Coinmotion Luottoehdot

••••••••••

 1. LUOTTOEHDOT

1.1. Nämä Coinmotion vakuudellisen luoton yleiset ehdot (“Yleiset ehdot”) säätelevät sinun (“Asiakas” tai “sinä”) ja Coinmotion Oy:n, y-tunnus 2469683-1, Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä, Suomi (“Yhtiö tai Coinmotion”) välisiä suhteita. Jäljempänä osapuolia (“Sinä ja Coinmotion) kutsutaan erikseen “Osapuoleksi” ja yhdessä “Osapuoliksi” Coinmotionin myöntämän vakuudellisen luoton käytön osalta ja muodostavat oikeudellisesti sitovan sopimuksen (“Sopimus”) Osapuolten välillä.

Vakuudellinen luotto ja myös luoton korot on maksettava takaisin kokonaisuudessaan. Jos vakuutena olevien virtuaalivaluuttojen markkina-arvo laskee, myös niiden luototusaste (LTV kohta 3 ja 3.3.)  laskee. Mikäli käytät luottoasi, on erittäin tärkeää, että seuraat luottosi kehitystä ja reagoit ajoissa välttyäksesi mahdollisilta tappioilta.

 1. MÄÄRITELMÄT

2.1. Sovellettavalla lailla tarkoitetaan tämän sopimuksen osalta Suomen lakia.

2.2. Virtuaalivaluutoilla tarkoitetaan mitä tahansa virtuaalivaluuttoja (kuten virtuaalivaluuttoja ja/tai stablecoineja ja tokenisoituja varoja), joita Coinmotion tukee.

2.3. Korko tarkoittaa luottosopimuksessa ilmoitettua korkoa, joka on kertynyt näiden yleisten ehtojen mukaisesti ja jota voidaan tarkistaa milloin tahansa.

2.4. Coinmotion vakuudellinen luotto tarkoittaa mitä tahansa Coinmotionin myöntämää jatkuvaa luottoa tai luottolimiittiä. Luottosopimus on voimassa toistaiseksi. Luottoa voidaan käyttää kokonaisuudessaan tai osittain sen jälkeen, kun Coinmotion on hyväksynyt luottohakemuksen ja myöntänyt luoton. Luottomäärä tarkoittaa Asiakkaan käytössä olevan luoton enimmäismäärää. Myönnetty luottomäärä ilmoitetaan luottosopimuksessa ja nähtävillä myös Coinmotion-alustalla kirjautuneelle Asiakkaalle.

2.5. Coinmotion-tilillä tarkoitetaan henkilökohtaista tiliä tai yritystiliä, joka on avattu Coinmotion-palvelussa ja jonka kautta voit käyttää Coinmotion vakuudellista luottoa ja muita Coinmotion-palveluja.

2.6. Coinmotion-alustalla tarkoitetaan mitä tahansa Coinmotion-verkkosivustoa, mobiilisovellusta ja mitä tahansa muuta virallista Coinmotion-viestintäkanavaa, mukaan lukien samalla tai sen kautta saatavana oleva sisältö ja palvelut sekä niiden mahdolliset päivitykset, päivitykset ja versiot.

2.7. Vakuudella tarkoitetaan mitä tahansa virtuaalivaluuttaa, joka hyväksytään Coinmotion-alustan kautta Coinmotion vakuudellisen luoton vakuudeksi (kts. kohta 2.8. Panttaus). Jos vakuutena olevien virtuaalivaluuttojen markkina-arvo laskee, myös niiden vakuusarvo laskee.

2.8. Panttaus. Tämän sopimuksen myötä Asiakas panttaa Asiakkaan kaikkien nykyisten ja tulevien tämän Coinmotion Luottotililä koskevien velvoitteiden vakuudeksi Yhtiölle kaikki Asiakkaan Coinmotion Luottotilille kullakin hetkellä siirtämänsä:

 1. Virtuaalivaluutat, jotka kulloinkin on kirjattu tai siirretty Coinmotion Luottotilille; 
 2. Panttaus käsittää myös Asiakkaan edellä mainitun omaisuuden tuoton

Asiakas ei saa ilman Yhtiön erikseen antamaa nimenomaista suostumusta pantata tämän sopimuksen mukaisesti Yhtiölle pantattuja virtuaalivaluuttoja kolmansille tahoille tai muuten määrätä niistä. 

2.9. Luoton määrä ja sen kokonaiskustannukset. Luottomäärä tarkoittaa Asiakkaan käytössä olevan luoton enimmäismäärää. Asiakkaan maksettavaksi tuleva luoton kokonaismäärä koostuu kokonaisluottomäärästä ja Coinmotionin kaikista luottokustannuksista. Kulut lasketaan olettamalla, että luottomäärä on käytössä oletetun 12 kuukauden luottojakson ajan luottosopimuksen ja voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Luoton kustannus muodostuu normaalitapauksessa vain kiinteän koron muodostamasta määrästä. Korko on kiinteä, mutta ilmoitettuja kokonaiskustannuksia on kuitenkin pidettävä ainoastaan suuntaa-antavan esimerkkinä todellisista kokonaiskustannuksista.

2.10. Vakuudeksi kelpaavien virtuaalivaluuttojen vakuusarvo. Yhtiöllä on oikeus yksipuolisesti määrätä, millaista omaisuutta se kulloinkin hyväksyy vakuudeksi sekä määrittää kyseiselle omaisuudelle kulloinkin annettavat vakuusarvot sekä muut soveltamansa arvostusperiaatteet ja vakuusmenettelyt. Vakuudeksi hyväksyttävälle omaisuudelle kulloinkin annettavat vakuusarvot ilmoitetaan Yhtiön palvelussa. Yhtiöllä on oikeus yksipuolisesti laskea vakuuksille annettavia vakuusarvoja sekä myös yksipuolisesti muuttaa yleisiä vakuuksien arvostusperiaatteitaan ja -menettelyjään. Yhtiö ilmoittaa muutoksesta 14 vuorokautta ennen muutoksen voimaantuloa. Asiakkaan käytettävissä oleva luottomäärä vaihtelee vakuusarvojen muutoksia vastaavalla tavalla.

 1. COINMOTION VAKUUDELLISEN LUOTON LUOTTO-, VAKUUS- JA RELISOINTITAPAHTUMA

3.1. Coinmotion myöntää vakuudelllisen luoton jatkuvana euromääräisenä luottona (Jatkuva luotto), kun vakuudeksi tulevat virtuaalivaluutat on siirretty Coinmotion Luottotilille. Kaikki vakuutena olevat virtuaalivaluutat näytetään Coinmotion Luottotilillä. Vakuusarvoja verrataan koko ajan voimassa olevaan vakuudellisen luoton määrään.

3.2. Coinmotion vakuudellista luottoa seurataan luototusasteella (LTV), joka on ilmoitettu Coinmotion Luottotilillä, ja jota tarkastetaan reaaliaikaisesti vakuuden arvon ja vakuuden antamisajan suhteen (vakuusarvon muuttuminen). Coinmotion laskee vakuusarvon dynaamisesti vakuuden markkina-arvoon sovellettujen vakuusarvojen perusteella Coinmotion-palvelun asianomaisten virtuaalivaluuttojen realisointihintaa (myyntihintaa) vastaavan kaupankäyntikurssin mukaan.

3.3. Sinun on aina ylläpidettävä tarvittavaa vakuutta LTV-kynnysarvon mukaisesti. Tarvittava vakuusmäärä tarkoittaa, että Coinmotion vakuudellisen luoton LTV tulisi aina pitää alle 80 %:ssa. Coinmotion ilmoittaa sinulle Coinmotion-tilillesi linkitetyllä sähköpostilla LTV-arvonnoususta (vakuusarvo laskee) ilmoituksilla ennen kuin se saavuttaa 80 %. Jos LTV saavuttaa 80 %, Coinmotion realisoi vakuuden automaattisesti niin, että LTV palautetaan 70 % tasolle noudattaen muutoin kohdan 3.4 periaatteita. Tämä automaatio toteutetaan aina, kun LTV saavuttaa 80 %. Tämä vakuusarvon aleneminen saattaa johtaa tilanteeseen, jossa koko vakuus realisoidaan useiden realisointitapahtumien jälkeen ja koko jäljellä oleva luotto maksetaan takaisin vakuuden realisoinnin kautta.

Asiakas on vastuussa LTV-muutosten seuraamisesta ja reagoimisesta automaattisten vakuusrealisointien välttämiseksi. Jos vakuutta on jäljellä, kun luotto on maksettu takaisin kokonaisuudessaan, voidaan jäljellä oleva vakuus siirtää asiakkaan Coinmotion-tilille. Kun luotto on maksettu takaisin kokonaisuudessaan, Coinmotion vakuudellinen luotto ei ole aktiivisena, eikä kerrytä korkokustannuksia. Asiakkaat voivat aktivoida vakuudellisen luotto-ominaisuuden uudelleen tallettamalla vakuutta Coinmotion Luottotilille, jos asiakkaalla on voimassaoleva luottosopimus.

3.4. Coinmotionilla on oikeus realisoida vakuutena olevat virtuaalivaluutat ylilainoitustilanteessa, eli käytössä olevan luoton määrän ylittäessä vakuuksien yhteenlasketun luototusasteen kynnysarvon (LTV 80%) kohdan 3.3 mukaisessa ylilainoitustilanteessa, Asiakas on velvollinen välittömästi ja ilman erillistä kehotusta asettamaan lisää vakuuksia. Jos lisää vakuuksia ei aseteta, Yhtiöllä on oikeus realisoida tarpeelliseksi katsomansa määrä vakuutena olevia virtuaalivaluuttoja kohdan 3.3 mukaisesti. Realisointi toteutetaan automaattisesti Asiakasta kuulematta ja tuomiota tai päätöstä hakematta taikka laissa säädettyjä muodollisuuksia noudattamatta tai panttia myytäväksi kuuluttamatta. Yhtiöllä on myös vastaava oikeus, jos Asiakas ylittää luottosopimuksessa sovitun luottomäärän eli luoton enimmäismäärän. Yhtiö toteuttaa vakuuksien realisoinnin Asiakkaan edun huomioon ottaen. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus luottotappion välttämiseksi vakuutta realisoidessaan vapaasti valita kulloinkin ylilainoituksen korjaamiseksi tai välttämiseksi realisoitavan omaisuuden riittävä määrä ja laji sekä realisoinnin ajankohta. Asiakas vastaa kaikista kustannuksista ja palkkioista sekä muista mahdollisista maksuista, joita vakuutena olevan omaisuuden realisoinnista Yhtiölle syntyy. Yhtiö ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista veroseuraamuksista realisaatiotilanteissa. Asiakkaalla on velvollisuus jatkuvasti seurata Coinmotion Luottotililä oleville varoille kulloinkin annettavaa yhteenlaskettua LTV-arvoa ja huolehtia siitä, että LTV-arvo ei ylitä kohdan 3.3 kynnysarvoa. Asiakkaan tulee huolehtia myös siitä, ettei ylilainoitustilannetta synny esimerkiksi vakuutena olevien varojen markkina-arvon muutosten tai Yhtiön voimaan saattamien vakuusarvojen muutosten taikka korko- tai palkkioveloitusten seurauksena. 

 1. KORKO

4.1. Asiakas on velvollinen maksamaan Yhtiölle korkoa vakuudellisesta luotosta kulloinkin nostetulle luotolle laskettavan vuotuisen koron mukaan. Korko lasketaan yhdelle vakiopäivälle kalenterikuukausittain käyttäen jakajana 365 päivää vuodessa. Käytössä olevalle luotolle lasketaan korkoa siitä päivästä lukien, jona Asiakas tekee luottoa koskevan noston. Yhtiöllä on oikeus muuttaa koron laskentaperusteita.

4.2. Sopimuksentekohetkellä voimassa oleva korko määritellään erikseen sopimuslomakkeessa. Korko kertyy päivittäin ja lasketaan kunkin vuorokauden suurimmalle luottosaldolle. Kertyneet korot veloitetaan Coinmotion eurotililtä tililtä jokaisen kuukauden ensimmäisenä kalenteripäivänä tai luoton takaisinmaksun yhteydessä. Korolle ei ole määritelty erillistä viitekorkoa, mutta Yhtiöllä on oikeus muuttaa luoton korkoa kyseisen oman ilmoituksensa mukaisesti. Yhtiö ilmoittaa Asiakkaalle korkomuutoksesta ennen muutoksen voimaantuloa. 

 • Korko vähennetään kokonaan asiakkaan Coinmotion-eurolompakossa käytettävissä olevista euroista, mikäli eurolompakossa on riittävästi saldoa
 • Korko aktivoidaan ja lisätään Coinmotion-luoton saldoon (pääomitetaan eli  lisätään luoton pääoman määrään ja koron määrä kasvattaa vastaavasti luoton määrää)
 • Jos Coinmotion vakuudellinen luotto maksetaan kokonaisuudessaan takaisin kuukausittaisen koronlaskentajakson aikana, kertynyt korko kertyy takaisinmaksuaikaan saakka ja se pyöristetään lähimpään eurosenttiin takaisinmaksuhetkellä. 
 • Kalenterivuoden aikana pääomitetut korot veloitetaan (kunkin vuoden tammikuun 1. päivänä)  Asiakkaan  vakuuksista. 
 1. VOIMASSAOLO

5.1. Luottosopimus on voimassa toistaiseksi. Coinmotionilla on oikeus irtisanoa luottosopimus ja luotto takaisinmaksettavaksi  kahden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Käyttämättömän luoton tai sen osan Coinmotion saa irtisanoa päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa.

 1. LUOTON TAKAISINMAKSU JA LYHENTÄMINEN

6.1. Voit maksaa Coinmotion-luottoa, mukaan lukien kertyneet korot, milloin tahansa ja millä summalla tahansa luoton voimassaoloaikana siirtämällä euroja Coinmotion-tililtä Coinmotion vakuudellisen luoton takaisinmaksuksi. Lisäksi asiakkaalla on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain. Jos Luotonsaaja haluaa irtisanoa luoton, tulee irtisanomisesta ilmoittaa kirjallisesti.

6.2. Kaikki takaisinmaksut kohdennetaan yksinomaan Coinmotion-luoton jäljellä olevan pääoman määrään ja kertyneisiin korkoihin periaatteella korko ennen pääomaa.

6.3. Kun Coinmotion vakuudellinen luotto on maksettu takaisin kokonaisuudessaan, kaikki jäljellä olevat vakuudet voidaan siirtää takaisin asiakkaan Coinmotion-tilille.

 1. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

7.1. Coinmotionilla on oikeus irtisanoa luottosopimus ja luotto takaisinmaksettavaksi noudattamalla kahden kuukauden irtisanomisaikaa. Käyttämättömän luoton tai osan käyttämättömästä luotosta Coinmotion saa irtisanoa päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa. 

 1. ILMOITUKSET JA ULKOPUOLISET OIKEUSSUOJAKEINOT

8.1. Kaikki Coinmotionin näiden yleisten ehtojen mukaisesti vaatimat tai tekemät ilmoitukset asiakkaalle katsotaan pätevästi vastaanotetuksi, kun ne on osoitettu asiakkaan viimeksi käytettyyn sähköpostiosoitteeseen, postiosoitteeseen tai puhelinnumeroon. Lisäksi voimme tarjota ilmoituksia lähettämällä niitä Coinmotion-alustalle.

8.2. Kaikki asiakkaan Coinmotionille näiden yleisten ehtojen mukaisesti vaatimat tai tekemät ilmoitukset mukaan lukien valitukset lähetetään vain suomen tai englannin kielellä sähköpostitse, joka lähetetään osoitteeseen [email protected]

8.3. Asiakkaalla on mahdollisuus saattaa vakuudellista luottoa koskeva Yhtiön ja Asiakkaan välinen erimielisyys Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan tai sen yhteydessä toimivan Pankki- tai Arvopaperilautakunnan käsiteltäväksi (Vakuutus- ja Rahoitusneuvonta, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki). Pyyntö on esitettävä kirjallisesti.

 1. SOVELLETTAVA LAKI JA VALVOVA VIRANOMAINEN

9.1. Sopimukseen sovelletaan yksinomaan Suomen lakia.

9.2. Kaikki sopimuksesta (yleisistä ehdoista) johtuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet, jolleivät osapuolet ole sopineet asiasta sovinnollisesti, ratkaistaan Suomen lain mukaisesti ja suomalaisen oikeusjärjestelmän mukaisesti. Coinmotionin toimintaa valvoo menettelytapojen osalta Suomen Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki.

Kuukausisäästäminen

Vaivaton tapa kasvattaa salkkuasi tasaisesti ja lisätä krypto-omistustesi määrää. Valitse kuinka paljon haluat kuukausittain sijoittaa ja mihin kryptovaluuttoihin. Talleta euroja – ja ostosi tapahtuvat automaattisesti valitsemanasi päivänä.

Korkotili

Laita kryptosi töihin ja ansaitse päivittäistä korkoa. Lainaat varasi markkinoille ja saat palkkioksi korkoa aivan kuten muissakin lainapalveluissa. Maksimoi tuottosi pitkän aikavälin arvonmuutoksen ja korkotuoton yhdistelmällä.

Nopeat talletukset ja siirrot

Tarjoamme välittömät talletukset suomalaisten verkkopankkien kautta. Voit tallettaa varoja myös perinteisellä pankkisiirrolla. Voit tallettaa kryptoja muista palveluista ja lähettää ja vastaanottaa varoja muiden käyttäjien kanssa ilman siirtokustannuksia.

Coinmotion prepaid debit-kortti

Käytä sijoitustuottojasi maksamiseen missä ja milloin haluat. Vaihda kryptovaluutat euroiksi ja voit maksaa ostoksia Coinmotion prepaid debit-kortilla noin 30 miljoonassa toimipisteessä ympäri maailman.

Tulossa pian: Lainapalvelu

Laita kryptosi vakuudeksi ja lainaa euroja muutamassa minuutissa. Maksat vain korkoa laina-aikana. Voit maksaa lainan takaisin, kun se sinulle sopii. Voit käyttää euroja pieniin ostoihin, sijoittamiseen tai suurempiin hankintoihin.

Säilö - Turvallinen säilytys

Säilö-palvelussa voit säilyttää varojasi erityisesti suojattuina. Tallettaessasi varoja Säilöön asetat itse 12 tunnista 30 päivään aikalukon niiden nostamiseen. Kun haluat nostaa varoja Säilöstä, nosto toteutuu vasta asettamasi aikamääreen täytyttyä. Säilö antaa sinulle mielenrauhaa.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu- ja Coinmotion Wealth tiimimme ovat valmiina auttamaan alkuunpääsyssä ja varojen hallinnassa. Saat lisätietoa Usein kysytyt kysymykset osiosta tai kontaktoimalla meitä. Me puhumme suomea, englantia ja espanjaa!

Coinmotion Luottoehdot

••••••••••

 1. LUOTTOEHDOT

1.1. Nämä Coinmotion vakuudellisen luoton yleiset ehdot (“Yleiset ehdot”) säätelevät sinun (“Asiakas” tai “sinä”) ja Coinmotion Oy:n, y-tunnus 2469683-1, Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä, Suomi (“Yhtiö tai Coinmotion”) välisiä suhteita. Jäljempänä osapuolia (“Sinä ja Coinmotion) kutsutaan erikseen “Osapuoleksi” ja yhdessä “Osapuoliksi” Coinmotionin myöntämän vakuudellisen luoton käytön osalta ja muodostavat oikeudellisesti sitovan sopimuksen (“Sopimus”) Osapuolten välillä.

Vakuudellinen luotto ja myös luoton korot on maksettava takaisin kokonaisuudessaan. Jos vakuutena olevien virtuaalivaluuttojen markkina-arvo laskee, myös niiden luototusaste (LTV kohta 3 ja 3.3.)  laskee. Mikäli käytät luottoasi, on erittäin tärkeää, että seuraat luottosi kehitystä ja reagoit ajoissa välttyäksesi mahdollisilta tappioilta.

 1. MÄÄRITELMÄT

2.1. Sovellettavalla lailla tarkoitetaan tämän sopimuksen osalta Suomen lakia.

2.2. Virtuaalivaluutoilla tarkoitetaan mitä tahansa virtuaalivaluuttoja (kuten virtuaalivaluuttoja ja/tai stablecoineja ja tokenisoituja varoja), joita Coinmotion tukee.

2.3. Korko tarkoittaa luottosopimuksessa ilmoitettua korkoa, joka on kertynyt näiden yleisten ehtojen mukaisesti ja jota voidaan tarkistaa milloin tahansa.

2.4. Coinmotion vakuudellinen luotto tarkoittaa mitä tahansa Coinmotionin myöntämää jatkuvaa luottoa tai luottolimiittiä. Luottosopimus on voimassa toistaiseksi. Luottoa voidaan käyttää kokonaisuudessaan tai osittain sen jälkeen, kun Coinmotion on hyväksynyt luottohakemuksen ja myöntänyt luoton. Luottomäärä tarkoittaa Asiakkaan käytössä olevan luoton enimmäismäärää. Myönnetty luottomäärä ilmoitetaan luottosopimuksessa ja nähtävillä myös Coinmotion-alustalla kirjautuneelle Asiakkaalle.

2.5. Coinmotion-tilillä tarkoitetaan henkilökohtaista tiliä tai yritystiliä, joka on avattu Coinmotion-palvelussa ja jonka kautta voit käyttää Coinmotion vakuudellista luottoa ja muita Coinmotion-palveluja.

2.6. Coinmotion-alustalla tarkoitetaan mitä tahansa Coinmotion-verkkosivustoa, mobiilisovellusta ja mitä tahansa muuta virallista Coinmotion-viestintäkanavaa, mukaan lukien samalla tai sen kautta saatavana oleva sisältö ja palvelut sekä niiden mahdolliset päivitykset, päivitykset ja versiot.

2.7. Vakuudella tarkoitetaan mitä tahansa virtuaalivaluuttaa, joka hyväksytään Coinmotion-alustan kautta Coinmotion vakuudellisen luoton vakuudeksi (kts. kohta 2.8. Panttaus). Jos vakuutena olevien virtuaalivaluuttojen markkina-arvo laskee, myös niiden vakuusarvo laskee.

2.8. Panttaus. Tämän sopimuksen myötä Asiakas panttaa Asiakkaan kaikkien nykyisten ja tulevien tämän Coinmotion Luottotililä koskevien velvoitteiden vakuudeksi Yhtiölle kaikki Asiakkaan Coinmotion Luottotilille kullakin hetkellä siirtämänsä:

 1. Virtuaalivaluutat, jotka kulloinkin on kirjattu tai siirretty Coinmotion Luottotilille; 
 2. Panttaus käsittää myös Asiakkaan edellä mainitun omaisuuden tuoton

Asiakas ei saa ilman Yhtiön erikseen antamaa nimenomaista suostumusta pantata tämän sopimuksen mukaisesti Yhtiölle pantattuja virtuaalivaluuttoja kolmansille tahoille tai muuten määrätä niistä. 

2.9. Luoton määrä ja sen kokonaiskustannukset. Luottomäärä tarkoittaa Asiakkaan käytössä olevan luoton enimmäismäärää. Asiakkaan maksettavaksi tuleva luoton kokonaismäärä koostuu kokonaisluottomäärästä ja Coinmotionin kaikista luottokustannuksista. Kulut lasketaan olettamalla, että luottomäärä on käytössä oletetun 12 kuukauden luottojakson ajan luottosopimuksen ja voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Luoton kustannus muodostuu normaalitapauksessa vain kiinteän koron muodostamasta määrästä. Korko on kiinteä, mutta ilmoitettuja kokonaiskustannuksia on kuitenkin pidettävä ainoastaan suuntaa-antavan esimerkkinä todellisista kokonaiskustannuksista.

2.10. Vakuudeksi kelpaavien virtuaalivaluuttojen vakuusarvo. Yhtiöllä on oikeus yksipuolisesti määrätä, millaista omaisuutta se kulloinkin hyväksyy vakuudeksi sekä määrittää kyseiselle omaisuudelle kulloinkin annettavat vakuusarvot sekä muut soveltamansa arvostusperiaatteet ja vakuusmenettelyt. Vakuudeksi hyväksyttävälle omaisuudelle kulloinkin annettavat vakuusarvot ilmoitetaan Yhtiön palvelussa. Yhtiöllä on oikeus yksipuolisesti laskea vakuuksille annettavia vakuusarvoja sekä myös yksipuolisesti muuttaa yleisiä vakuuksien arvostusperiaatteitaan ja -menettelyjään. Yhtiö ilmoittaa muutoksesta 14 vuorokautta ennen muutoksen voimaantuloa. Asiakkaan käytettävissä oleva luottomäärä vaihtelee vakuusarvojen muutoksia vastaavalla tavalla.

 1. COINMOTION VAKUUDELLISEN LUOTON LUOTTO-, VAKUUS- JA RELISOINTITAPAHTUMA

3.1. Coinmotion myöntää vakuudelllisen luoton jatkuvana euromääräisenä luottona (Jatkuva luotto), kun vakuudeksi tulevat virtuaalivaluutat on siirretty Coinmotion Luottotilille. Kaikki vakuutena olevat virtuaalivaluutat näytetään Coinmotion Luottotilillä. Vakuusarvoja verrataan koko ajan voimassa olevaan vakuudellisen luoton määrään.

3.2. Coinmotion vakuudellista luottoa seurataan luototusasteella (LTV), joka on ilmoitettu Coinmotion Luottotilillä, ja jota tarkastetaan reaaliaikaisesti vakuuden arvon ja vakuuden antamisajan suhteen (vakuusarvon muuttuminen). Coinmotion laskee vakuusarvon dynaamisesti vakuuden markkina-arvoon sovellettujen vakuusarvojen perusteella Coinmotion-palvelun asianomaisten virtuaalivaluuttojen realisointihintaa (myyntihintaa) vastaavan kaupankäyntikurssin mukaan.

3.3. Sinun on aina ylläpidettävä tarvittavaa vakuutta LTV-kynnysarvon mukaisesti. Tarvittava vakuusmäärä tarkoittaa, että Coinmotion vakuudellisen luoton LTV tulisi aina pitää alle 80 %:ssa. Coinmotion ilmoittaa sinulle Coinmotion-tilillesi linkitetyllä sähköpostilla LTV-arvonnoususta (vakuusarvo laskee) ilmoituksilla ennen kuin se saavuttaa 80 %. Jos LTV saavuttaa 80 %, Coinmotion realisoi vakuuden automaattisesti niin, että LTV palautetaan 70 % tasolle noudattaen muutoin kohdan 3.4 periaatteita. Tämä automaatio toteutetaan aina, kun LTV saavuttaa 80 %. Tämä vakuusarvon aleneminen saattaa johtaa tilanteeseen, jossa koko vakuus realisoidaan useiden realisointitapahtumien jälkeen ja koko jäljellä oleva luotto maksetaan takaisin vakuuden realisoinnin kautta.

Asiakas on vastuussa LTV-muutosten seuraamisesta ja reagoimisesta automaattisten vakuusrealisointien välttämiseksi. Jos vakuutta on jäljellä, kun luotto on maksettu takaisin kokonaisuudessaan, voidaan jäljellä oleva vakuus siirtää asiakkaan Coinmotion-tilille. Kun luotto on maksettu takaisin kokonaisuudessaan, Coinmotion vakuudellinen luotto ei ole aktiivisena, eikä kerrytä korkokustannuksia. Asiakkaat voivat aktivoida vakuudellisen luotto-ominaisuuden uudelleen tallettamalla vakuutta Coinmotion Luottotilille, jos asiakkaalla on voimassaoleva luottosopimus.

3.4. Coinmotionilla on oikeus realisoida vakuutena olevat virtuaalivaluutat ylilainoitustilanteessa, eli käytössä olevan luoton määrän ylittäessä vakuuksien yhteenlasketun luototusasteen kynnysarvon (LTV 80%) kohdan 3.3 mukaisessa ylilainoitustilanteessa, Asiakas on velvollinen välittömästi ja ilman erillistä kehotusta asettamaan lisää vakuuksia. Jos lisää vakuuksia ei aseteta, Yhtiöllä on oikeus realisoida tarpeelliseksi katsomansa määrä vakuutena olevia virtuaalivaluuttoja kohdan 3.3 mukaisesti. Realisointi toteutetaan automaattisesti Asiakasta kuulematta ja tuomiota tai päätöstä hakematta taikka laissa säädettyjä muodollisuuksia noudattamatta tai panttia myytäväksi kuuluttamatta. Yhtiöllä on myös vastaava oikeus, jos Asiakas ylittää luottosopimuksessa sovitun luottomäärän eli luoton enimmäismäärän. Yhtiö toteuttaa vakuuksien realisoinnin Asiakkaan edun huomioon ottaen. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus luottotappion välttämiseksi vakuutta realisoidessaan vapaasti valita kulloinkin ylilainoituksen korjaamiseksi tai välttämiseksi realisoitavan omaisuuden riittävä määrä ja laji sekä realisoinnin ajankohta. Asiakas vastaa kaikista kustannuksista ja palkkioista sekä muista mahdollisista maksuista, joita vakuutena olevan omaisuuden realisoinnista Yhtiölle syntyy. Yhtiö ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista veroseuraamuksista realisaatiotilanteissa. Asiakkaalla on velvollisuus jatkuvasti seurata Coinmotion Luottotililä oleville varoille kulloinkin annettavaa yhteenlaskettua LTV-arvoa ja huolehtia siitä, että LTV-arvo ei ylitä kohdan 3.3 kynnysarvoa. Asiakkaan tulee huolehtia myös siitä, ettei ylilainoitustilannetta synny esimerkiksi vakuutena olevien varojen markkina-arvon muutosten tai Yhtiön voimaan saattamien vakuusarvojen muutosten taikka korko- tai palkkioveloitusten seurauksena. 

 1. KORKO

4.1. Asiakas on velvollinen maksamaan Yhtiölle korkoa vakuudellisesta luotosta kulloinkin nostetulle luotolle laskettavan vuotuisen koron mukaan. Korko lasketaan yhdelle vakiopäivälle kalenterikuukausittain käyttäen jakajana 365 päivää vuodessa. Käytössä olevalle luotolle lasketaan korkoa siitä päivästä lukien, jona Asiakas tekee luottoa koskevan noston. Yhtiöllä on oikeus muuttaa koron laskentaperusteita.

4.2. Sopimuksentekohetkellä voimassa oleva korko määritellään erikseen sopimuslomakkeessa. Korko kertyy päivittäin ja lasketaan kunkin vuorokauden suurimmalle luottosaldolle. Kertyneet korot veloitetaan Coinmotion eurotililtä tililtä jokaisen kuukauden ensimmäisenä kalenteripäivänä tai luoton takaisinmaksun yhteydessä. Korolle ei ole määritelty erillistä viitekorkoa, mutta Yhtiöllä on oikeus muuttaa luoton korkoa kyseisen oman ilmoituksensa mukaisesti. Yhtiö ilmoittaa Asiakkaalle korkomuutoksesta ennen muutoksen voimaantuloa. 

 • Korko vähennetään kokonaan asiakkaan Coinmotion-eurolompakossa käytettävissä olevista euroista, mikäli eurolompakossa on riittävästi saldoa
 • Korko aktivoidaan ja lisätään Coinmotion-luoton saldoon (pääomitetaan eli  lisätään luoton pääoman määrään ja koron määrä kasvattaa vastaavasti luoton määrää)
 • Jos Coinmotion vakuudellinen luotto maksetaan kokonaisuudessaan takaisin kuukausittaisen koronlaskentajakson aikana, kertynyt korko kertyy takaisinmaksuaikaan saakka ja se pyöristetään lähimpään eurosenttiin takaisinmaksuhetkellä. 
 • Kalenterivuoden aikana pääomitetut korot veloitetaan (kunkin vuoden tammikuun 1. päivänä)  Asiakkaan  vakuuksista. 
 1. VOIMASSAOLO

5.1. Luottosopimus on voimassa toistaiseksi. Coinmotionilla on oikeus irtisanoa luottosopimus ja luotto takaisinmaksettavaksi  kahden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Käyttämättömän luoton tai sen osan Coinmotion saa irtisanoa päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa.

 1. LUOTON TAKAISINMAKSU JA LYHENTÄMINEN

6.1. Voit maksaa Coinmotion-luottoa, mukaan lukien kertyneet korot, milloin tahansa ja millä summalla tahansa luoton voimassaoloaikana siirtämällä euroja Coinmotion-tililtä Coinmotion vakuudellisen luoton takaisinmaksuksi. Lisäksi asiakkaalla on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain. Jos Luotonsaaja haluaa irtisanoa luoton, tulee irtisanomisesta ilmoittaa kirjallisesti.

6.2. Kaikki takaisinmaksut kohdennetaan yksinomaan Coinmotion-luoton jäljellä olevan pääoman määrään ja kertyneisiin korkoihin periaatteella korko ennen pääomaa.

6.3. Kun Coinmotion vakuudellinen luotto on maksettu takaisin kokonaisuudessaan, kaikki jäljellä olevat vakuudet voidaan siirtää takaisin asiakkaan Coinmotion-tilille.

 1. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

7.1. Coinmotionilla on oikeus irtisanoa luottosopimus ja luotto takaisinmaksettavaksi noudattamalla kahden kuukauden irtisanomisaikaa. Käyttämättömän luoton tai osan käyttämättömästä luotosta Coinmotion saa irtisanoa päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa. 

 1. ILMOITUKSET JA ULKOPUOLISET OIKEUSSUOJAKEINOT

8.1. Kaikki Coinmotionin näiden yleisten ehtojen mukaisesti vaatimat tai tekemät ilmoitukset asiakkaalle katsotaan pätevästi vastaanotetuksi, kun ne on osoitettu asiakkaan viimeksi käytettyyn sähköpostiosoitteeseen, postiosoitteeseen tai puhelinnumeroon. Lisäksi voimme tarjota ilmoituksia lähettämällä niitä Coinmotion-alustalle.

8.2. Kaikki asiakkaan Coinmotionille näiden yleisten ehtojen mukaisesti vaatimat tai tekemät ilmoitukset mukaan lukien valitukset lähetetään vain suomen tai englannin kielellä sähköpostitse, joka lähetetään osoitteeseen [email protected]

8.3. Asiakkaalla on mahdollisuus saattaa vakuudellista luottoa koskeva Yhtiön ja Asiakkaan välinen erimielisyys Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan tai sen yhteydessä toimivan Pankki- tai Arvopaperilautakunnan käsiteltäväksi (Vakuutus- ja Rahoitusneuvonta, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki). Pyyntö on esitettävä kirjallisesti.

 1. SOVELLETTAVA LAKI JA VALVOVA VIRANOMAINEN

9.1. Sopimukseen sovelletaan yksinomaan Suomen lakia.

9.2. Kaikki sopimuksesta (yleisistä ehdoista) johtuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet, jolleivät osapuolet ole sopineet asiasta sovinnollisesti, ratkaistaan Suomen lain mukaisesti ja suomalaisen oikeusjärjestelmän mukaisesti. Coinmotionin toimintaa valvoo menettelytapojen osalta Suomen Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki.

Kuukausisäästäminen

Vaivaton tapa kasvattaa salkkuasi tasaisesti ja lisätä krypto-omistustesi määrää. Valitse kuinka paljon haluat kuukausittain sijoittaa ja mihin kryptovaluuttoihin. Talleta euroja – ja ostosi tapahtuvat automaattisesti valitsemanasi päivänä.

Korkotili

Laita kryptosi töihin ja ansaitse päivittäistä korkoa. Lainaat varasi markkinoille ja saat palkkioksi korkoa aivan kuten muissakin lainapalveluissa. Maksimoi tuottosi pitkän aikavälin arvonmuutoksen ja korkotuoton yhdistelmällä.

Nopeat talletukset ja siirrot

Tarjoamme välittömät talletukset suomalaisten verkkopankkien kautta. Voit tallettaa varoja myös perinteisellä pankkisiirrolla. Voit tallettaa kryptoja muista palveluista ja lähettää ja vastaanottaa varoja muiden käyttäjien kanssa ilman siirtokustannuksia.

Coinmotion prepaid debit-kortti

Käytä sijoitustuottojasi maksamiseen missä ja milloin haluat. Vaihda kryptovaluutat euroiksi ja voit maksaa ostoksia Coinmotion prepaid debit-kortilla noin 30 miljoonassa toimipisteessä ympäri maailman.

Tulossa pian: Lainapalvelu

Laita kryptosi vakuudeksi ja lainaa euroja muutamassa minuutissa. Maksat vain korkoa laina-aikana. Voit maksaa lainan takaisin, kun se sinulle sopii. Voit käyttää euroja pieniin ostoihin, sijoittamiseen tai suurempiin hankintoihin.

Säilö - Turvallinen säilytys

Säilö-palvelussa voit säilyttää varojasi erityisesti suojattuina. Tallettaessasi varoja Säilöön asetat itse 12 tunnista 30 päivään aikalukon niiden nostamiseen. Kun haluat nostaa varoja Säilöstä, nosto toteutuu vasta asettamasi aikamääreen täytyttyä. Säilö antaa sinulle mielenrauhaa.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu- ja Coinmotion Wealth tiimimme ovat valmiina auttamaan alkuunpääsyssä ja varojen hallinnassa. Saat lisätietoa Usein kysytyt kysymykset osiosta tai kontaktoimalla meitä. Me puhumme suomea, englantia ja espanjaa!

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Table of Contents

 

Tilaa uutiskirjeemme
Haluatko kuulla ensimmäisten joukossa tuoteuutuuksistamme, saada super hyper erikoistarjouksia sekä oppia kryptovaluuttasektorista lisää eksklusiivisten markkinaraporttiemme kautta? Haluaisimme lähettää sinulle sähköpostia silloin ja tällöin – ei kuitenkaan liian usein – eli jos haluat päästä etuihin kiinni, täytä tietosi alapuolelle. Pysytään yhteyksissä! Oletko jo Coinmotionin käyttäjä? Voit muuttaa tilaustasi myös tilin asetuksissa.
Tilaa uutiskirjeemme täyttämällä tietosi
Lisätietoja tietojen käsittelystä löydät tietosuojalausekkeestamme
Suscríbase al boletín de noticias
¿Quiere ser el primero en enterarse de nuestras novedades, recibir consejos y aprender más sobre el sector de las criptomonedas a través de informes exclusivos de mercado? Nos gustaría enviarle un email cada cierto tiempo. Para ello, es necesario cumplimentar los datos que hay a continuación.
¿Ya tiene cuenta? Puede gestionar su suscripción a través de la configuración de la cuenta.
Cumplimente sus datos aquí
Responsable del fichero: Coinmotion Oy. Finalidad: envío de información sobre productos y servicios propios al suscrito. Legitimación: consentimiento. Destinatarios: No se comunicarán los datos a terceros. Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede consultar información adicional y detallada en nuestra Política de Privacidad.
Subscribe to Coinmotion Newsletter
Would you like to be the first one to hear about our product updates, receive super hyper special offers and learn more about cryptocurrencies through our exclusive market reports? We are happy to send you an email every now and then – not too often – so please fill your information below. Let’s stay in touch! Are you already a Coinmotion user? You can also manage your subscription via account settings.
Subscribe now by filling your details here
Responsible for the file: Coinmotion Oy. Purpose: sending information about own products and services to the undersigned. Legitimation: consent. Recipients: The data will not be communicated to third parties. Rights: access, rectify and delete data, as well as other rights, as explained in the additional information. You can consult additional and detailed information in our Privacy Policy