Maksupalvelujen yleiset ehdot

••••••••••

MÄÄRITELMÄT

”Asiakas” tarkoittaa vähintään 18-vuotiasta luonnollista henkilöä, joka on solminut Prasos Oy:n kanssa tämän Sopimuksen.

”Asiakastili” tarkoittaa Asiakkaan tiliä Coinmotion-palvelussa, jolle Asiakas voi tallettaa euroja tai virtuaalivaluuttaa, ja jolta Asiakas voi toteuttaa Maksutoimeksiantoja euro-varoilla.

”Coinmotion-käyttöehdot” tarkoittaa Prasos Oy:n tarjoaman Coinmotion-palvelun käyttöehtoja, jotka sijaitsevat verkko-osoitteessa

 https://coinmotion.com/fi/kayttoehdot/.

”Coinmotion-palvelu” tarkoittaa kaikkia Coinmotion-käyttöehdoissa kuvattuja Prasos Oy:n tarjoamia palveluja.

”Etäviestin” tarkoittaa puhelinta, tietokonetta, televisiota, postia, tietoverkkoa tai muuta välinettä, jota voidaan käyttää Sopimuksen tekemiseen ilman että Osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä.

”Itsepalvelukanava” tarkoittaa verkkosivua, älypuhelinsovellusta tai muuta vastaava käyttöliittymää, jonka avulla Coinmotion-palvelua käytetään sähköisesti. Itsepalvelukanavan käyttö edellyttää toimivaa verkkoyhteyttä.

”Kirjautumistiedot” tarkoittaa Asiakkaan käyttäjätunnusta ja salasanaa, joilla Asiakas voi kirjautua sisään Coinmotion-palveluun ja käyttää Coinmotion-palvelua.

”Kolmas osapuoli” tarkoittaa muuta tahoa kuin Prasos Oy:tä tai Asiakasta.

”Käyttäjätili” tarkoittaa Coinmotion-palvelussa olevaa Asiakkaan käyttäjätiliä.

”Laskunmaksupalvelu” tarkoittaa Prasos Oy:n Maksupalvelua, jota hyödyntäen Asiakas voi valtuuttaa Prasoksen maksamaan puolestaan Asiakkaan laskun Asiakastilin euro-varoilla.

”Maksunsaaja” tarkoittaa tahoa, joka vastaanottaa Maksutapahtuman ja jonka saataville varat Maksutoimeksiannolla asetetaan.

”Maksupalvelu” tarkoittaa Prasos Oy:n tarjoamia maksupalveluja kuten Rahansiirtopalvelua ja Laskunmaksupalvelua.

”Maksutapahtuma” tarkoittaa toimenpidettä, jolla varoja siirretään tai asetetaan käytettäväksi.

”Maksutoimeksianto” tarkoittaa Asiakkaan Prasos Oy:lle antamaa määräystä toteuttaa Maksutapahtuma.

”Osapuoli” tarkoittaa Prasosta ja/tai Asiakasta.

”Palveluhinnasto” tarkoittaa kulloinkin voimassaolevaa hinnastoa, jonka perusteella Prasos Oy perii Coinmotion-palveluiden käyttämisestä maksuja ja palkkioita Asiakkaalta. Hinnasto on nähtävissä osoitteessa: 

https://coinmotion.com/fi/palveluhinnasto/

”Rahansiirtopalvelu” tarkoittaa Prasos Oy:n rahansiirtoa koskevaa Maksupalvelua, jota hyödyntäen Asiakas voi välittää euro-varoja omalta Asiakastililtään toisen Asiakkaan pankkitilille tai Asiakastilille taikka Kolmannen pankkitilille.

”Sitoumus” tarkoittaa Coinmotion-käyttöehdoissa kuvattua Sitoumusta.

”Sopimus” tarkoittaa näitä Prasos Oy:n maksupalvelujen käyttöehtoja, joita sovelletaan Prasoksen ja Asiakkaan välisessä suhteessa, kun Asiakas käyttää Maksupalveluita.

A. YLEISET MAKSUPALVELUA KOSKEVAT EHDOT

1. Palveluntarjoaja

Nimi: Prasos Oy
Y-tunnus: 2469683-1
Pääkonttorin osoite: Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä
Puhelinnumero: +358 20 721 9480
Sähköpostiosoite: [email protected]
Verkkosivujen verkko-osoitteet: 

https://prasos.fi/ ja https://coinmotion.com/
(jäljempänä ”Prasos”).

Prasos on Suomen lainsäädännön mukaisesti perustettu ja Patentti- ja rekisterihallituksen (jäljempänä ”PRH”) ylläpitämään kaupparekisteriin merkitty osakeyhtiö, joka tarjoaa Maksupalveluja Finanssivalvonnan myöntämän toimiluvan perusteella.

2. Sopimuksen solmiminen ja sovellettavat ehdot

Asiakas ja Prasos tekevät Sopimuksen sähköisesti Etäviestimellä. Sopimuksen teon yhteydessä Asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan kohdassa 3 kuvatulla tavalla.

Prasoksen ja Asiakkaan välinen Sopimus tulee voimaan heti, kun Asiakas on rekisteröitynyt Asiakkaaksi ja hyväksynyt Maksupalveluita koskevat ehdot.

Asiakas antaa Sopimuksen teon yhteydessä myös suostumuksensa viestintään Itsepalvelukanavalla.

Prasoksella on oikeus syytä ilmoittamatta kieltäytyä solmimasta Sopimusta Asiakkaan kanssa kokonaan tai minkä tahansa palvelun osalta.

Asiakas sitoutuu käyttämään Maksupalveluita Sopimuksen ja kulloinkin soveltuvien ehtojen sekä Prasoksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Asiakkaan tulee myös huomioida verkko-operaattorien, laitevalmistajien, sekä muiden Kolmansien asettamat ehdot, jotka saattavat olla edellytyksenä Maksupalvelun käyttämiselle.

3. Asiakkaan tunnistaminen

Asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan aina Coinmotion -palvelussa käyttäjätilin luomisen yhteydessä Asiakkaan täyttämällä know your customer -lomakkeella (jäljempänä ”KYC-lomake”) ja sen sisällön arvioinnilla. KYC-lomakkeen lisäksi Asiakkaiden tunnistamisessa ja tuntemisessa sovelletaan tilanteesta riippuen kaikkia asiakkaan tunnistamiseen ja tuntemiseen, terrorismin rahoittamisen estämiseen ja arviointiin sekä mahdollisiin muihin asiakkaan tunnistamiseen liittyviä käytänteitä.

4. Prasokselle annettavat yhteystiedot ja tiedotusvelvollisuus

Asiakas on velvollinen antamaan Prasokselle sen kulloinkin pyytämät oikeat, riittävät ja tarpeelliset tiedot Sopimuksen solmimiseksi ja Maksupalvelun toteuttamiseksi ennen Sopimuksen voimaantuloa ja Sopimuksen voimassa ollessa. Prasoksella on oikeus hankkia Asiakasta koskevia tietoja Väestörekisterikeskukselta tai muusta julkisesta rekisteristä, luottotietoja välittävältä yritykseltä tai muista luotettavista lähteistä, joiden käyttö on Maksupalvelun toteuttamisen osalta välttämätöntä. Tietoja käytetään Asiakkaan tunnistamiseen, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen tunnistamiseen, estämiseen ja arvioimiseen sekä Maksupalvelun tuottamiseen Sitoumuksen mukaisesti.

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Asiakkaan on ilmoitettava Prasokselle välittömästi yksilöinti- ja yhteystietojensa muutoksista. Prasos ei vastaa vahingosta, jotka johtuvat siitä, että Asiakas ei ole ilmoittanut mainittujen tietojen muuttumisesta. Prasoksella on oikeus veloittaa muutosten ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneet kulut Asiakkaalta.

5. Asiakkaan huolellisuus ja vastuu

Asiakas sitoutuu huolellisuuteen kaikessa Prasoksen ja Asiakkaan väliseen suhteeseen liittyvässä toiminnassaan. Asiakas ymmärtää, että Käyttäjätili ja Kirjautumistiedot ovat Asiakkaan henkilökohtaisia tietoja ja niitä tulee säilyttää ja käyttää huolellisesti sekä turvallisesti siten, ettei Kolmannen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Asiakas sitoutuu olemaan luovuttamatta oikeuksiaan käyttää Maksupalvelua Kolmansille tai muuten olemaan antamatta Kolmansien käyttää Maksupalvelua Asiakkaan nimissä.

Asiakkaan on pidettävä laitteensa (tietokone, puhelin tai tabletti) ohjelmistot ja käyttöjärjestelmät ajan tasalla, suojattava laitteensa haittaohjelmilta asianmukaisilla virustorjunta- ja palomuuriohjelmistoilla, päivitettävä näitä ohjelmistoja säännöllisesti valmistajien antamien ohjeiden mukaisesti ja kirjauduttava aina ulos Coinmotion-palvelusta, kun Asiakas lopettaa verkkosovelluksen tai mobiilisovelluksen käytön.

Asiakkaan on ilmoitettava Kirjautumistietojen katoamisesta, joutumisesta ulkopuolisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä välittömästi Prasokselle sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Asiakas on vastuussa kaikista Käyttäjätilinsä toimista.

Asiakas on muutoinkin velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet huolellisuusvelvoitteensa täyttämiseksi ja varmistamaan säännöllisesti kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti, että huolellisuusvelvoite on täytetty.

6. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

6.1. Asiakkaan oikeus irtisanoa Sopimus

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi. Irtisanominen on tehtävä Itsepalvelukanavassa tai muulla erikseen sovitulla tavalla.

6.2. Asiakkaan oikeus peruuttaa Sopimus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Etäviestimellä tekemänsä Sopimus 14 päivän kuluessa Sopimuksen tekemisestä. Peruuttamisoikeus ei koske Sopimuksen muutostilanteita.

6.3. Prasoksen oikeus päättää Sopimus tai rajoittaa Maksupalvelun käyttöä

Prasoksella on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään kahden (2) kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Prasoksella on oikeus keskeyttää ja estää Asiakkaan Maksupalvelun käyttö ja/tai purkaa Sopimus päättymään välittömästi sekä oikeus samalla lopettaa Maksupalvelujen toteuttaminen Asiakkaalle sekä sulkea Asiakastili, jos Asiakas on olennaisesti rikkonut Sopimukseen perustuvia velvoitteitaan tai käyttää näissä ehdoissa tarkoitettuja Maksupalveluja niiden käyttötarkoituksen, lain tai hyvän tavan vastaisesti, tai mikäli Prasos epäilee Asiakkaan laitteen tai Asiakkaan muutoin vaarantavan Maksupalvelun tietoturvallisuuden. Prasos lähettää irtisanomista tai purkamista koskevan ilmoituksen Asiakkaalle Itsepalvelukanavassa tai muulla pysyvällä tavalla.

Prasos voi soveltuvan lain sallimissa rajoissa katsoessaan aiheelliseksi välittömin vaikutuksin estää Maksupalvelun käytön tai rajoittaa Asiakkaan mahdollisuutta käyttää Maksupalvelun tiettyjä toimintoja.

6.4. Sopimuksen päättymisen seuraukset

Prasoksen velvollisuus tarjota Maksupalvelua päättyy, kun Sopimuksen voimassaolo päättyy. Kun Sopimus irtisanotaan tai puretaan, Asiakkaalla on velvollisuus ennen Sopimuksen päättymistä peruuttaa Maksupalvelut, joiden ilmoitettu eräpäivä on Sopimuksen päättymisen jälkeen.

Sopimuksen päättyessä Sopimus poistetaan Sitoumuksesta ja Sitoumus pysyy muutoin päteviltä osiltaan edelleen voimassa.

7. Sopimuksen ja Maksupalveluiden muutokset

Prasoksella on oikeus muuttaa Sopimusta tai sen osia, sekä maksupalvelulain 11 – 15 §:ssä tarkoitettuja tietoja. Prasos lähettää Asiakkaalle ilmoituksen muutoksesta Itsepalvelukanavassa tai muulla pysyvällä tavalla. Muutos tulee voimaan Prasoksen ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä Asiakkaalle.

Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, ellei Asiakas ilmoita Prasokselle, ettei hän hyväksy muutosta. Maksupalveluiden käytön jatkamisen edellytyksenä voidaan vaatia, että Asiakas hyväksyy muuttuneet ehdot Itsepalvelukanavassa tick the box -käytännöllä. Jos Asiakas ei hyväksy muutosta, on Asiakkaalla oikeus irtisanoa Sopimus välittömästi ilmoittamalla irtisanomisesta viimeistään muutosten voimaantulopäivänä.

Prasos kehittää Maksupalveluita ja niiden ominaisuuksia jatkuvasti ja voi tehdä muutoksia Maksupalveluihin tai Itsepalvelukanavien teknisiin ominaisuuksiin myös ilman erillistä ilmoitusta. Prasos ilmoittaa tällaisista muutoksista Itsepalvelukanavassa. Muutokset tulevat voimaan niiden tekohetkellä. Prasoksella on oikeus muuttaa myös Maksupalveluiden käyttöön tarkoitetuille laitteille asetettuja vaatimuksia milloin tahansa.

8. Viestintä ja asiakaspalvelu

Viestinnässä käytetään Asiakkaan valinnan mukaan suomen tai englannin kieltä. Prasoksella on oikeus tallentaa Asiakkaan asiointia koskevat tiedot sekä nauhoittaa Asiakkaan kanssa käydyt puhelinkeskustelut ja tallentaa Asiakkaan sekä Prasoksen väliset sähköiset viestit.

Prasoksen ja Asiakkaan väliseen viestintään ja asiakaspalveluun käytetään Itsepalvelukanavaa, sähköpostia tai muuta vastaavaa tapaa. Prasos toimittaa Asiakkaalle annettavat tiedot, sopimusehdot sekä muut ilmoitukset kuten ilmoitukset tämän Sopimuksen, sen ehtojen ja Prasoksen Palveluhinnaston muutoksista Asiakkaan saataville Itsepalvelukanavassa, sähköpostilla tai muulla pysyvällä tavalla. Tiedot voidaan toimittaa lisäksi tekstiviestillä tai muulla vastaavalla tavalla Asiakkaan antaman yhteystiedon perusteella. Asiakkaan katsotaan saaneen tiedot tai ilmoitus viimeistään seitsemäntenä päivänä viestin lähettämisen jälkeen. Mikäli Asiakkaalla ei ole käytössään Itsepalvelukanavaa, tiedot toimitetaan osoitteeseen, jonka Asiakas on ilmoittanut Prasokselle.

Asiakkaalla on oikeus saada soveltuvat Sopimuksen ehdot, Palveluhinnasto, Sopimusta koskevat tiedot sekä ilmoitukset kirjallisesti pyytämällä niitä Prasokselta. Prasoksella on tällöin oikeus periä Palveluhinnaston mukainen maksu sekä posti- ja käsittelykulut Sopimuksen ehtojen, Palveluhinnaston, Sopimusta koskevien tietojen tai ilmoitusten toimittamisesta kirjallisesti.

9. Markkinointi

Palvelu, sen sisältö ja sen perusteella tapahtuva viestintä voivat sisältää markkinointia. Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) (jäljempänä ”GDPR”) ja muun voimassaolevan henkilötietojen suojaan liittyvän lainsäädännön nojalla Prasoksella on oikeus käsitellä Asiakkaiden henkilötietoja markkinointitarkoituksiin sen oikeutetun edun perusteella, sillä Prasoksen liiketoiminnan kannalta on välttämätöntä, että Prasos markkinoi sen tuotteita.

Käyttäessään Coinmotion-palvelua Asiakas ymmärtää ja hyväksyy palveluun sisältyvän mainonnan.

Mainontaa sisältäviä viestejä voidaan lähettää esimerkiksi Itsepalvelukanavassa. Mainonta voi olla Prasoksen tai Kolmannen lukuun suoritettua, ja sitä voidaan toteuttaa kohdennettuna. Mainonnan kohdentaminen perustuu Coinmotion-palvelun käyttötietoihin ja Asiakkaan antamiin tietoihin, joista voidaan muodostaa Asiakkaan kiinnostusalueisiin, arvioituihin demografisiin tietoihin taikka sijaintiin pohjautuvia kohdentamismalleja. Prasos ei luovuta Asiakkaan henkilötietoja sille taholle, jonka lukuun mainontaa suoritetaan. Asiakas voi halutessaan rajoittaa mainonnan kohdentamista muuttamalla Käyttäjätilin asetuksia tai ilmoittamalla rajoituksesta viestinnän yhteydessä.

Markkinoinnissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä henkilötietojen käsittelystä ja sähköisen viestinnän palveluista.

10. Henkilötietojen käyttö

Prasos käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Mm. GDPR:n tarkoittama seloste rekisterinpitäjän käsittelytoimista ja Prasoksen noudattamat tietosuojakäytänteet ovat saatavilla osoitteessa https://coinmotion.com/fi/tietosuojatiedote/.

11. Maksut ja palkkiot

Prasoksella on oikeus periä Asiakkaalta Maksupalvelun käyttämisestä kulloinkin voimassaolevan Palveluhinnaston mukainen maksu ja palkkio. Palveluhinnasto julkaistaan Prasoksen verkkosivuilla ja toimitetaan pyydettäessä Asiakkaalle sähköisesti. Hinnasto on nähtävillä osoitteessa:

 https://coinmotion.com/fi/palveluhinnasto/.

Prasoksella on oikeus periä ja veloittaa maksut ja palkkiot Asiakastililtä. Mahdollisten kuukausiveloitteisten Maksupalveluiden laskutus alkaa, kun Asiakas ottaa kyseisen Maksupalvelun käyttöönsä. Tarkemmat ja ajankohtaiset tiedot löytyvät Palveluhinnastosta. Palveluhinnastoa voidaan muuttaa kohdan 7 mukaisesti.

Prasos ei vastaa Maksunsaajan tai muun Kolmannen mahdollisesti perimistä maksuista tai palkkioista.

12. Vahingonkorvausvastuu ja vastuun rajoitukset

Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se kulloinkin on. Prasos ei takaa, että Maksupalvelu on käytettävissä keskeytyksettä tai että se olisi virheetön. Prasos ei takaa Itsepalvelukanavan tai muiden Maksutoimeksiannon toteuttamisessa käytettävien laitteiden ja/tai järjestelmien tai Maksutoimeksiantojen yhteydessä käytettävien todentamispalveluiden keskeytyksettä jatkuvaa toimintaa.

Prasos on velvollinen korvaamaan perimiensä kulujen ja korkotappion lisäksi Asiakkaalle ainoastaan sellaisen välittömän vahingon, joka on aiheutunut Prasoksen maksupalvelulain (290/2010) tai muun soveltuvan lain tai Sopimuksen vastaisesta menettelystä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat esimerkiksi virheen tai laiminlyönnin selvittämisestä aiheutuneet välittömät selvittelykulut. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada Prasokselta korvausta, jollei hän ilmoita virheestä Prasokselle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

Prasos ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että Prasos on jättänyt Maksupalvelun suorittamatta Asiakastililtä puuttuvan katteen vuoksi.

Prasos ei vastaa Asiakkaalle aiheutuneesta välillisestä tai muusta epäsuorasta vahingosta tai menetyksestä, ellei Prasos ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta. Prasos vastaa kuitenkin huolimattomuudesta aiheuttamistaan välillisistä vahingoista, kun kyse on maksupalvelulaissa (290/2010) säädettyjen tai sen perusteella Sopimuksessa sovittujen velvoitteiden vastaisesta menettelystä.

Prasos ei myöskään vastaa vahingosta, jos Prasoksen Sopimukseen tai lakiin perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muuta lakia tai muualla laissa säädettyjä velvollisuuksia.

Vahinkoa kärsivän Asiakkaan on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos hän laiminlyö tämän, hän vastaa itse vahingoista tältä osin. Lain ja/tai Sopimuksen vastaisen menettelyn perusteella suoritettavaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, Asiakkaan mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, suoritettu vastike sekä Prasoksen mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

Asiakkaalla ei ole oikeutta korvauksiin tämän Sopimuksen päättymisen tai Maksupalvelun lopettamisen johdosta.

13. Ylivoimainen este

Prasos ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää.

Ylivoimainen este tai muu sen kaltainen olosuhde oikeuttaa Prasoksen keskeyttämään Maksupalvelun tarjoamisen toistaiseksi.

Prasos on velvollinen ilmoittamaan toiselle Osapuolelle ylivoimaisesta esteestä niin pian kuin mahdollista. Prasos voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Itsepalvelukanavassa, verkkosivuilla, valtakunnallisessa tiedotusvälineessä tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

14. Sopimuksen siirto

Prasoksella on oikeus siirtää Sopimus ja siihen liittyvät saatavansa sekä muut oikeutensa ja velvollisuutensa kokonaan tai osittain Prasoksen konsernin sisällä tai Kolmannelle.

Asiakas ei ole oikeutettu siirtämään Sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia.

15. Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot

Mikäli Asiakas katsoo, että Prasos on menetellyt tämän Sopimuksen vastaisesti, hänen tulisi ensi sijassa ottaa yhteyttä Prasokseen. Huomautukset on hyvä tehdä kirjallisesti.

Jos Sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi Osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian Kuluttajariitalautakunnan (Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, [email protected], www.kuluttajariita.fi) tutkittavaksi. Ennen asian viemistä Kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Erimielisyyden koskiessa henkilötietojen käsittelyä, Asiakas voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon (Tietosuoja-valtuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, www.tietosuoja.fi, [email protected]). Lisätietoja löydät mm. täältä https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle.

16. Toimintaa valvovat viranomaiset

Prasos Oy:n Maksupalvelujen tarjoamista valvoo Finanssivalvonta (PL 103, 00101 Helsinki; www.finanssivalvonta.fi; +358 9 18351) ja menettelytapoja kuluttajasuojaan liittyvissä asioissa myös kuluttaja-asiamies (www.kkv.fi), Kilpailu- ja kuluttajavirasto (PL 5, 00531 Helsinki).

17. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli erimielisyyttä ei pystytä ratkaisemaan neuvotteluin, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

B. ASIAKASTILIÄ, LASKUNMAKSUPALVELUA JA RAHANSIIRTOPALVELUA KOSKEVAT EHDOT

1. Asiakastilin käyttäminen

Asiakastili on henkilökohtainen ja tilin käyttöoikeus on vain Asiakkaalla.

Asiakas luo käyttöönsä Kirjautumistiedot Itsepalvelukanavaan, jonka kautta Asiakas voi käyttää Asiakastiliä ja saada tietoja tilitapahtumista.

Asiakas voi käyttää Asiakastiliä maksujen suorittamiseen, maksujen vastaanottamiseen ja rahanvälittämiseen Prasoksen kulloinkin tarjoamien Maksupalveluiden mukaisesti.

Asiakas voi siirtää Asiakastilille varoja pankista tai toisesta maksulaitoksesta ja Prasoksen kulloinkin hyväksymiä maksuvälineitä käyttäen. Asiakastilille voi ottaa vastaan rahansiirtoja ja maksuja niissä rajoissa kuin kulloinkin kuuluu Maksupalvelun ominaisuuksiin. Asiakastili on tarkoitettu ensisijaisesti maksujen maksamiseen ja varojen siirtämiseen.

Asiakas voi käyttää Asiakastiliä vain siten, että Asiakastilillä olevien varojen määrä riittää transaktioiden toteuttamiseen. Asiakas ei saa tehdä transaktioita, jotka ylittävät Asiakastilillä olevien varojen määrän.

Prasoksella on oikeus veloittaa yllä mainitut maksut Asiakastililtä. Mikäli rikkomus tai tilinylitys on olennainen, on Prasoksella oikeus estää Asiakastilin käyttö tai purkaa Asiakkaan Sopimus välittömästi tai rajoittaa Sopimukseen kuuluvien Maksupalveluiden käyttöä.

Asiakkaalla ei ole oikeutta pantata Asiakastilillä olevia varoja.

2. Laskunmaksupalvelun ja Rahansiirtopalvelun aloittaminen ja toteuttaminen

2.1. Laskunmaksupalvelu

Asiakas voi käyttää Laskunmaksupalvelua, jossa Asiakas valtuuttaa Prasoksen puolestaan maksamaan Asiakkaan laskun Asiakastilin euro -varoilla.

Laskunmaksupalvelussa lasku vahvistetaan kaksivaiheisella tunnistautumisella Asiakkaan luovuttaessa laskun tiedot Prasokselle Coinmotion-palvelussa. Tämän jälkeen Prasos tekee sisäisen KYC-tarkastuksen laskun lähettäjästä. Mikäli KYC-tarkastuksessa ei ilmene asiakkaan tunnistamiseen, rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviä riskejä, Prasos toteuttaa Laskunmaksupalvelun.

2.2. Rahansiirtopalvelu

Asiakas voi välittää Rahansiirtopalvelulla euro-varoja omalta Asiakastililtään toisen Asiakkaan pankkitilille tai Asiakastilille taikka Kolmannen pankkitilille.

Rahansiirtopalvelussa, jossa Asiakkaan varoja siirtyy Asiakastililtä pankkitilille, Asiakkaan varat siirtyvät tosiasiassa Prasoksen asiakasvaratililtä Asiakkaan pankkitilille (ks. selite ylempää kohdasta 1.1).

Rahansiirtopalvelussa, jossa varoja vastaanottaa Kolmas, varojen siirtoa edeltää – samoin kuin laskunmaksupalvelun osalta – erilliset tunnistamistoimenpiteet liittyen varojen vastaanottajaan.

2.3. Maksutoimeksiannon yleiset ehdot

Maksutoimeksianto katsotaan vastaanotetuksi ja sen toteuttaminen alkaa, kun Asiakas on antanut riittävät tiedot toimeksiannon toteuttamiseksi ja suostumuksensa Maksutapahtuman suorittamiseen. Maksunsaajan yksilöivänä tietona käytetään Maksunsaajan pankkitilin tilinumeroa ja/tai Asiakastilin tunnistetietoja.

Maksutoimeksianto tulee antaa Prasokselle viimeistään kolme (3) arkipäivää ennen maksutoimeksiannon eräpäivää, tai muutoin Asiakas vastaa itse mahdollisista vahingoista liittyen maksun myöhästymiseen.

Varat veloitetaan Asiakastililtä välittömästi Maksutoimeksiannon alettua ja välitetään Maksunsaajan Asiakastilille tai Maksunsaajan pankkitilille viimeistään maksutoimeksiannon vastaanottamista seuraavana arkipäivänä, ellei toteuttamista estä tekninen ongelma tai muu vastaava este.

Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tai muuttaa ilmoittamaansa Maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun Prasos on vastaanottanut Maksutoimeksiannon ja aloittanut sen toteuttamisen.

Asiakas vastaa Maksutoimeksiannossa olevien tietojen oikeellisuudesta ja siitä, että Maksutoimeksiannon suorittamiseen tarvittavat varat palvelumaksuineen ovat käytettävissä Asiakastilillä.

Prasoksella on oikeus periä Asiakkaalta maksujen välitystä koskevat Palveluhinnaston mukaiset maksut ja välittää Asiakkaan Maksutoimeksiantoon liittyvät tiedot Maksunsaajalle.

3. Maksutoimeksiannon toteuttamatta jättäminen

Prasos ei ole velvollinen toteuttamaan Maksutoimeksiantoa eikä välittämään maksua tai sen osaa, jos Maksutoimeksianto ei sisällä sen toteuttamiseksi tarpeellisia tietoja, Asiakastilillä ei ole riittävästi varoja Maksun välittämiseen, Asiakastilin käyttö on muusta syystä estynyt tai Maksutoimeksiannon toteuttamatta jättämiselle on muu perusteltu syy.

Mikäli Maksutoimeksiannon toteuttamatta jättäminen ei Maksutapahtuman asiayhteyden perusteella ole ilmeistä, Prasos toimittaa ilmoituksen toteuttamatta jättämisestä Itsepalvelukanavaan.

Jos Maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti, Prasos ryhtyy Asiakkaan pyynnöstä jäljittämään Maksutapahtumaa ja ilmoittaa tuloksista Asiakkaalle.

Mikäli Maksutapahtuma on toteutettu virheellisesti tai se on jäänyt toteuttamatta Asiakkaasta johtuvasta syystä, on Prasoksella oikeus periä varojen takaisin hankkimisesta Palveluhinnaston mukainen maksu.

4. Prasoksen omaan virheeseen perustuva korjaus

Prasoksella on oikeus korjata omaan virheeseensä perustuva maksujen välityksessä tapahtunut kirjoitus-, lasku- tai muu sellainen tekninen virhekirjaus, vaikka maksu olisi jo välitetty Maksunsaajalle kohtuullisessa ajassa virheen tapahtumisesta. Prasos ilmoittaa virheestä ja sen korjauksesta viipymättä Asiakkaalle Itsepalvelukanavassa.

5. Maksupalautus

Prasos välittää maksuja, joihin Asiakas on antanut toimeksiannon (Asiakkaan käynnistämät Maksutapahtumat). Tästä johtuen Asiakkaalla ei yleensä ole oikeutta maksupalvelulain tarkoittamaan maksupalautukseen.

Maksupalautusta on vaadittava kirjallisesti kahdeksan (8) viikon kuluessa Maksutapahtuman veloituspäivästä. Prasos palauttaa veloituksen rahamäärän kokonaisuudessaan tai ilmoittaa kieltäytymisestä Asiakkaalle kymmenen (10) arkipäivän kuluessa siitä, kun Asiakas on esittänyt maksupalautusta koskevan vaatimuksensa Prasokselle.

Prasoksella on oikeus tarkistaa Asiakkaan ilmoittamat perusteet maksupalautukselle. Prasoksella on oikeus ilmoittaa maksupalautuksesta Maksunsaajalle.

6. Vastuu maksutoimeksiannon toteuttamisesta

Prasoksen vastuu Maksutoimeksiannon toteuttamisesta päättyy, kun Maksutapahtumaa koskevat tiedot ja varat on toimitettu Maksunsaajalle. Prasos vastaa oikeudettomasta, toteutumatta jääneestä tai virheellisesti toteutetusta Maksutapahtumasta maksupalvelulain ja näiden ehtojen mukaisesti. Asiakkaan on ilmoitettava Prasokselle oikeudettomasta, toteuttamatta jääneestä tai virheellisesti toteutetusta Maksutapahtumasta ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan, kuitenkin viimeistään 13 kuukauden kuluessa Maksutapahtuman toteuttamisesta. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta tai muuta hyvitystä, jos ilmoitusta ei ole tehty määräajassa, tai jos maksu on jäänyt toteuttamatta tai toteutettu virheellisesti tai oikeudettomasti Asiakkaasta johtuvasta syystä.

7. Tiliote

Prasos toimittaa Asiakkaalle maksutapahtumia koskevat tiedot sähköisellä tiliotteella Itsepalvelukanavassa tai postitse. Tiliote on maksutta Asiakkaan saatavilla ja tulostettavissa Itsepalvelukanavassa vähintään 13 kuukauden ajan. Muulla tavalla (postitse) lähetettävästä tiliotteesta peritään Palveluhinnaston mukainen maksu.

8. Tilin sulkeminen ja lopettaminen

Asiakkuuden päättyessä Asiakas voi saada Asiakastilillä olevat varat itselleen siten, että varat siirretään Asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille. Siirrosta peritään Palveluhinnaston mukainen maksu.

Kuukausisäästäminen

Vaivaton tapa kasvattaa salkkuasi tasaisesti ja lisätä krypto-omistustesi määrää. Valitse kuinka paljon haluat kuukausittain sijoittaa ja mihin kryptovaluuttoihin. Talleta euroja – ja ostosi tapahtuvat automaattisesti valitsemanasi päivänä.

Nopeat talletukset ja siirrot

Tarjoamme välittömät talletukset suomalaisten verkkopankkien kautta. Voit tallettaa varoja myös perinteisellä pankkisiirrolla. Voit tallettaa kryptoja muista palveluista ja lähettää ja vastaanottaa varoja muiden käyttäjien kanssa ilman siirtokustannuksia.

Coinmotion prepaid debit-kortti

Käytä sijoitustuottojasi maksamiseen missä ja milloin haluat. Vaihda kryptovaluutat euroiksi ja voit maksaa ostoksia Coinmotion prepaid debit-kortilla noin 30 miljoonassa toimipisteessä ympäri maailman.

Lainapalvelu

Laita kryptosi vakuudeksi ja lainaa euroja muutamassa minuutissa. Maksat vain korkoa laina-aikana. Voit maksaa lainan takaisin, kun se sinulle sopii. Voit käyttää euroja pieniin ostoihin, sijoittamiseen tai suurempiin hankintoihin.

Säilö - Turvallinen säilytys

Säilö-palvelussa voit säilyttää varojasi erityisesti suojattuina. Tallettaessasi varoja Säilöön asetat itse 12 tunnista 30 päivään aikalukon niiden nostamiseen. Kun haluat nostaa varoja Säilöstä, nosto toteutuu vasta asettamasi aikamääreen täytyttyä. Säilö antaa sinulle mielenrauhaa.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu- ja Coinmotion Wealth tiimimme ovat valmiina auttamaan alkuunpääsyssä ja varojen hallinnassa. Saat lisätietoa Usein kysytyt kysymykset osiosta tai kontaktoimalla meitä. Me puhumme suomea, englantia ja espanjaa!

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

 

Tilaa uutiskirjeemme
Haluatko kuulla ensimmäisten joukossa tuoteuutuuksistamme, saada super hyper erikoistarjouksia sekä oppia kryptovaluuttasektorista lisää eksklusiivisten markkinaraporttiemme kautta? Haluaisimme lähettää sinulle sähköpostia silloin ja tällöin – ei kuitenkaan liian usein – eli jos haluat päästä etuihin kiinni, täytä tietosi alapuolelle. Pysytään yhteyksissä! Oletko jo Coinmotionin käyttäjä? Voit muuttaa tilaustasi myös tilin asetuksissa.
Tilaa uutiskirjeemme täyttämällä tietosi
Lisätietoja tietojen käsittelystä löydät tietosuojalausekkeestamme
Suscríbase al boletín de noticias
¿Quiere ser el primero en enterarse de nuestras novedades, recibir consejos y aprender más sobre el sector de las criptomonedas a través de informes exclusivos de mercado? Nos gustaría enviarle un email cada cierto tiempo. Para ello, es necesario cumplimentar los datos que hay a continuación.
¿Ya tiene cuenta? Puede gestionar su suscripción a través de la configuración de la cuenta.
Cumplimente sus datos aquí
Responsable del fichero: Coinmotion Oy. Finalidad: envío de información sobre productos y servicios propios al suscrito. Legitimación: consentimiento. Destinatarios: No se comunicarán los datos a terceros. Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede consultar información adicional y detallada en nuestra Política de Privacidad.
Subscribe to Coinmotion Newsletter
Would you like to be the first one to hear about our product updates, receive super hyper special offers and learn more about cryptocurrencies through our exclusive market reports? We are happy to send you an email every now and then – not too often – so please fill your information below. Let’s stay in touch! Are you already a Coinmotion user? You can also manage your subscription via account settings.
Subscribe now by filling your details here
Responsible for the file: Coinmotion Oy. Purpose: sending information about own products and services to the undersigned. Legitimation: consent. Recipients: The data will not be communicated to third parties. Rights: access, rectify and delete data, as well as other rights, as explained in the additional information. You can consult additional and detailed information in our Privacy Policy