MiCa-asetus

Opas Euroopan Unionin MiCa-asetuksen pariin

••••••••••

Jos olet tutustunut kryptovaluuttojen regulaatioon eurooppalaisesta näkökulmasta, olet varmasti kuullut MiCa-asetuksesta. Regulaatio on Euroopassa pidemmällä, kuin monessa muussa maanosassa ja Euroopan Unioni on jopa laatinut erityisen digitaalisen rahoituksen strategian. Voimme siis todeta, että Euroopassa tilanne on täysin päinvastainen kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa kukaan ei oikein tiedä alan pelisäännöistä ja kaikki regulaatioon liittyvä on hämärän peitossa.

Tässä artikkelissa perehdymme siihen, mitä Euroopan Unionin luoma MiCa-lainsäädäntö tarkoittaa kryptovaluutoille ja millaisia hyötyjä tai rajoitteita se tarjoaa Euroopassa toimiville kryptoyrityksille sekä yksittäisille kuluttajille.

Mikä on MiCa-lainsäädäntö?

Mikä on MiCa-lainsäädäntö?

MiCa (eng. Markets in Cryptoassets) on Euroopan Unionin luoma sääntelykehys, joka kattaa alleen kryptovarojen ja vakaavaluuttojen (eng. stablecoin) liikkeellelaskijat sekä kauppapaikat ja lompakot, joissa kryptovaluuttoja säilytetään. MiCa-asetus on osa Euroopan Unionin digitaalisen rahoituksen strategiaa, josta kerromme lisää seuraavassa kappaleessa.

Euroopan Unioni aloitti MiCa:n valmistelun jo vuonna 2020, mutta kyseinen lakialoite hyväksyttiin Euroopan parlamentissa vasta vuoden 2023 huhtikuussa. Tämä johtui osin siitä, että lakialoitteiden tulee olla todella kattavia, helposti perusteltuja ja pitkälle mietittyjä, jotta ne saavat Euroopan parlamentin tuen taakseen.

MiCa-asetuksesta vastaava työryhmä käytti siis noin kolme vuotta asetuksen kehittämiseen, jotta se menisi ensimmäisellä kerralla maaliin Euroopan Unionin parlamentissa. Laajuutta MiCa-asetuksessa kyllä riittääkin, sillä sitä pidetään koko viime vuoden kattavimpana kryptoja käsittelevänä viitekehyksenä. Vertailukohtia tosin ei ole hirveän monia, sillä Amerikan sekä Aasian regulointiin liittyvät lainsäädännöt laahaavat pahasti perässä.

MiCa-sääntelykehys on luotu, jotta se toisi selkeyttä kryptovaroihin Euroopan Unionissa, sillä osalla jäsenmaista on ollut jo aikaisemmin omaa kryptovaroja koskevaa lainsäädäntöä. Kun monella EU-maalla on oma tulkintansa kryptovarojen lainsäädännöstä, muuttuu tilanne nopeasti todella sekavaksi: Maassa X saat tuoda rajan yli kylmälompakossa 10 miljoonan edestä kryptovaluuttaa, kun taas maassa Y summa laskeekin 5 miljoonaan.

MiCa-asetuksessa määritellään tiukat vaatimukset kryptovarallisuuteen liittyvien palveluiden tarjoajille, jotta kuluttajien (eli kaikkien yksityiseen käyttöön kryptopalveluita hyödyntävien) lompakot ja sijoitukset olisivat turvassa. EU:n alueella toimivien kryptopalveluiden tarjoajien on hankittava toimilupa Euroopan Unionilta ja noudatettava sääntöjä, jotka on suunniteltu suojaamaan kuluttajia ja estämään kryptomarkkinoiden sekä kuluttajien varojen väärinkäyttö.

MiCa-asetus sisältää myös säännöt vakaavaluutoille. Vakaavaluutat ovat kryptovaroja, joiden arvo on yleensä sidottu johonkin perinteiseen FIAT-valuuttaan, kuten dollariin. Suosituimpia dollariin sidottuja vakaavaluuttoja ovat USDT sekä USDC.

Euroopassa toimivia vakaavaluuttojen liikkeellelaskijoilta vaaditaan jatkossa riittävän likvidin varannon muodostamista, joka pitää sisällään myös osittain asiakkaiden talletuksia. Kaikki vakaavaluutat ja niihin liittyvät liiketoimet ovat Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) valvonnan alaisia. Jatkossa vakaavaluutan liikkeeseenlasku edellyttää, että liikkeeseenlaskija sijaitsee fyysisesti EU:ssa.

MiCA-asetuksen tarkoituksena on torjua markkinoiden manipulointia sekä estää rahanpesua, terrorismin rahoitusta ja muita rikollisia toimintoja. Asetuksessa suunnitellaan esimerkiksi rekisteriä kryptovaluuttatoimijoille, jotka eivät noudata niille asetettuja sääntöjä tai joilla ei ole tarvittavia toimilupia. Tämän rekisterin ylläpidosta vastaisi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

Näillä toimenpiteillä pyritään luomaan turvallisempi ja luotettavampi ympäristö kryptomarkkinoille Euroopassa, jossa sääntöjä noudattavat toimijat pystyvät toimimaan tehokkaasti ja väärinkäytöt voidaan tunnistaa ja torjua.

Tiivistettynä MiCa-asetuksen tärkein tehtävä on siis suojella kuluttajia kryptovaroihin sijoittamisen riskeiltä ja auttaa heitä välttämään huijausyrityksiä.

Euroopan Unionin digitaalisen rahoituksen strategia

Maaliskuussa 2018 Euroopan komissio esitti EU:n ensimmäisen FinTech-toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena oli mahdollistaa alaa mullistavien uusien teknologioiden hyödyntäminen EU:n rahoitusalalla. 

Vuonna 2020 Euroopan Unioni hyväksyi uuden digitaalisen rahoituksen toimintasuunnitelman, joka piti sisällään digitaalisen rahoituksen strategian, vähittäismaksustrategian sekä kryptovaroihin ja digitaaliseen häiriönsietokykyyn liittyviä lakiehdotuksia.

Tämän päivitetyn toimintasuunnitelman avulla Euroopan Unioni pyrkii saavuttamaan seuraavat tavoitteet:

  • Vahvistaa Euroopan kilpailukykyä ja edistää innovointia rahoitusalalla.
  • Laajentaa kuluttajien ja yritysten mahdollisuuksia valita erilaisia rahoituspalveluja ja nykyaikaisia maksuratkaisuja.
  • Turvata kuluttajansuoja ja rahoitusjärjestelmän vakaus.

Aloite sisälsi myös uusia sääntöjä, joiden avulla joukkorahoitusalustoja avustetaan laajentamaan toimintaansa kaikkialla sisämarkkinoilla ja joilla pyritään edistämään tätä tavoitetta. Euroopan Unioni hyväksyi nämä säännöt osana kyseistä aloitetta.

Euroopan Unionia voidaan pitää hyvin edistyksellisenä, sillä monessa muussa maanosassa digitaalisen rahoituksen saapumiseen aletaan heräämään vasta nyt. Esimerkiksi Amerikassa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio ei ole saanut kasaan minkäänlaisia raameja kryptoyrityksille ja niitä haastetaan oikeuteen toinen toistaan oudoimmista syistä.

Miksi kryptomarkkina tarvitsee regulointia?

Regulaatio viittaa sääntelyyn tai määräyksiin, jotka on asetettu tietyn alan, kuten tässä yhteydessä kryptotoimialan ohjaamiseksi ja valvomiseksi. Se on tapa luoda sääntöjä ja standardeja, joita yritysten, organisaatioiden tai yksilöiden on noudatettava.

Regulaation tarkoituksena on yleensä suojella yhteiskuntaa, kuluttajia, sijoittajia ja muita sidosryhmiä haitallisilta tai laittomilta toimilta.

Kryptotoimialaa ajatellen, regulaatio tuo ainakin seuraavia hyötyjä kaikille toimijoille:

Sijoittajan- ja kuluttajansuoja

Kryptovaluuttojen ja niihin liittyvien palveluiden kasvava suosio on houkutellut mukaan uusia sijoittajia, jotka pyrkivät hyötymään uuden toimialan tuomista mahdollisuuksista. Regulaation avulla näitä sijoittajia voidaan suojella petoksilta, väärinkäytöksiltä ja markkinoiden epävakaudelta.

Rahanpesun estäminen

Kryptovaluuttojen mahdollistama anonymiteetti voi kasvattaa mahdollisuutta rahanpesuun ja vaikeuttaa talousrikosten selvittämistä. Regulaatio auttaa estämään tällaisten toimien mahdollistamisen ja varmistamaan, että Euroopassa toimivilla kryptotoimijoilla on asianmukaiset valvonta- ja raportointijärjestelmät.

Turvallisuus

Kryptovaluuttojen ja niihin liittyvien palveluiden turvallisuus on tärkeää, sillä kyberhyökkäykset ja varkaudet ovat alati kasvava uhka alan toimijoille ja käyttäjille. Myös kryptopörssien romahtamisen mahdollisuus on herättänyt huolta kuluttajissa FTX-saagan jälkeen.

Regulaatio voi asettaa tiettyjä minimiturvallisuusvaatimuksia ja auttaa näin vähentämään riskiä joutua hakkerointiyrityksen kohteeksi.

Laillinen selväpiirteisyys

Regulaation avulla voidaan selkeyttää kryptotoimijoiden oikeudellista asemaa ja velvoitteita. Tämä helpottaa yritysten toimintaa Euroopassa, sillä selkeät säännöt ja määräykset luovat vakautta ja luottamusta markkinoilla sekä auttavat välttämään epävarmuutta ja ristiriitoja.

Taloudellinen vakaus

Kryptomarkkinoiden epävakaus Euroopan Unionin alueella voi vaikuttaa laajemmin Euroopan talouteen. Regulaatio voi auttaa hallitsemaan markkinoiden riskejä ja edistämään taloudellista vakautta.

Näiden syiden vuoksi regulaatio on tärkeä väline kryptotoimijoiden toiminnan valvonnassa ja alan kestävän kehityksen edistämisessä.

Mitä MiCa-asetus tarkoittaa kryptoyrityksille?

Mitä MiCa-asetus tarkoittaa kryptoyrityksille?

Jatkaakseen toimintaansa tai aloittaakseen toiminnan Euroopan Unionin alueella, kryptoyritysten tulee hankkia toimilupa. Mikäli yritys tarjoaa vakaavaluuttaa, tulee sen todistaa riittävä likviditeetti, joka pitää sisällään osittain asiakkaiden talletuksia.

MiCa-asetusta voidaan pitää positiivisena muutoksena Euroopassa toimiville kryptoyrityksille. Tämä puhtaasti siksi, että tällä hetkellä Eurooppa on ainoa maanosa, jossa on selkeät linjaukset kryptotoimijoille. Kiinassa kryptovaluutat ovat kielletty kokonaan ja Amerikassa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on hyökännyt monien suurien toimijoiden kimppuun ja syyttänyt näitä toinen toistaan erikoisimmilla syytöksillä.

Tällä hetkellä näyttääkin siltä, että MiCa:n tuoman selkeyden johdosta, Eurooppa näyttää houkuttelevalta usealle muualla toimivalle kryptoyritykselle. Kun säännöt ovat selkeät, on yritystenkin helpompi toimia Euroopassa.

MiCa-asetus auttaa myös monia toimijoita epäsuorasti kuluttajien turvallisuuden kautta. MiCa:n tärkein tehtävä on suojella kuluttajia. Kun kuluttajilla on turvallinen ja luottavainen olo heidän käyttämistään kryptopalveluista, uskaltavat he tehdä suurempia talletuksia tai käydä kauppaa suuremmilla summilla. Loppujen lopuksi hyöty tästä sataa kryptotoimijoiden laariin.

Euroopassa toimivien NFT ja DeFi-yritysten ei tarvitse vielä huolehtia MiCa-asetuksesta, sillä ne jätettiin vielä toistaiseksi tämän lainsäädännön ulkopuolelle. Tämän seurauksena kyseisten toimialojen yrityksillä on enemmän aikaa valmistautua uusiin pelisääntöihin, sillä ne tullaan todennäköisesti ottamaan mukaan viitekehykseen myöhemmin.

Yleisesti ottaen voi sanoa, että MiCa tuo selkeyttä ja selvät pelisäännöt Euroopassa toimiville kryptoryrityksille. MiCa onkin otettu hyvin vastaan kryptoyritysten toimesta.

Mitä MiCa-asetus tarkoittaa kuluttajille?

MiCa-asetukseen myötä myös tietyt seikat muuttuvat kuluttajia ajatellen. Alta löydät listauksen muutoksista, joilla on suurin vaikutus yksittäisiin kuluttajiin:

  • Uusia vaatimuksia kryptotoimijoiden kuluttajille suunnattuun markkinointiin
  • Uusia vaatimuksia kryptotoimijoiden tuote-esitteisiin sekä sijoituskohteiden white papereihin lähes osakemarkkinoita vastaavalla tarkkuudella
  • 1000 euron yläraja anonyymeilla kryptovaluutoilla tehtäville siirroille EU-alueella

Näiden lisäksi MiCa-asetuksella voi olla myös joitain vähemmän suoria vaikutuksia kuluttajien arkeen, mutta ne selkeytyvät vasta kun asetus astuu voimaan. 

Milloin MiCa-asetus astuu voimaan?

MiCa-asetus hyväksyttiin virallisesti Euroopan parlamentin toimesta huhtikuussa 2023, jonka jälkeen seuraa noin 15 kuukauden siirtymävaihe, jonka aikana kryptoyritysten tulisi sopeuttaa toimintansa vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Annettu aikaikkuna on kohtuullinen ja monet kryptotoimialan yhtiöt ovatkin jo ilmoittaneet, että pyrkivät tekemään MiCa-asetuksen vaatimat muutokset pikimmiten.

Suomessa paikallinen lainsäädäntö on ollut jo aiemmin pitkälti MiCA:n mukainen, joten Suomessa toimivien kryptoyritysten ei tarvitse muuttaa toimintatapojansa.

MiCan vaikutukset kryptomarkkinalle?

Mitä tästä seuraa kryptomarkkinalle?

Lähtökohtaisesti MiCa-asetukseen on suhtauduttu positiivisen odottavasti. Tällä hetkellä Eurooppa on ainoa maanosa, jossa kryptotoimijoille on saatu kasaan edes jonkinlaiset raamit, joiden sisällä nämä voivat toimia.

Monelle kryptosijoittajalle MiCa-asetus on enemmän kuin tervetullut. Sijoittajien luottamus kryptotoimijoita kohtaan on ollut pohjalukemissa sen jälkeen, kun kryptopörssi FTX romahti vuonna 2022. 

Mikäli regulaatiotilanne Yhdysvalloissa tulee jatkumaan epäselvänä, odotamme monen yhdysvaltalaisen toimijan siirtävän osan toiminnastaan Eurooppaan. Vaikka verotus on täällä korkeammalla tasolla kuin Yhdysvalloissa, on yrityksille silti selkeä regulaatioviitekehys korkeammassa arvossa.

SEC:in hyökkäykset suuria kryptopörssejä, kuten Binancea ja Coinbasea vastaan, ovat varmasti saaneet monen yhdysvaltalaisen kryptotoimijan punnitsemaan muita saatavilla olevia vaihtoehtoja. Vaikka yrityksellä olisikin niin sanotusti puhtaat jauhot pussissa, ovat Yhdysvaltain oikeudenkäyntiprosessit pitkiä ja kalliita puhumattakaan mainehaitasta, jota ne voivat yritykselle aiheuttaa. 

Kaikista optimistisempien arvioiden mukaan MiCa-asetuksen virallinen käyttöönotto tulee toimimaan piristyssuihkeena kryptomarkkinoille. On kuitenkin hyvä muistaa, että Euroopan Unioni seuraa tarkasti miten MiCa:n virallinen käyttöönotto tulee tapahtumaan ja tekee tarpeen vaadittaessa myös muutoksia viitekehykseen.

MiCa – usein kysytyt kysymykset

Mikä on MiCa?


MiCa-asetus on Euroopan Unionin luoma sääntelykehys, joka kattaa alleen kryptovarojen ja vakaavaluuttojen liikkeeseenlaskijat sekä kauppapaikat ja lompakot, joissa kryptovaroja säilytetään.

Sen tehtävänä on suojella kuluttajia joiltakin kryptovaroihin sijoittamiseen liittyviltä riskeiltä ja auttaa heitä välttämään huijauksia. Kuluttajilla on tällä hetkellä hyvin rajalliset oikeudet suojaan tai korvauksiin, erityisesti jos liiketoimet tapahtuvat EU:n ulkopuolella.

Miten MiCa vaikuttaa kuluttajiin?


MiCa ei tule näkymään heti normaalien kuluttajien arjessa. Pitkällä tähtäimellä MiCa tulee vaikuttamaan kuluttajiin vain positiivisesti, sillä jos se alkaa toimimaan kuten Euroopan Unioni on suunnitellut, niin jatkossa erilaiset kryptotoimijat tulevat olemaan luotettavampia ja kuluttajien oikeudet liittyen huijauksiin tai epäselvään toimintaan paranevat Euroopassa.

Miten MiCa vaikuttaa Euroopassa toimiviin kryptorytiksiin?


Euroopassa toimivilta kryptoyrityksiltä tullaan jatkossa vaatimaan toimilupa, jonka myöntää Euroopan Unioni, mikäli kryptoyritys täyttää tietyt ehdot. Lisäksi yritykset, jotka eivät noudata MiCa-asetusta kerätään yhteen rekisteriin, jotta niiden toiminnasta voidaan varoittaa kuluttajia.

Tutustu alaa puhuttaneisiin aiheisiin kattavammin

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Jaa artikkeli:

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp