Kryptomarkkinoiden vuoristorata jatkuu

Miksi bitcoinin arvo ei ole noussut isoista rahavirroista huolimatta?

••••••••••

Kuluneella viikolla markkinoiden huomio on jälleen kiinnittynyt Yhdysvaltain Keskuspankin korkopäätöksiin ja niiden julkaisun yhteydessä myös kryptomarkkinoilla nähtiin tuttuun tapaan voimakasta hintaheiluntaa. Korkojen laskuja ei tällä kertaa nähty eikä korkopäätöksen yhteydessä annetut lausunnot olleet nekään kovin innostavia, joten markkina päätyi Fedin kokouksen jälkeen pieneen laskuun.

Hetkellisestä volatiliteetistä huolimatta bitcoinin hintavaihtelu on viime aikoina ollut varsin maltillista, sillä hinta on vakiintunut 66 000-72 000 dollarin välille jo liki kuukauden päiviksi. Sen sijaan pienemmissä kryptovaluutoissa on nähty suurempaa liikehdintää erityisesti alaspäin, mikä on jälleen nostanut bitcoinin markkinadominanssin lähelle vuoden huippuja. Markkinoiden viime aikainen vaisu kehitys positiivisten rahavirtojen ja vahvan osakemarkkinan rinnalla herättää kysymyksiä, joihin haemme vastauksia tekstin seuraavassa osiossa.

Fedin päätökset ja markkinoiden kehitys

Olemme kuluneen viikon aikana nähneet suurta volatiliteettia ja iso syy tälle löytyy varmasti Yhdysvaltojen makrodatasta. Riskimarkkinat – ml. kryptovarat – pelästyivät ensimmäisen kerran viime viikon perjantain hieman ristiriitaisia ja jokseenkin odottamattomia työllisyyslukuja. Bitcoinin hinta stabiloitui kuitenkin viikonlopun ajan, kunnes maanantaina korjausliike jatkui. Korjausliike sai hetkellisen hengähdystauon keskiviikon positiivisista inflaatioluvuista ja bitcoinin hinta kohosikin päivän pohjista parhaimmillaan noin 6 prosenttia. Nousu kuitenkin pysähtyi keskiviikkoiltana julkaistuihin Fedin hieman haukkamaisiin Dot Plot -ennusteisiin: päivän “kasvupyrähdys” pyyhittiin lähes kokonaan parin tunnin aikana ja riskialtistusta näytettiin hienosäätää riskikäyrän loppupäästä (ts. kryptovaroista).

Markkinavolatiliteetin ansiosta Yhdysvaltojen spot bitcoin ETF:ien rahavirrat kävivät tällä viikolla nettotasolla negatiivisena (maanantaina -64,9 milj. dollaria ja tiistaina -200,4 milj. dollaria). Keskiviikon nettovirrat päättyivät kuitenkin positiiviseen lukemaan (+100,8 milj. dollaria). Osittain varmasti keskiviikon positiivisten virtojen takana oli Yhdysvaltojen hyvä inflaatioraportti, joka julkaistiin ennen päivän kaupankäynnin alkua. Markkina siis oli lopulta lähes koko kaupankäyntiajan positiivisena, eikä täten mahdollisesti illan Fed-uutiset kerenneet vaikuttamaan rahavirtoihin sen suuremmin. 

Kuvio 2. Yhdysvaltain spot bitcoin ETF:ien rahavirrat. Lähde: Farside Investors

Coinmotionin valikoiman kryptovaluuttojen kehitys

Kuvio 1. Coinmotionin valikoiman kryptovaluuttojen kehitys (per 14.6.2024 klo 11.24). Lähde: Coingecko.com

Isot rahavirrat – miksi hinta ei liiku?

Moni kuitenkin saattaa pohtia: miksi bitcoinin hinta ei ole ole viime aikoina suuremmin noussut vahvojen rahavirtojen mukana? Näimmehän kuitenkin esimerkiksi viime viikolla massiiviset rahavirrat viikkotasolla. Osasyynä tälle on varmasti markkinaneutraalit strategiat, joita institutionaaliset toimijat, varainhoitajat ja yleisesti sijoittajat harjoittavat näiden tuotteiden avulla. Olemme puhuneet tästä aiemminkin markkinakatsauksissamme, mutta käydään tämä vielä kertaalleen läpi. Hyvin yksinkertaistettuna toimija voi ostaa esimerkiksi ETF:ää (bitcoinia) ja myydä esimerkiksi bitcoinin futuurisopimuksia ja täten kerätä talteen näiden hintojen erotuksen sopimusten erääntyessä. Etenkin härkämarkkinassa futuurisopimuksilla usein käydään kauppaa preemiolla, joka tekee tästä cash & carry -strategiasta monelle mieluisen – preemiota selittää osittain kryptomarkkinoille ominainen vahva vipukysyntä (ts. hintaspekulaatio vivun kanssa)

Tulee kuitenkin huomioida, että rahavirrat näkyvät myös toiseen suuntaan, mikäli tällainen positio suljetaan. Tämä tarkoittaa, että (lyhyt) futuurisopimus suljetaan ja spot-omistus myydään (tässä tapauksessa ETF). Tämä myös näyttäytyy rahavirroissa mahdollisesti lunastuspaineena, vaikka välitön reaktio markkinalle olisikin neutraali. Tulee myös huomioida, että mikäli tälle strategialle on riittävästi kysyntää, tuo se itsessään hintaeroa alaspäin luonnollisesti, tehden strategiasta ei niin houkuttelevan (futuurien myyntipaine painaa mahdollista preemiota alas). Tässä vaiheessa positio (strategia) on syytä purkaa, mikäli mahdollinen tuotto-odotus ei vastaa tarpeisiin. Strategia muuttuu myös epämieluisaksi tilanteessa, jolloin futuurisopimuksilla käydään kauppaa alle spot-hinnan (ns. backwardation -tilanne).

Emme kuitenkaan voi kuvitella, että kaikki kysyntä spot ETF:ille tulisi markkinaneutraaleista strategioista – ei todellakaan. Iso osa kysynnästä (ensimmäisen kvartaalin mukaan) tulee kuitenkin vähittäissijoittajilta ja voidaan hyvin yksinkertaistetusti olettaa, että vähittäissijoittajilla on pienempi taipumus (ja/tai tarve) harjoittaa sofistikoituneempia strategioita, sillä iso osa vähittäissijoittajista varmasti puhtaasti vain “hodlaa” bitcoinia ETF:n muodossa

Mikäli isossa kuvassa mahdolliset markkinaneutraalit positiot eivät vastapainota vahvaa spot ETF -kysyntää, on kokonaismyyntipaineen tultava jostain muualta. Mikäli haluamme spekuloida tilannetta enemmän, tulee meidän kohdistaa katseet muihin toimialan toimijoihin. Ensiksi tulee kuitenkin todeta se, että markkinoiden mikro- ja makrorakenne ei ole kasa yksittäisiä osoitettavia asioita, vaan näiden summa. Täten syyttävää sormea on todella vaikea osoittaa johonkin tiettyyn tapahtumaan tai ilmiöön, ellei ilmiön tai tapahtuman ensisijainen markkinavaikutus ole itsestään selvä. Voimme kuitenkin spekuloida; tuleeko mahdollinen myyntipaine yleisestä riskimarkkinoiden sentimentistä? Ehkä ei, sillä osakkeilla ainakin menee varsin hyvin. Tuleeko myyntipainetta kryptonatiivien voittojen kotiuttamisesta? Osittain varmasti. Tuleeko myyntipainetta louhijatoimijoilta? Mahdollisesti. Mikäli tarkastelemme esimerkiksi louhijoiden tilannetta, huomaamme Kuviosta 3 itsensä selittävän asian: louhijoiden BTC-tuotanto tippui roimasti lohkotuen puoliintuessa. 

Kuvio 3. Eri julkisten louhintayritysten kuukausittain BTC-tuotanto. Lähde: Farside Investors

Louhijoiden liiketoiminnan taloudellista tilannetta helpotti hetkellisesti puoliintumisen yhteydessä julkaistu Runes-protokolla. Runes-protokolla tehosti louhintaliiketoiminnan kassavirtaa kasvaneiden siirtopalkkioiden myötä, mutta tilanne on jo ollut hetken ajan rauhoittuneena. Osa toimijoista (puhtaasti louhintaliiketoimintaa harjoittavat) saattavat siis olla tilanteessa, jossa kassanhallintaa on harjoitettava myymällä omia BTC-varantojaan. Louhijoiden jonkinasteista kapitulaatiota kuvastaa myös hyvin louhijoiden OTC-deskien BTC-määrät. CryptoQuantin toimitusjohtajan Ki Young Ju:n twiitin (11.6.) mukaan BTC-määrät näissä OTC-osoitteissa ovat kasvaneet kesäkuun aikana 54 000 kappaleella (kuvio 4). Yksinkertaistetusti tämä tarkoittaa sitä, että louhintatoimijat ovat siirtäneet varoja todennäköisesti joko a) mahdollisia OTC-myyntejä varten ja/tai b) settlatakseen jo toteutuneita OTC-myyntejä. Tulee toisaalta muistaa, että OTC-myynnit (tai -ostot) eivät itsessään vaikuta spot-markkinaan, sillä kaupat tapahtuvat tarjouskirjan yli. Tilanne kuitenkin kuvastaa hyvin yleisesti isossa kuvassa louhintaliiketoiminnan mahdollisia hetkellisiä haasteita. 

Lopuksi on kuitenkin edelleen hyvä painottaa sitä, että lyhyen aikavälin markkinaliikkeiden taustalla olevia syitä on usein hyvin vaikea arvioida muuten kuin heuristisesti – ja markkinanarratiiveihin nojautuen. Toisaalta yksittäisten lyhyen aikavälin hintaliikkeiden arvioiminen ei muutenkaan ole kovinkaan mielekästä, sillä ilman osoitettavaa dataa (ja/tai trendiä), voi jokainen osapuoli osoittaa sormellansa itselleen mieluisinta narratiivia. 

Haukkamainen Fed

Kanada aloitti ohjauskorkojen laskemisen viime viikolla ensimmäisenä G7-maana leikkaamalla ohjauskorkoja odotetusti 25 peruspisteellä – ovi jätettiin auki myös ohjauskorkojen lisälaskuille positiivisen inflaatiokehityksen seurauksena. Myös Euroopassa nähtiin 25 peruspisteen ohjauskorkojen lasku siitä huolimatta, että inflaatioennusteita nostettiin vuosille 2024 ja 2025. Markkinoiden huomio siirtyi tämän jälkeen Fedin tämän viikkoiseen kokoukseen, jota ennen julkaistiin ohjauskorkojen näkökulmasta vielä tärkeää makrodataa työllisyyslukujen ja inflaation muodossa.

Perjantaina julkaistu työllisyysraportti oli jossain määrin ristiriitainen. Maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen määrä (Nonfarm Payrolls, NFP) kasvoi huomattavasti odotuksia enemmän (272 000 vs. 182 000), ja vaikka luku näyttää päällisin puolin vahvalta, näkyy pinnan alla mahdollisia työmarkkinan heikkenemisen merkkejä: kokoaikaistyöllisten määrä putosi viime kuun aikana 625 000:lla ja useampaa työtä samaan aikaan tekevien määrä on noussut 8,4 miljoonaan. Myös työttömyysaste (4,0 %) nousi korkeimmilleen sitten vuoden 2022 tammikuun – historian valossa luku on vielä alhainen, mutta trendin kääntyminen on yleensä ennakoinut ongelmia taloudessa (Kuvio 5).

Kuvio 5. Kääntyneen korkokäyrän (ylhäällä); työttömyysasteen, ohjauskorkojen ja lyhyiden korkojen (keskellä); sekä S&P 500 -indeksin kehityksen (alhaalla) yhteys taantumaan (harmaalla) Yhydsvalloissa. Lähde: TradingView

Työllisyysraportti käynnisti kryptomarkkinoilla voimakkaan korjausliikkeen bitcoinin hinnan tultua hylätyksi, aiemmissakin uutiskirjeissä korostetuissa, huhtikuun/kvartaalin avauskurssin tasolta (Kuvio 6). Korjausliike jatkui paikallisen kaupankäyntikanavan alareunaan, missä ennakkoimme näkevämme ainakin hetkellisen reaktion korkeammalle. Yhdysvalloissa keskiviikkona julkaistut odotuksia alhaisemmat inflaatioluvut saivatkin riskimarkkinat nopeaan nousuun ja bitcoinin hinta kävi hetkellisesti 70 000 dollarin tasolla, mikä oli myös yhtymäkohta laskevan kaupankäyntikanavan yläraunan kanssa, minkä yläpuolelle hintaa ei vielä maaliskuussa alkaneen korjausliikkeen aikana ole hyväksytty kuin hetkellisesti. Kosketuksia laskevan kaupankäyntikanavan yläreunan kanssa on kertynyt jo lukuisia ja mikäli murtautuminen sen yläpuolelle kesän aikana tapahtuu, odotamme näkevämme voimakkaan hintaliikkeen, missä aikaisempaa vastustasoa ei testata enää tukitasona vaan päiväkynttilä jatkaa suoraan kvartaalin avauskurssin yläpuolelle ja nopeasti sen jälkeen uusiin huippuihin. 

Kuvio 6. Bitcoinin 12h hintakehitys. Lähde: TradingView

Fedistä ei kuitenkaan ollut tällä kertaa kryptomarkkinoiden pelastajaksi. Bitcoinin hinnan hylkäys laskevan kaupankäyntikanavan yläreunan kanssa tuli samaan aikaan Fedin korkopäätöksen kanssa. Ohjauskorkoja ei odotetusti laskettu, mutta FOMC:in Dot Plot -ennusteet ja Jerome Powellin viesti olivat toivottua haukkamaisempia. FOMC:in jäsenet ennakoivat vielä toukokuussa kolmea koronlaskua tälle vuodelle, mutta viimeisimmän Dot Plot -ennusteen mukaan luku on enää yksi (Kuvio 7). Kahdeksan jäsentä 19:sta kuitenkin ennakoi edelleen kahta koronlaskua kuluvalle vuodelle, mikä on myös markkinoiden tämänhetkinen konsensus. Ensi vuodelle ajoittuvien koronlaskujen määrää nostettiin myös aikaisemmasta kolmesta neljään ja FOMC nosti vuoden 2024 inflaatioennusteet 2,4 %:sta 2,6%:iin. Powell painotti puheenvuorossa edelleen kahden prosentin inflaatiotavoitetta ja toivoi lisää viime päivien tapaisia positiivisia inflaatiouutisia. Seuraavat inflaatioluvut Yhdysvalloista saadaan jo torstaina klo 15.30 suomen aikaa. Powell myös muistutti Fedin olevan valmis reagoimaan työmarkkinoilla tapahtuviin muutoksiin ja tulevien korkopäätösten olevan edelleen datasta riippuvaisia. 

Kuvio 7. Dot Plot -ennusteet toukokuussa vs. kesäkuussa. Lähde: X

Fedin haukkamaisen viestin seurauksena bitcoinin hinta korjasi koko positiivisen inflaatiodatan aikaansaaman hintaliikkeen ja löysi tuen, ainakin hetkellisesti, kuukauden avauskurssin tasolta, minkä yläpuolella pysyminen olisi positiivinen merkki kryptomarkkinoille. Hinnan hyväksyntä paikallisen kaupankäyntialueen alapuolelle avaisi mahdollisuuden suuremmalle korjausliikkeelle sinistä horisontaalia ja toukokuun avauskurssia kohti. Laskevan kaupankäyntikanavan ja kvartaalin avauskurssin ylitys hyväksytysti ovat edelleen nousun jatkumisen edellytykset. 

Myös Etherin hinta tuli Fedin haukkamaisen viestin seurauksena rumasti hylätyksi kvartaalin avauskurssin tasolta ja hinnan hyväksyntä paikallisen kaupankäyntialueen alapuolelle tarkoittaisi hinnan epätehokkuuden todennäköistä täyttymistä, jolloin olemme kiinnostuneista hintareaktioista sinisten horisontaalisten tasojen tuntumassa (Kuvio 8). Kvartaalin avauskurssin ylitys hyväksytysti kasvattaisi todennäköisyyksiä nousun jatkumisesta ja kuukauden avauskurssin ylitys lisäisi todennäköisyyksiä entisestään. 

Kuvio 8. Etherin 12h hintakehitys. Lähde: TradingView

Dollari-indeksi on jatkanut sivuttaista sahaamista tärkeällä tukitasollaan ja sen selkeä suunta puuttuu edelleen (Kuvio 9). Hintakehitys on turhauttanut kuluneen viikon aikana niin pitkiä kuin lyhyitä positioita ja suunta, johon dollari-indeksi nykytasolta jatkaa hyväksytysti matkaansa, määrää nähdäksemme myös kryptomarkkinoiden lyhyen aikavälin suunnan. Dollari-indeksin putoaminen nousevan kaupankäyntikanavan alapuolelle olisi positiivinen signaali kryptomarkkinoille ja sisäpuolella pysyminen vastaavasti negatiivinen. Kryptomarkkinoiden suhteellinen viimeaikainen heikkous osakemarkkinoihin verrattuna, jonka pääindeksit ovat kaikkien aikojen huipuissaan, on myös jossain määrin huolestuttavaa ja asia, jolle toivomme päätöstä pian. 

Kuvio 9. Dollari-indeksin 12h hintakehitys. Lähde: TradingView

Tutustu alaa puhuttaneisiin aiheisiin kattavammin

Aloita sijoittaminen jo tänään
Bitcoin Litecoin Ethereum AAVE USDC Stellar Ripple

Liity Coinmotioniin ja aloita sijoittaminen minuuteissa!


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eikä niitä voida pitää Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Jaa artikkeli:

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp