MÄÄRITELMÄT

”Asiakas” tarkoittaa vähintään 18-vuotiasta luonnollista henkilöä, joka on solminut Prasos Oy:n kanssa tämän Sopimuksen. ”Asiakastili” tarkoittaa Asiakkaan tiliä Coinmotion-palvelussa, jolle Asiakas voi tallettaa euroja tai virtuaalivaluuttaa, ja jolta Asiakas voi toteuttaa Maksutoimeksiantoja euro-varoilla. ”Coinmotion-käyttöehdot” tarkoittaa Prasos Oy:n tarjoaman Coinmotion-palvelun käyttöehtoja, jotka sijaitsevat verkko-osoitteessa https://coinmotion.com/fi/kayttoehdot/. ”Coinmotion-palvelu” tarkoittaa kaikkia Coinmotion-käyttöehdoissa kuvattuja Prasos Oy:n tarjoamia palveluja. ”Etäviestin” tarkoittaa puhelinta, tietokonetta, televisiota, postia, tietoverkkoa tai muuta välinettä, jota voidaan käyttää Sopimuksen tekemiseen ilman että Osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä. ”Itsepalvelukanava” tarkoittaa verkkosivua, älypuhelinsovellusta tai muuta vastaava käyttöliittymää, jonka avulla Coinmotion-palvelua käytetään sähköisesti. Itsepalvelukanavan käyttö edellyttää toimivaa verkkoyhteyttä. ”Kirjautumistiedot” tarkoittaa Asiakkaan käyttäjätunnusta ja salasanaa, joilla Asiakas voi kirjautua sisään Coinmotion-palveluun ja käyttää Coinmotion-palvelua. ”Kolmas osapuoli” tarkoittaa muuta tahoa kuin Prasos Oy:tä tai Asiakasta. ”Käyttäjätili” tarkoittaa Coinmotion-palvelussa olevaa Asiakkaan käyttäjätiliä. ”Laskunmaksupalvelu” tarkoittaa Prasos Oy:n Maksupalvelua, jota hyödyntäen Asiakas voi valtuuttaa Prasoksen maksamaan puolestaan Asiakkaan laskun Asiakastilin euro-varoilla. ”Maksunsaaja” tarkoittaa tahoa, joka vastaanottaa Maksutapahtuman ja jonka saataville varat Maksutoimeksiannolla asetetaan. ”Maksupalvelu” tarkoittaa Prasos Oy:n tarjoamia maksupalveluja kuten Rahansiirtopalvelua ja Laskunmaksupalvelua. ”Maksutapahtuma” tarkoittaa toimenpidettä, jolla varoja siirretään tai asetetaan käytettäväksi. ”Maksutoimeksianto” tarkoittaa Asiakkaan Prasos Oy:lle antamaa määräystä toteuttaa Maksutapahtuma. ”Osapuoli” tarkoittaa Prasosta ja/tai Asiakasta. ”Palveluhinnasto” tarkoittaa kulloinkin voimassaolevaa hinnastoa, jonka perusteella Prasos Oy perii Coinmotion-palveluiden käyttämisestä maksuja ja palkkioita Asiakkaalta. Hinnasto on nähtävissä osoitteessa: https://coinmotion.com/fi/palveluhinnasto/ ”Rahansiirtopalvelu” tarkoittaa Prasos Oy:n rahansiirtoa koskevaa Maksupalvelua, jota hyödyntäen Asiakas voi välittää euro-varoja omalta Asiakastililtään toisen Asiakkaan pankkitilille tai Asiakastilille taikka Kolmannen pankkitilille. ”Sitoumus” tarkoittaa Coinmotion-käyttöehdoissa kuvattua Sitoumusta. ”Sopimus” tarkoittaa näitä Prasos Oy:n maksupalvelujen käyttöehtoja, joita sovelletaan Prasoksen ja Asiakkaan välisessä suhteessa, kun Asiakas käyttää Maksupalveluita.

A. YLEISET MAKSUPALVELUA KOSKEVAT EHDOT

1. Palveluntarjoaja

Nimi: Prasos Oy Y-tunnus: 2469683-1 Pääkonttorin osoite: Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä Puhelinnumero: +358 20 721 9480 Sähköpostiosoite: [email protected] Verkkosivujen verkko-osoitteet: https://prasos.fi/ ja https://coinmotion.com/ (jäljempänä ”Prasos”). Prasos on Suomen lainsäädännön mukaisesti perustettu ja Patentti- ja rekisterihallituksen (jäljempänä ”PRH”) ylläpitämään kaupparekisteriin merkitty osakeyhtiö, joka tarjoaa Maksupalveluja Finanssivalvonnan myöntämän toimiluvan perusteella.

2. Sopimuksen solmiminen ja sovellettavat ehdot

Asiakas ja Prasos tekevät Sopimuksen sähköisesti Etäviestimellä. Sopimuksen teon yhteydessä Asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan kohdassa 3 kuvatulla tavalla. Prasoksen ja Asiakkaan välinen Sopimus tulee voimaan heti, kun Asiakas on rekisteröitynyt Asiakkaaksi ja hyväksynyt Maksupalveluita koskevat ehdot. Asiakas antaa Sopimuksen teon yhteydessä myös suostumuksensa viestintään Itsepalvelukanavalla. Prasoksella on oikeus syytä ilmoittamatta kieltäytyä solmimasta Sopimusta Asiakkaan kanssa kokonaan tai minkä tahansa palvelun osalta. Asiakas sitoutuu käyttämään Maksupalveluita Sopimuksen ja kulloinkin soveltuvien ehtojen sekä Prasoksen antamien ohjeiden mukaisesti. Asiakkaan tulee myös huomioida verkko-operaattorien, laitevalmistajien, sekä muiden Kolmansien asettamat ehdot, jotka saattavat olla edellytyksenä Maksupalvelun käyttämiselle.

3. Asiakkaan tunnistaminen

Asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan aina Coinmotion -palvelussa käyttäjätilin luomisen yhteydessä Asiakkaan täyttämällä know your customer -lomakkeella (jäljempänä ”KYC-lomake”) ja sen sisällön arvioinnilla. KYC-lomakkeen lisäksi Asiakkaiden tunnistamisessa ja tuntemisessa sovelletaan tilanteesta riippuen kaikkia asiakkaan tunnistamiseen ja tuntemiseen, terrorismin rahoittamisen estämiseen ja arviointiin sekä mahdollisiin muihin asiakkaan tunnistamiseen liittyviä käytänteitä.

4. Prasokselle annettavat yhteystiedot ja tiedotusvelvollisuus

Asiakas on velvollinen antamaan Prasokselle sen kulloinkin pyytämät oikeat, riittävät ja tarpeelliset tiedot Sopimuksen solmimiseksi ja Maksupalvelun toteuttamiseksi ennen Sopimuksen voimaantuloa ja Sopimuksen voimassa ollessa. Prasoksella on oikeus hankkia Asiakasta koskevia tietoja Väestörekisterikeskukselta tai muusta julkisesta rekisteristä, luottotietoja välittävältä yritykseltä tai muista luotettavista lähteistä, joiden käyttö on Maksupalvelun toteuttamisen osalta välttämätöntä. Tietoja käytetään Asiakkaan tunnistamiseen, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen tunnistamiseen, estämiseen ja arvioimiseen sekä Maksupalvelun tuottamiseen Sitoumuksen mukaisesti. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Asiakkaan on ilmoitettava Prasokselle välittömästi yksilöinti- ja yhteystietojensa muutoksista. Prasos ei vastaa vahingosta, jotka johtuvat siitä, että Asiakas ei ole ilmoittanut mainittujen tietojen muuttumisesta. Prasoksella on oikeus veloittaa muutosten ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneet kulut Asiakkaalta.

5. Asiakkaan huolellisuus ja vastuu

Asiakas sitoutuu huolellisuuteen kaikessa Prasoksen ja Asiakkaan väliseen suhteeseen liittyvässä toiminnassaan. Asiakas ymmärtää, että Käyttäjätili ja Kirjautumistiedot ovat Asiakkaan henkilökohtaisia tietoja ja niitä tulee säilyttää ja käyttää huolellisesti sekä turvallisesti siten, ettei Kolmannen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Asiakas sitoutuu olemaan luovuttamatta oikeuksiaan käyttää Maksupalvelua Kolmansille tai muuten olemaan antamatta Kolmansien käyttää Maksupalvelua Asiakkaan nimissä. Asiakkaan on pidettävä laitteensa (tietokone, puhelin tai tabletti) ohjelmistot ja käyttöjärjestelmät ajan tasalla, suojattava laitteensa haittaohjelmilta asianmukaisilla virustorjunta- ja palomuuriohjelmistoilla, päivitettävä näitä ohjelmistoja säännöllisesti valmistajien antamien ohjeiden mukaisesti ja kirjauduttava aina ulos Coinmotion-palvelusta, kun Asiakas lopettaa verkkosovelluksen tai mobiilisovelluksen käytön. Asiakkaan on ilmoitettava Kirjautumistietojen katoamisesta, joutumisesta ulkopuolisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä välittömästi Prasokselle sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Asiakas on vastuussa kaikista Käyttäjätilinsä toimista. Asiakas on muutoinkin velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet huolellisuusvelvoitteensa täyttämiseksi ja varmistamaan säännöllisesti kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti, että huolellisuusvelvoite on täytetty.

6. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

6.1. Asiakkaan oikeus irtisanoa Sopimus

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi. Irtisanominen on tehtävä Itsepalvelukanavassa tai muulla erikseen sovitulla tavalla.

6.2. Asiakkaan oikeus peruuttaa Sopimus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Etäviestimellä tekemänsä Sopimus 14 päivän kuluessa Sopimuksen tekemisestä. Peruuttamisoikeus ei koske Sopimuksen muutostilanteita.

6.3. Prasoksen oikeus päättää Sopimus tai rajoittaa Maksupalvelun käyttöä

Prasoksella on