnistä? Tällöin sijoittaja käyttäytyy jokseenkin melko spekulatiivisesti. Toinen vaihtoehto on “ratsastaa” läpi volatiliteettisyklien, ja ansaita samalla tasaisesti pääomalle tuottoa. Tällaisen sijoittajan ansainta ei perustu pelkästään spekulaatioon arvonkehityksestä. 

Coinmotion Premium-korkotili

Kesällä 2020 lanseerasimme sivuillamme Coinmotionin Coinmotion Wealth -asiakkaille Premium -korkotilin, joka tarjosi mahdollisuuden kiinteään korkoon sijoitusajalle. Premium korkotilissä asiakkaamme ovat hyötyneet vaihtuvaa korkoa korkeammasta tuotosta.. Premium korkotiliin sijoitetut varat ovat tuottaneet tähän mennessä tasaisesti 3,75% vuosikorkoa samalla kuin sijoitettu pääoma ja kertynyt korko ovat molemmat kasvattaneet euromääräistä arvoaan merkittävästi kurssikehityksen myötä.  Premium korkotilin kautta voit ansaita korkoja bitcoin ja ethereum-valuutoilla sekä uutuutena USDC -stablecoinille. 

  • Premium korkotili on erillinen lisäpalvelu, mikä eroaa sivustolla olevasta korkotilistä mm. minimimerkinnän ja sopimusajan puitteissa.
  • Coinmotion Wealth on tärkeimmille asiakkaillemme suunniteltu palvelu, jossa tarkoituksena on tuottaa konsultatiivisella palvelumallilla lisäarvoa asiakkaillemme henkilökohtaisen yhteyshenkilön ja räätälöitävien lisäpalvelujen myötä

Stablecoin-lainaus uutena vaihtoehtona

Uutena premium korkotilin vaihtoehtona on mukana nyt myös USDC lainauksen mahdollisuus. USDC on stablecoin, jonka arvo on suunniteltu seuraamaan 1:1 suhteessa yhdysvaltain dollaria. USDC on kolmannen osapuolen, Grant Thornton LLP:n auditoima stablecoin. Premium korkotilin kautta eurojen vaihtaminen USDC stablecoineksi onnistuu automaattisesti. 

Kaikkien korkotilien osalta teemme yhteistyötä suomalaisen Tesseract:n kanssa. Tesseract on kotimainen, Finanssivalvonnan alaisuudessa toimiva kryptovaluuttalainaukseen erikoistunut yritys, joka on Coinmotionin pitkäaikainen kumppani korkosijoittamisen palveluissa. Tesseractillla on vuodesta 2018 lähtien myönnettyjä lainoja yhteensä yli 450 miljoonan euron edestä.

Premium-korkotilin ilmoittautuminen on käynnissä

Premium -korkotilin tarkoituksena on tarjota kiinteäkorkoinen korkoansainta kryptovaluutoille 6 kuukauden määräajaksi, yksilöllisen sopimuksen kautta. Premium -korkotilin ehdot helmikuun 2021 aikana toteutettavalla kierroksella ovat seuraavanlaiset:

Yksityiskohdat:

Ilmoittautumis- ja merkintäaika: 3.2.2021 – 24.02.2021

Sopimusjakso: 2.3.2021 – 2.9.2021

Sopimuksen kesto: 6 kuukautta

Ei talletus-, hoito- tai nostokuluja.

Korkotasot: 

Bitcoin 3.75% p.a min. 0.5 BTC

Ethereum 3.75% p.a min 15.0 ETH

USDC 5.0% p.a min. 20.000 USDC

USDC 5.7% p.a min. 100.000 USDC

Sijoitukset voi tehdä myös euroissa, jolloin Coinmotion hoitaa vaihdon haluttuun kryptovaluuttaan.

Lisätietoja korkosijoittamisen riskeistä ja korkopalvelun toteutuksesta saat Coinmotionin usein kysytyt kysymykset -sivulta sekä korkotilipalvelun esittelysivulta. Kiinteän koron Premium korkotiliin osallistumisesta kiinnostuneille on saatavilla myös erityinen selvitys korkotilin yksityiskohdista ja riskeistä. 

Premium korkotilistä saat lisätietoja parhaiten ottamalla yhteyttä Coinmotion Wealth;iin alta löytyvien yhteystietojen avulla. Halukkaille saatavilla on myös yhteistyökumppanimme riskienhallintaan ja yrityksen esittelyyn keskittynyttä materiaalia.

Yhteydenotot sähköpostitse: [email protected]

Sami Kriikkula

Head of Wealth

Coinmotion Oy

Kirjoitus ei ole sijoitussuositus, eikä sitä sellaiseksi tule tulkita. Sijoittajan tulisi aina perehtyä aiheeseen omatoimisesti, ennen päätöksentekoa. Kaikki sijoitustoiminta pitää sisällään riskejä, joita sijoittajan tulee arvioida. Kryptovaluutat luokitellaan suuririskiseksi sijoituskohteeksi.

Jaa artikkeli:

Subscribe
Ilmoita
guest
2 Kommenttia
vanhin
uusin eniten äänestetty
Inline Feedbacks
View all comments
Kari Kaunismäki
Kari Kaunismäki
04/02/2021 20:45

Mietinnässä kokeilla kryptovaluutoilla. Onko kaupankäynnin neuvontapalvelunne ja asioiden hoito suomeksi ?

Pessi Peura
Pessi Peura
08/02/2021 10:53

Meiltä saa suomenkielistä asiakaspalvelua sekä sähköpostitse että puhelimitse.

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp